Hakuopas tuottajaorganisaatioksi

1. Johdanto

Tämän oppaan tarkoituksena on antaa ohjeet miten hakea hyväksyntää tuottajaorganisaatioksi. Tuottajaorganisaatiohyväksynnän voi Suomessa saada maataloustuotannon alalla toimiva yhteenliittymä. Tuottajaorganisaatio voi toimia millä tahansa maataloustuotannon alalla. Tässä oppaassa kerrotaan hyväksymisen edellytyksistä, hakemismenettelystä sekä hyväksytyn tuottajaorganisaation velvoitteista.

Hedelmä- ja vihannesalan tuottajaorganisaation hyväksymisen edellytykset poikkeavat muiden alojen tuottajaorganisaatioiden hyväksymisestä monelta osin.

Hedelmä- ja vihannesalan tuottajaorganisaatiota koskevat lisäedellytykset näkyvät oppaassa kursiivina tekstinä.

Tietosuoja

Maaseutuelinkeinohallinnon tietojärjestelmiin kerätään henkilötietoja viranomaistehtävien hoitamista varten. Sinulla on oikeus saada tiedot esimerkiksi rekisterinpitäjästä, henkilötietojen käsittelyn tarkoituksesta sekä tietojen säännönmukaisista luovutuksista. Lisätietoja henkilötietojen käsittelystä saat internetistä osoitteessa www.ruokavirasto.fi -> Tietoa meistä -> Asiointi -> Tietosuoja

2. Tuottajaorganisaatio

Tuottajaorganisaatio on maataloustuotteiden tuottajien omasta aloitteestaan perustama yhteenliittymä. Tuottajaorganisaatio toteuttaa jäsentensä maataloustuotteiden tuotantoon liittyviä tavoitteita ja toimintoja. Tavoitteena voi olla auttaa jäseniään tuotannon suunnittelussa, markkinoinnissa tai viljelymenetelmien kehittämisessä. Yhteenliittymän toimintaa voi olla esimerkiksi yhteinen tuotteiden jakelu tai pakkaaminen.

Tuottajaorganisaatio on Euroopan unionin käyttöön ottama nimike. Tuottajaorganisaatiojärjestelmän yleisenä tavoitteena on vahvistaa tuottajien asemaa markkinoilla. Tuottajaorganisaatiohyväksynnän voi Suomessa saada hakemuksesta maataloustuotannon alalla toimiva yhteenliittymä. Tuottajaorganisaation jäsenten tuottamia hyväksyttäviä tuotteita voivat olla lähes kaikki maataloustuotteet. Maataloustuotteen määritelmä Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen (SEUT) 38 artiklan mukaan on: ”maataloustuotteilla tarkoitetaan maanpinnan kasvutuotteita, kotieläintalouden tuotteita ja kalataloustuotteita sekä sellaisia ensimmäisen jalostusasteen tuotteita, jotka suoraan liittyvät näihin tuotteisiin”. Tuottajaorganisaation hyväksyttävät tuotealat ja tuotteet on lueteltu asetuksen (EU) N:o 1308/2013 liitteessä I, joka on EU:n markkinajärjestelyn luokittelu tuotteille. Edellä mainitut kalataloustuotteet eivät ole mukana tässä markkinajärjestelyssä.  

Tässä hakuoppaassa kerrotaan hakemismenettelystä ja hyväksymisvaatimuksista tuottajaorganisaatioksi millä tahansa tuotantoalalla.

Hedelmä- ja vihannesalan tuottajaorganisaatioita koskee monelta osin poikkeavat vaatimukset, ja sen alan tuottajaorganisaatiojärjestelmä on osin erilainen kuin muilla aloilla. Hedelmä- ja vihannesalan tuottajaorganisaatioita koskevat erityisvaatimukset kerrotaan hakuoppaassa erikseen.

Tuottajaorganisaation lähtökohtana on, että se muodostetaan tuottajien omasta aloitteesta. Tuottajaorganisaatio voi parantaa jäsentensä neuvotteluvoimaa yhteismyyntien avulla. Myös tuotantopanosten ostoissa voi olla mahdollisuuksia saada etua suhteessa siihen, että tuotantopanoksia ostaa yksittäinen tuottaja itsenäisesti. Tuottajaorganisaatiot voivat olla tärkeitä yhteistoimintamuotoja tuotantoon liittyvien riskien vähentämisessä. Tuotannon ja markkinoinnin suunnittelu voi olla helpompaa, kun yhteenlaskettu tuotanto on suurempaa. Tuottajaorganisaation etuna voi olla myös se, että se voi päästä markkinoille, joille yksittäisen tuottajan voi olla vaikea päästä. Tuottajaorganisaatioiden jäsentensä puolesta neuvottelemiin sopimuksiin sovelletaan niitä poikkeuksia yleiseen kilpailulainsäädäntöön, jotka sisältyvät tämän oppaan liitteessä 2 lueteltuihin säädöksiin.

Hedelmä- ja vihannesalan tuottajaorganisaatiot voivat toteuttaa toimintaohjelmia, joiden toteuttamisesta aiheutuneisiin kustannuksiin ne voivat hakea EU-tukea. Ruokavirasto on julkaissut toimintaohjelman laatimiseen ja tuen hakemiseen erillisen hakuoppaan hedelmä- ja vihannesalan tuottajaorganisaatioille. Muiden alojen tuottajaorganisaatioille ei ole saatavissa suoraan niille suunnattua EU- tai kansallista tukea.

Ruokavirastosta voi pyytää neuvontaa tuottajaorganisaatioksi hakemisessa sekä muuta tietoa asiaan liittyen. Ajantasaiset yhteystiedot, lomakkeet ja oppaat löytyvät osoitteesta www.ruokavirasto.fi.

3. Tuottajaorganisaation hyväksymisen edellytykset

Tullaksenne hyväksytyksi tuottajaorganisaatioksi teidän on täytettävä seuraavat edellytykset:

1) Tuottajaorganisaationne on perustettu sen jäsenenä olevien tuottajajäsenten aloitteesta.

2) Olette rekisteröity yhteisö (esim. osakeyhtiö tai osuuskunta) tai sen selkeästi määritelty osa.

3) Teillä on vähintään viisi tuottajajäsentä TAI vaihtoehtoisesti teidän kaupan pidetyn tuotannon arvonne on vähintään 500 000 euroa.

Hedelmä- ja vihannesalan tuottajaorganisaation on täytettävä nämä molemmat edellytykset.

Tuottajajäsentenne tulee harjoittaa niiden samojen tuotteiden tuotantoa, joiden perusteella haette tuottajaorganisaation hyväksymistä. Jäsenistä ja jäsenyydestä sekä kaupan pidetyn tuotannon arvon laskemisesta on enemmän tietoa hakuoppaassa omissa luvuissaan jäljempänä.

4) Tuottajajäsenillänne on organisaatiossa määräävä asema eli riittävä äänivalta valvoa etuaan organisaatiossa ja sen päätöksenteossa.

5) Tuottajaorganisaatiollanne on jäsenten keskenään sopimat ja vahvistamat säännöt. Sääntöjen sisältövaatimuksista enemmän tietoa omassa luvussaan jäljempänä.

6) Tuottajaorganisaationne tulee harjoittaa ainakin yhtä seuraavista toiminnoista:
- yhteinen jalostaminen
- yhteinen jakelu, mukaan lukien yhteiset myyntifoorumit tai yhteiset kuljetukset
- yhteiset pakkaukset, pakkausmerkinnät tai myynninedistämistoimet
- yhteisesti järjestetty laadunvalvonta
- laitteistojen tai varastotilojen yhteinen käyttö
- välittömästi tuotantoon liittyvä yhteinen jätehuolto
- yhteiset tuotantopanosten hankinnat
- muu yhteinen palvelutoiminta, jolla pyritään saavuttamaan jokin seuraavaksi esitettävistä tuottajaorganisaation toiminnan tavoitteista

Tuottajaorganisaationne toiminnalla tulee olla päämäärä, johon sisältyy yksi tai useampi seuraavista tavoitteista:
- keskittää jäsenten tuottamien tuotteiden tarjontaa ja markkinoille saattamista, mukaan lukien suoramarkkinointi

Hedelmä- ja vihannesalan tuottajaorganisaatiolla tämä toiminta on pakollista: tuottajajäsenten tuotteiden kaupan pitämisen tulee olla organisaation päätoimintaa. Päätoiminta tarkoittaa sitä, että tuottajaorganisaation tuottajajäsenten organisaatiolle toimittamien tuotteiden myynti tulee olla suurempaa kuin muualta kuin tuottajajäseniltä tulevien hyväksyttyjen tuotteiden myynti. Muiden tuotantoalojen tuottajaorganisaatioilla tällaista vaatimusta ei ole.

- optimoida tuotantokustannuksia ja investointien kannattavuutta ympäristöön ja eläinten hyvinvointiin liittyviin vaatimuksiin vastaamiseksi ja vakauttaa tuottajahintoja
- varmistaa tuotannon suunnittelu ja mukauttaminen kysyntää vastaavaksi, erityisesti laadun ja määrän osalta
- laatia tutkimuksia ja kehitysaloitteita kestävistä tuotantomenetelmistä, innovatiivisista käytännöistä, taloudellisesta kilpailukyvystä ja markkinakehityksestä
- edistää ja antaa ympäristöä säästävien viljelymenetelmien, tuotantotekniikoiden sekä asianmukaisten eläinten hyvinvointia koskevien käytäntöjen ja tekniikoiden toteuttamiseen tarvittavaa teknistä apua.
- edistää tuotantonormien käyttöä, tuotteiden laadun parantamista ja sellaisten tuotteiden kehittämistä, joiden alkuperänimitys tai maantieteellinen merkintä on suojattu tai jotka kuuluvat kansallisen laatumerkinnän piiriin, sekä antaa näihin tarvittavaa teknistä apua.
- käsitellä ja hyödyntää sivutuotteita, jäämävirtoja ja jätettä, erityisesti veden, maaperän ja maiseman laadun suojelemiseksi sekä luonnon monimuotoisuuden säilyttämiseksi tai parantamiseksi, ja tehostaa kiertotaloutta
- edistää luonnonvarojen kestävää käyttöä ja ilmastonmuutoksen hillitsemistä
- kehittää aloitteita menekinedistämisen ja kaupan pitämisen aloilla
- hallinnoida keskinäisiä rahastoja
- antaa tarvittavaa teknistä tukea futuurimarkkinoiden ja vakuutusjärjestelmien käyttöön

7) Tuottajaorganisaationne pystyy antamaan riittävät selvitykset siitä, että organisaationne voi toteuttaa toimintaansa asianmukaisesti niin keston, tehokkuuden, inhimillisen, aineellisen ja teknisen avun jäsenille tarjoamisen kuin tarjonnan asianmukaisen keskittämisen suhteen.

8) Hedelmä- ja vihannesalan tuottajaorganisaatiota koskeva lisäedellytys: teillä on riittävä henkilöstö, infrastruktuuri ja välineet hyväksymisen edellytysten noudattamiseksi ja pääasiallisen toiminnan suorittamiseen erityisesti jäsenten tuotannon tuntemuksen, tuotannon keruun, lajittelun, varastoinnin ja pakkaamisen sekä markkinoinnin ja taloushallinnon osalta.

9) Hedelmä- ja vihannesalan tuottajaorganisaatiota koskeva lisäedellytys: organisaatiollanne on oma keskitetty kirjanpito ja laskutusjärjestelmä.

(NA 1308/2013 Art. 152–154 ja 160; DA 2017/891 Art. 7, 11 ja 17)
( MJL 999/2012 § 12 b ja 12 c; VNA 85/2023)

4. Hakemus tuottajaorganisaation hyväksymiseksi

Hedelmä- ja vihannesalan tuottajaorganisaation hyväksymistä haetaan hakulomakkeella numero 353. Muiden tuotantoalojen tuottajaorganisaation hyväksymistä haetaan hakulomakkeella numero 482. Hedelmä- ja vihannesalan tuottajaorganisaatioille on oma lomakkeensa, koska niiden hyväksymisen edellytykset poikkeavat muiden alojen tuottajaorganisaatioista. Erilliset lomakkeet ohjaavat antamaan lomakkeella oikeat tarvittavat tiedot. Voitte pyytää hakulomakkeita Ruokavirastosta tai voitte ladata ja tulostaa lomakkeen internetsivuilta www.ruokavirasto.fi.

Hyväksynnän hakuaika on jatkuva. Ruokavirasto tekee päätöksen hakemuksesta neljän kuukauden kuluessa siitä, kun hakemus kaikkine tarvittavine liiteasiakirjoineen on jätetty. Tuottajaorganisaatiota perustettaessa on kuitenkin hyvä ottaa huomioon, että yhteenliittymän perustaminen on aikaa vievä hanke. Näin ollen hyväksynnän hakemisen valmistelu kannattaa aloittaa ajoissa, sillä hakemukseen saatetaan pyytää lisäselvityksiä. Voitte pyytää Ruokavirastosta neuvoja tarvittavien asiakirjojen kokoamiseen.

Päätös tuottajaorganisaation hyväksymisestä tehdään neljän kuukauden kuluessa hakemuksen saapumisesta

Hyväksyttävän tuottajaorganisaation tulee olla rekisteröity yhteisö (esim. osuuskunta tai osakeyhtiö).

Liittäkää hyväksymishakemukseen seuraavat asiakirjat:

· Rekisteröidyn yhteisönne säännöt (osakeyhtiön tapauksessa yhtiöjärjestys)
· Tuottajaorganisaationne säännöt
· Mahdollinen jäsensopimus tai mahdollinen osakassopimus
· Kaupparekisteriote, jos yhteisönne on merkitty kaupparekisteriin
· Pöytäkirjanote kokouksesta, jossa yhteisönne toimivaltainen elin on päättänyt hakea hyväksymistä tuottajaorganisaatioksi
· Pöytäkirjanote kokouksesta, jossa yhteisönne toimivaltainen elin on hyväksynyt tuottajaorganisaation säännöt
· Jäsenluettelo tai osakeyhtiön osake- ja osakasluettelo
· Mahdolliset sopimukset organisaation ulkoistettujen tehtävien hoidosta

(NA 1308/2013 Art. 154 ja 155; MJL 999/2012 § 12 a, 12 b ja 69)

5. Hyväksyttävät tuotteet

Tuottajaorganisaation jäsenten tuottamia hyväksyttäviä tuotteita voivat olla mitkä tahansa Euroopan unionin yhteiseen markkinajärjestelyyn kuuluvat eri maataloustuotealojen tuotteet (Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 1308/2013 liitteessä I luetellut tuotteet). Hyväksyttäviä tuotteita ovat varsin kattavasti lähes kaikki maatalouden tuotanto ja tuotannosta jalostetut tuotteet. Tuottajaorganisaation hyväksymistä tulee kuitenkin hakea yhdelle yksittäiselle tuotantoalalle kerrallaan, yhteen alaan kuuluvien hyväksyttävien tuotteiden perusteella.

Hyväksyttäviin tuotteisiin sisältyy erillisinä tuotealoina esimerkiksi vilja-ala, siemenet, hedelmät ja vihannekset, naudanliha-ala, maito- ja maitotuotteet sekä sianliha-ala. Tämän hakuoppaan liitteessä 1 on luettelo hedelmä- ja vihannesalan hyväksyttävistä tuotteista sekä esimerkkejä hyväksyttävistä eri tuotteista vilja-, naudanliha- ja sianliha-aloilla. Lisätietoa hyväksyttävistä tuotteista voi pyytää tarvittaessa Ruokavirastosta.

EU:n markkinajärjestelyn mukaiseen hedelmä- ja vihannesalaan kuuluu kattavasti hedelmiä ja vihanneksia, mutta kaikki hedelmät ja vihannekset eivät kuulu markkinajärjestelyn mukaiseen hedelmä- ja vihannesalaan. Jotkin vihannekset on sijoitettu markkinajärjestelyssä vilja-alaan tai johonkin muuhun alaan. Jotkin hedelmät ja vihannekset on sijoitettu myös ryhmään muut tuotteet. Tällöin niitä ei voi laskea mukaan tuottajaorganisaation hyväksyttäviin hedelmiin ja vihanneksiin. Esimerkiksi peruna sekä tietyt yrtit eivät ole hedelmä- vihannesalaan hyväksyttäviä tuotteita.

Teidän tulee kertoa hyväksymishakemuksessa tuotteet, joiden tuotannon perusteella haette hyväksyntää.

Tuottajaorganisaationne voi toimia myös muiden tuotteiden alalla ja myydä myös muita kuin hyväksyttäviä tuotteita. Voitte myös myydä tuotteita, jotka eivät ole omien tuottajajäsentenne tuottamia. Muiden kuin hyväksyttävien tuotteiden ja muiden kuin tuottajajäsenten tuottamien tuotteiden myynti on aiheellista selvittää jo hyväksyntää haettaessa. Muuta toimintaa ei oteta huomioon kaupan pidetyn tuotannon arvon laskennassa. Hedelmä- ja vihannesalalla tuottajaorganisaation myymien muiden kuin tuottajajäsenten tuottamien tuotteiden ja muun toiminnan arvon tulee olla pienempi kuin vahvistettava tuottajajäsenten kaupan pidetyn tuotannon arvo.

(NA 1308/2013 Art. 152 ja 154; DA 2017/891 Art. 11; MJL 999/2012 § 12 b)

6. Jäsenet ja jäsenyys

Tuottajaorganisaatiossanne tulee olla vähintään viisi tuottajajäsentä TAI vaihtoehtoisesti teidän kaupan pidetyn tuotannon arvonne tulee olla vähintään 500 000 euroa. Tuottajaorganisaation jäsenten vähimmäismäärä ja kaupan pidetyn tuotannon vähimmäisarvo ovat siis keskenään vaihtoehtoisia hyväksymisen edellytyksiä. Tuottajajäsentenne tulee harjoittaa niiden samojen tuotteiden tuotantoa, joiden perusteella haette tuottajaorganisaation hyväksymistä.

Hedelmä- ja vihannesalan tuottajaorganisaation jäsenenä tulee olla vähintään viisi (5) hedelmä- ja vihannesalan tuotantoa harjoittavaa tuottajajäsentä. Yksittäisen tuottajajäsenen äänivallan on oltava alle 50 prosenttia tuottajaorganisaation kaikesta äänivallasta. Toisin sanoen yksittäisellä tuottajajäsenellä ei voi olla määräävää äänienemmistöä tuottajaorganisaatiossa. Äänivaltaa laskettaessa yksittäisen jäsenen tai osakkaan äänivaltaan katsotaan kuuluvan tämän suora ja välillinen omistus tuottajaorganisaatiossa.

Tuottajaorganisaation tuottajajäseninä voi olla luonnollisten henkilöiden lisäksi myös oikeushenkilöitä (esimerkiksi osakeyhtiö), perikunta tai verotusyhtymä. Mikäli sama luonnollinen henkilö vaikuttaa osakkaana useassa organisaation kuuluvassa yrityksessä, lasketaan kyseiset yhtiöt tuottajaorganisaation vähimmäisjäsenmäärässä yhdeksi jäseneksi.

Jos tuottajaorganisaation jäseninä on oikeushenkilöitä, jotka muodostuvat yksinomaan tuottajista, tuottajaorganisaation vähimmäisjäsenmäärä lasketaan näihin oikeushenkilöihin kuuluvien tuottajien lukumäärän perusteella.

Jos esimerkiksi tuottajaorganisaation jäseneksi liittyy osakeyhtiö, joka muodostuu erillisistä tuottajista (=erillistä tiloista), tuottajaorganisaation vähimmäisjäsenmäärään lasketaan tämän osakeyhtiön tuottajajäsenten (=tilojen) lukumäärä. Jos oikeushenkilö, esimerkiksi osakeyhtiö, kuitenkin jo itsessään on EU:n määritelmän mukainen "tuottaja", sen jäseniä tai osakkaita ei lasketa vähimmäisjäsenmäärään erikseen. Täten saman tuottajayrityksen (tilakokonaisuuden) omistajia ei jäsenmäärää laskettaessa katsota erillisiksi tuottajiksi.

(DA 2017/891 Art. 5 ja 17; MJL 999/2012 § 12 d; VNA 85/2023 § 1)

Muut kuin tuottajajäsenet

Tuottajaorganisaationne jäsenenä voi olla hyväksyttyjä tuotteita viljelevien tuottajajäsenten lisäksi myös:

a) Jäseniä, jotka ovat aiemmin viljelleet hyväksyttyjä tuotteita (esimerkiksi eläkeläisiä tai muista syistä tuotannon lopettaneita viljelijöitä).

b) Viljelijöitä, jotka tuottavat tai ovat tuottaneet muita tuotteita kuin tuottajaorganisaation hyväksyttäviä tuotteita.

c) Vähäisessä määrin jäseniä, jotka eivät tuota tai ole aiemmin tuottaneet maataloustuotteita (esimerkiksi organisaation toimihenkilöitä tai kunniajäseniä).

Kaikkia niitä jäseniä (edellä kohdat a­-c), jotka eivät tuota hyväksyttyjä tuotteita, koskevat seuraavat rajoitukset:

a) Nämä jäsenet eivät voi olla mukana tuottajaorganisaation hyväksymisperusteissa.

b) Nämä jäsenet eivät voi yhdessä pitää hallussaan yli 49 prosenttia äänivallasta tuottajaorganisaatiossa.

Hedelmä- ja vihannesalan tuottajaorganisaation jäsenyyttä koskee seuraavat lisärajoitukset:

c) Nämä jäsenet eivät voi olla tukku- tai vähittäiskaupan alan eivätkä jakelualan toimijoita.

d) Nämä jäsenet eivät voi suoraan hyötyä EU:n rahoittamista toimista.

Tuottajaorganisaatio on perustettava tuottajien aloitteesta ja tuottajien on voitava valvoa organisaatiota ja sen päätöksentekoa. Muut kuin hyväksyttyjen tuotteiden tuottajajäsenet voivat kuitenkin osallistua tuottajaorganisaation toimintarahastoa koskeviin äänestyksiin siinä määrin kuin se sallitaan organisaation säännöissä.

Vähimmäisjäsenyysaika ja irtisanoutuminen tuottajaorganisaatiosta

Tuottajajäsenen jäsenyyden tuottajaorganisaatiossa on kestettävä vähintään yhden vuoden ajan.
Jäsenyydestä luopumisesta on tiedotettava tuottajaorganisaatiolle kirjallisesti.

Tuottajaorganisaatio voi säännöissään määrätä irtisanoutumiselle eroamisajan, joka voi olla enintään kuusi kuukautta.

(NA 1308/2013 Art. 152 ja 153; DA 2017/891 Art. 6 ja 16; MJL 999/2012 § 12 d; VNA 85/2023 § 1 ja 3)

7. Kaupan pidetyn tuotannon arvo

Voitte esittää tuottajajäsenten vähimmäismäärän täyttymisen sijasta hyväksymisen edellytyksenä tuottajaorganisaation kaupan pidetyn tuotannon eli myydyn tuotannon arvoa. Kaupan pidetyn tuotannon arvon tulee tällöin olla vähintään 500 000 euroa. Tuottajaorganisaation jäsenten vähimmäismäärä viisi tuottajajäsentä ja kaupan pidetyn tuotannon vähimmäisarvo ovat siis keskenään vaihtoehtoisia hyväksymisen edellytyksiä.

Hedelmä- ja vihannesalan tuottajaorganisaation tulee täyttää molemmat hyväksymisen edellytykset: vähintään viisi tuottajajäsentä ja kaupan pidetyn tuotannon arvo vähintään 500 000 euroa.

Kaupan pidetyn tuotannon arvo lasketaan tuottajaorganisaationne tuottajajäsenten tuotannon perusteella, siis jäsenten tuottamien tuotteiden arvonlisäverottoman myyntihinnan perusteella. Arvo voi sisältää vain niiden tuotteiden tuotannon, joiden perusteella tuottajaorganisaatio on hyväksytty. Arvoon luetaan kuuluvaksi ainoastaan tuottajaorganisaationne ja/tai sen tuottajajäsenten tuotanto, jonka tuottajaorganisaationne pitää kaupan, tai tuottajaorganisaation jäsentensä puolesta neuvottelemien sopimusten tuotannon arvon. Jos tuottajaorganisaation kaupan pitämän tuotannon arvoa ei ole saatavilla edeltäviltä vuosilta, voidaan arvoksi hyväksyä tuottajaorganisaation ilmoittama 12 peräkkäisen kuukauden kaupan pidettävän tuotannon arvo, jonka osalta tuottajaorganisaatio voi osoittaa sillä olevan todellinen kapasiteetti pitää se kaupan tuottajajäsentensä puolesta.

Arvo lasketaan jäsenten tuottamien tuotteiden arvonlisäverottoman myyntihinnan perusteella. Jos myytte tuotteitanne pakattuna ja kauppakunnostettuna, tuotteen arvo on pakatun tai käsitellyn tuotteen arvonlisäveroton myyntihinta. Mahdolliset tuottajaorganisaation sisäiset kuljetuskustannukset tulee vähentää myyntihinnasta kaupan pidetyn tuotannon arvoa laskettaessa.

Kaupan pidetyn tuotannon arvon on perustuttava tuottajaorganisaation kirjanpitotietoihin. Käytännössä yhden vuoden kaupan pidetyn tuotannon arvo lasketaan yhden tilikauden myynnin perusteella. Jos tuottajaorganisaatiollanne ei ole käytettävissä kirjanpitotietoja aikaisemmilta vuosilta, tuotteiden arvon ja määrän on perustuttava tuottajaorganisaation jäsenten kirjanpitotietoihin tai niihin verrattaviin tietoihin, jotka ovat vaikeudetta tarkastettavissa. 

Tuotannon arvoon ei milloinkaan lasketa tuotteiden kuljetuskustannuksia tuottajaorganisaatiosta ostajalle eli tuotteiden arvo lasketaan noudettuna tuottajaorganisaatiosta (tuottajaorganisaatiosta-vaihe). Mikäli tuotteita myydään kuljetettuna ostajalle, tulee kuljetuskustannukset vähentää myyntihinnasta, kun myynti lasketaan kaupan pidetyn tuotannon arvoon.

Jos tuottajaorganisaatiollanne on tytäryritys, joka vastaa organisaation tuotteiden pakkaamisesta ja myynnistä, voitte laskea kaupan pidetyn tuotannon arvon tytäryrityksen tuotteille asettaman myyntihinnan perusteella edellyttäen, että tuottajaorganisaatio omistaa vähintään 90 prosenttia tytäryrityksen pääomasta.

Kaupan pidetyn tuotannon arvoa myöhemmin vuosittain laskettaessa mukaan laskettava tuotanto sisältää myös tuottajaorganisaatiostanne lähtevien ja siihen liittyvien jäsenten tuotannon.

Vain hedelmä ja vihannesalaa koskevia lisäsääntöjä

Tuottajaorganisaationne pääasiallisen toiminnan on koskettava niiden hyväksyttyjen tuotteiden kaupan pitämistä, jotka ovat organisaationne jäsenten tuottamia. Tuottajaorganisaationne kaupan pidetyn tuotannon arvo ei siis voi olla pienempi kuin muun toiminnan arvo.

Jalostettaviksi tarkoitettujen sellaisten hedelmien ja vihannesten kaupan pidetyn tuotannon arvo, jotka joko tuottajaorganisaatio, sen tuottajajäsenet tai tytäryritykset ovat itse tai ulkoistamalla muuntaneet hedelmä- ja vihannesjalosteeksi, lasketaan soveltamalla kyseisten jalostettujen tuotteiden laskutusarvoon prosenttiosuutena ilmaistua kiinteää määrää. Kiinteä määrä on

a) 53 prosenttia hedelmämehujen osalta

b) 73 prosenttia mehutiivisteiden osalta

c) 77 prosenttia tomaattitiivisteen osalta

d) 62 prosenttia jäädytettyjen hedelmien ja vihannesten osalta

e) 48 prosenttia hedelmä- ja vihannessäilykkeiden osalta

f) 70 prosenttia säilöttyjen Agaricus bisporus -herkkusienien ja muiden suolaveteen säilöttyjen viljeltyjen sienien osalta

g) 81 prosenttia väliaikaisesti suolaveteen säilöttyjen hedelmien osalta

h) 81 prosenttia kuivattujen hedelmien osalta

i) 27 prosenttia muiden hedelmä- ja vihannesjalosteiden osalta

j) 12 prosenttia jalostettujen mausteyrttien osalta

k) 41 prosenttia paprikajauheen osalta.

Jos jonkin jäsenen aiemmin kaupan pidetystä tuotannosta ei ole tarpeeksi tietoa, kaupan pidetyn tuotannon arvona pidetään jäsenen hyväksyttävien tuotteiden myynnin tosiasiallista arvoa 12 peräkkäisen kuukauden ajalta. Näiden 12 kuukauden on sijoituttava niiden kolmen vuoden ajalle, jotka edeltävät hyväksymis- tai toimintaohjelmahakemuksen jättövuotta.

Kaupan pidetyn tuotannon arvon laskutapa lyhyesti

Organisaation kautta myytyjen tuotteiden arvonlisäveroton myyntihinta
- ei-jäsenten tuotteiden myyntihinta
- ei-hyväksyttävien tuotteiden myynti
- sisäiset kuljetuskustannukset
- ulkoiset kuljetuskustannukset (myyntirahdit)
- jalostus- ja toimituskustannukset
+ uusien jäsenten tuotannon myynnin arvo
________________________________
= Kaupan pidetyn tuotannon arvo

(Säädösperusta: Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) 1308/2013 Art. 154, komission delegoitu asetus (EU) 2017/891 Art. 8 ja 11 ja (EU) 2022/126 Art. 30-32, MJL 999/2012 § 12 b ja 12 c, valtioneuvoston asetus 85/2023 1 ja 4 §)

8. Tuottajaorganisaation säännöt

Tuottajaorganisaatiohyväksyntää hakevan yhteenliittymänne toimivaltaisen elimen tulee laatia ja hyväksyä tuottajaorganisaation säännöt. Tuottajaorganisaation säännöt voivat sisältyä yhteisön sääntöihin tai osakeyhtiön yhtiöjärjestykseen. Vaihtoehtoisesti voitte laatia erilliset tuottajaorganisaation säännöt, jolloin niiden muuttaminen ei vaadi ilmoitusta kaupparekisteriin. Hedelmä- ja vihannesalan tuottajaorganisaation sääntöjä koskevat erityisvaatimukset kerrotaan erikseen luettelon lopussa. Seuraavaksi esitettävät sääntövaatimukset eivät koske maito- ja maitotuotealan tuottajaorganisaatiota. Maito- ja maitotuotealan tuottajaorganisaation toimintaa koskevista säännöistä kerrotaan tämän luvun lopussa.

Tuottajaorganisaation säännöissä on määrättävä seuraavista asioista:

1. Tuottajajäsenten on noudatettava tuottajaorganisaation hyväksymiä sääntöjä, jotka liittyvät tuotantoilmoitusvelvoitteeseen, tuotantoon, kaupan pitämiseen ja ympäristönsuojeluun.

2. Tuottajajäsen voi kuulua minkä tahansa tietyn tilan tietyn tuotteen osalta vain yhteen tuottajaorganisaatioon (tähän voidaan myöntää poikkeuksia asianmukaisesti perustelluissa tapauksissa, joissa tuottajajäsenillä on kaksi toisistaan erillistä tuotantoyksikköä eri maantieteellisillä alueilla).

3. Tuottajajäsenten on toimitettava tuottajaorganisaation tilastointitarkoituksiin pyytämät tiedot. Tuottajaorganisaatio on puolestaan velvollinen toimittamaan tietoja Ruokavirastoon EU-raportointia varten.

4. Menettelyistä, joilla tuottajaorganisaation säännöt määritetään, annetaan ja muutetaan.

5. Tuottajaorganisaation rahoittamiseen tarvittavien maksujen perimisestä jäseniltä. Säännöissä voidaan valtuuttaa hallitus päättämään vuosittain kerättävien maksujen suuruudesta.

6. Säännöistä, jotka varmistavat, että tuottajajäsenet voivat demokraattisella tavalla valvoa organisaatiotaan ja sen päätöksentekoa, tilinpäätöstä ja talousarviota.

Vain hedelmä- ja vihannesalan tuottajaorganisaatiota koskevat ehdot: yksittäisen tuottajajäsenen äänivallan on oltava alle 50 prosenttia kaikesta äänivallasta. Muu kuin tuottajajäsen voi osallistua toimintarahastoa koskeviin äänestyksiin siten kuin se tuottajaorganisaation säännöissä sallitaan. Muut kuin tuottajajäsenet eivät voi pitää hallussaan yli 49 prosenttia äänivallasta tuottajaorganisaatiossa. Äänivaltaa laskettaessa yksittäisen jäsenen tai osakkaan äänivaltaan katsotaan kuuluvan tämän suora tai välillinen omistus tuottajaorganisaatiossa.

7. Seuraamuksista, kun tuottajaorganisaation perussäännön mukaisia velvoitteita, erityisesti maksujen suorittamisen osalta, jätetään noudattamatta tai tuottajaorganisaation hyväksymiä sääntöjä rikotaan.

8. Säännöistä, jotka liittyvät uusien jäsenten hyväksymiseen ja erityisesti jäsenyyden vähimmäiskestoon, joka ei voi olla vuotta lyhyempi.

9. Tuottajaorganisaation toiminnan kannalta välttämättömistä kirjanpito- ja budjettisäännöistä.

10. Vain hedelmä- ja vihannesalan tuottajaorganisaatiota koskeva sääntökohta: tuottajaorganisaation tuottajajäsenten on pidettävä koko tuotantonsa kaupan tuottajaorganisaation välityksellä.

Tuottajaorganisaatio voi kuitenkin säännöissään sallia, että tuottajajäsen voi myydä osan tuotannostaan itse tuottajaorganisaation keskitetyn tarjonnan ohi tai suoramyyntinä suoraan kuluttajille. Tuottajajäsenen itse myymän tuotannon osuus ei saa ylittää 25 prosenttia tuottajajäsenen kaupan pidettävän tuotannon määrästä tai arvosta, ja itse myytävien tuotteiden määrä tai arvo täytyy olla oman tuottajaorganisaation kaupan pidettävän asianomaisten tuotteiden tuotannon määrään tai arvoon nähden vähäinen.

Tuottajaorganisaatio voi myös säännöissään sallia, että tuottajajäsen toimittaa tuotteittaan tuottajaorganisaation luvalla toiselle tuottajaorganisaatiolle, kunhan näiden tuotteiden määrä on oman tuottajaorganisaation kaupan pidetyn tuotannon määrään tai arvoon nähden vähäinen. Tuottajaorganisaatio voi myös säännöissään sallia, että tuottajajäsen toimittaa tuotteitaan tuottajaorganisaation luvalla toiselle tuottajaorganisaatiolle, jos kyseiset tuotteet eivät ominaispiirteidensä vuoksi oman tuottajaorganisaation kaupallisen toiminnan piiriin tai joiden osalta tuottajajäsenten tuotanto on määrältään tai arvoltaan vähäinen.

11. Vain hedelmä- ja vihannesalan tuottajaorganisaatiota koskeva sääntökohta: Jos tuottajaorganisaatio esittää toimintaohjelmassaan yksittäisiä tiloja koskevia investointeja, on tuottajaorganisaation säännöissä määrättävä investoinnin tai sen arvon perimisestä takaisin jäseneltä, jos hän myöhemmin eroaa tuottajaorganisaatiosta.

Säännöissä voidaan määrätä tuottajajäsenen mahdollisuudesta olla suoraan yhteydessä ostajiin edellyttäen, että tällainen suora yhteys ei vaaranna tuottajaorganisaation mahdollisuutta keskittää tuotteiden tarjontaa ja saattaa tuotteita markkinoille. Tarjonnan keskittämisestä katsotaan huolehditun, jos tuottajaorganisaatio neuvottelee ja määrittää myynnin olennaiset osat, kuten hinnan, laadun ja määrän. 

Säännöissä voidaan määrätä toiminnan perusperiaatteet ja siirtää yksityiskohtaisten määräysten antaminen alemmalle päättävälle tasolle.

Maito- ja maitotuotealan tuottajaorganisaation sääntöjen tulee olla seuraavien edellytysten mukaisia: 

1. Tuottajaorganisaatio muodostuu maito- ja maitotuotealan tuottajista, se on perustettu näiden aloitteesta ja tuottajaorganisaatio pyrkii tiettyyn päämäärään, johon voi sisältyä yksi tai useampia seuraavista tavoitteista:

i) varmistaa tuotannon suunnittelu ja mukauttaminen kysyntää vastaavaksi, erityisesti laadun ja määrän osalta

ii) keskittää jäsentensä tuottamien tuotteiden tarjontaa ja markkinoille saattamista

iii) optimoida tuotantokustannuksia ja vakauttaa tuottajahintoja

2. Tuottajaorganisaatiolla on vähimmäismäärä jäseniä tai sen kaupan pidetyn tuotannon määrä täyttää vähimmäisvaatimukset.

3. On olemassa riittävät todisteet siitä, että tuottajaorganisaatio voi toteuttaa toimintaansa asianmukaisesti niin keston, tehokkuuden kuin tarjonnan keskittämisen suhteen.

Nämä maito- ja maitotuotealan tuottajaorganisaation säännöille asetetut muiden alojen tuottajaorganisaatioista poikkeavat edellytykset säädetään markkinajärjestelyasetuksen (EU) 1308/2013 artiklassa 161.

(NA 1308/2013 Art. 153, 160 ja 161, DA 2017/891 Art. 11 ja 12, VNA 70/2023 § 7, VNA 85/2023 § 3)

9. Tuottajaorganisaation tehtävien ulkoistaminen

Tuottajaorganisaation tehtäviä voidaan ulkoistaa. Ulkoistaminen tarkoittaa sitä, että tuottajaorganisaatio tekee kyseisen toiminnon suorittamiseksi kaupallisen järjestelyn toisen yksikön kanssa. Tuottajaorganisaation on tehtävä tämä kaupallinen järjestely kirjallisena sopimuksena, jolla varmistetaan, että tuottajaorganisaatiolle jää vastuu suoritettavan toiminnon hallinnasta ja valvonnasta.

Vain hedelmä- ja vihannesalan tuottajaorganisaatiota koskevat ulkoistamisen edellytykset

Ulkoistettaviin tehtäviin voivat kuulua mm. tuotteen kerääminen, varastoiminen, pakkaaminen ja kaupan pitäminen. Tehtäviä voidaan ulkoistaa tuottajaorganisaation jäsenelle tai tytäryhtiölle. Toiminta katsotaan kuitenkin tuottajaorganisaation toteuttamaksi, jos tehtävän toteuttaa tytäryhtiö, jonka osakkuuksista tuottajaorganisaatio omistaa vähintään 90 prosenttia. Tällöin kyseessä ei siis ole tehtävän ulkoistaminen.

Ulkoistettujen tehtävien kokonaishallinnan ja valvonnan on oltava tehokasta. Ulkoistamista koskevan kirjallisen sopimuksen tulee antaa tuottajaorganisaatiolle valmiuden antaa sitovia ohjeita. Sopimukseen tulee sisältyä sääntöjä, joiden nojalla tuottajaorganisaatio voi purkaa sopimuksen, jos palveluntarjoaja ei täytä ulkoistamista koskevan sopimuksen ehtoja. Sopimuksen tulee sisältää yksityiskohtaiset ehdot, joihin kuuluvat raportointivelvoitteet ja määräajat, joiden avulla tuottajaorganisaatio voi arvioida ja valvoa ulkoistettuja toimintoja.

Tuottajaorganisaation on säilytettävä ulkoistamista koskevat sopimukset ja ulkoistamista koskevista tehtävistä saamansa kertomukset vähintään viisi vuotta tarkastuksia varten. Asiakirjojen tulee myös olla kaikkien jäsenten saatavilla pyynnöstä.

(NA1308/2013 Art. 155; KA 2016/232 Art. 3; DA 2017/891 Art. 13; MJL 999/2012 § 12 b)

10. Tuottajaorganisaation toteuttamat sopimusneuvottelut

Hyväksytty tuottajaorganisaatio voi neuvotella jäsentensä puolesta tarjontaan liittyviä sopimuksia, jotka koskevat sen jäsenten yhteistä kokonaistuotantoa tai osaa jäsenten tuotannosta. Neuvotellessaan jäsentensä puolesta sopimuksia tuottajaorganisaation tulee keskittää ja saattaa markkinoille sopimusneuvottelujen alaiset tuotteet.

Tuottajaorganisaatio voi käydä neuvotteluja riippumatta siitä, siirtyykö tuotteen omistusoikeus tuottajalta tuottajaorganisaatiolle vai ei sekä riippumatta siitä, onko neuvoteltu hinta sama kaikkien tai vain joidenkin jäsenten yhteenlasketun tuotannon osalta.

Markkinajärjestelyasetuksen mukaisesti tuottajaorganisaatio voi käydä neuvotteluja edellyttäen, että:

1) Tuottajaorganisaatiossa todella harjoitetaan yhteistoimintaa, jolla tavoitellaan toiminnan tehostumista. Harjoitetun toiminnan tulee olla jotain seuraavista: yhteinen jalostaminen, yhteinen jakelu, yhteiset pakkaukset tai myynninedistämistoimet, yhteisesti järjestetty laadunvalvonta, laitteistojen tai varastotilojen yhteinen käyttö, tuotantoon liittyvä yhteinen jätehuolto tai yhteiset tuotantopanosten hankinnat.

2) Tällaisten neuvottelujen kohteena olevien tuotteiden määrän osalta tuottajaorganisaatio keskittää tarjontansa ja saattaa markkinoille jäsentensä tuotteita

3) Tuottajat eivät ole minkään muun sellaisen tuottajaorganisaation jäseniä, joka niin ikään neuvottelee samoista tuotteista sopimuksia niiden puolesta

4) Kyseistä tuotetta ei koske tuottajan sellaisen osuuskunnan jäsenyydestä, joka ei ole kyseisen tuottajaorganisaation jäsen, aiheutuva velvoite toimittaa tuotteita osuuskunnan säännöissä vahvistettujen ehtojen mukaisesti tai näillä säännöillä vahvistettujen tai niistä johdettujen sääntöjen ja päätösten mukaisesti.

Tuottajaorganisaatioiden oikeus tehdä sopimusjärjestelyjä jäsentensä puolesta perustuu markkinajärjestelyasetuksen ((EU) N:o 1308/2013) sisältämiin säädöksiin, jotka sisältävät kysymyksessä olevien sopimusjärjestelyjen osalta erityisen poikkeuksen yleisistä kilpailusäännöistä. Kysymyksessä olevan markkinajärjestelyasetuksen sisältämän poikkeuksen taustalla on Euroopan unionin toiminnasta tehty sopimus (SEUT), joka sisältää tiettyjä poikkeuksia kilpailulainsäädäntöön, kun kyseessä on maataloustuotteiden tuotanto tai kauppa.

Ruokavirastolla ei ole toimivaltuuksia arvioida sitä, täyttääkö sopimusjärjestely markkinajärjestelyasetuksessa säädetyt edellytykset. Tämän osalta tuottajaorganisaation on tehtävä itsearvio.

Markkinajärjestelyasetukseen on sisällytetty suojamekanismi, joka antaa Kilpailu- ja kuluttajavirastolle toimivallan puuttua itsearvion tehneen tuottajaorganisaation oikeuteen käydä sopimusneuvotteluja. Suojamekanismia sovelletaan markkinajärjestelyasetuksessa mainituissa rajallisissa tapauksissa ja tällaisissa tapauksissa markkinajärjestelyasetuksessa nimenomaisesti selostetulla tavalla. Jos tuottajaorganisaatioiden neuvottelut kattavat EU:n sisällä alueen, joka on Suomea laajempi, suojatoimenpiteet toteuttaa Euroopan komissio.

Mikäli tuottajaorganisaation toiminta ei ole markkinajärjestelyasetuksessa säädetyn mukaista, tuottajaorganisaation toimintaan sovelletaan yleisiä kilpailusääntöjä. Kilpailu- ja kuluttajavirasto antaa tarvittaessa neuvontaa asiaan liittyvään viraston toimivaltaan ja yleisten kilpailusääntöjen tulkintaan liittyvissä kysymyksissä.

(NA1308/2013 Art. 152, 206 ja 209)

11. Tuottajaorganisaation toimintaa koskevat ilmoitukset

Maitoalan tuottajaorganisaation sopimusneuvottelut

Hyväksytyn maito- ja maitotuotealan tuottajaorganisaation tulee ilmoittaa sopimusneuvottelujen kohteena olevan maidon määrä, mikäli tuottajaorganisaatio käy sopimusneuvotteluja tuottajajäsentensä puolesta. Ilmoitus sopimusneuvottelujen kohteena olevasta maidon määrästä, lomake 483, tulee toimittaa Ruokavirastoon ennen sopimusneuvottelujen käynnistämistä. Lomakkeella annettava tieto on arvio maidon määrästä oletetulla toimittamiskaudella. Toimittamiskauden pituutta ei ole määritelty, joten ajanjakso on tuottajaorganisaation itsensä määriteltävissä.

Maito- ja maitotuotealan tuottajaorganisaation tulee ilmoittaa myös maidon määrä, joka edellisen kalenterivuoden aikana tosiasiallisesti toimitettiin tuottajaorganisaation neuvottelemien sopimusten perusteella. Ilmoitus on annettava 31. tammikuuta mennessä koskien edellistä kalenterivuotta. Tämä ilmoitus annetaan Ruokaviraston lomakkeella 484. Ilmoitukset tulee antaa siis siinä tapauksessa, jos tuottajaorganisaatio neuvottelee sopimuksia tuottajajäsentensä puolesta. Ei muussa tapauksessa.

Ilmoitukset toimitetaan ensisijaisesti sähköpostitse osoitteella kirjaamo@ruokavirasto.fi tai postitse Ruokaviraston postiosoitteeseen.

Ilmoitusvelvoitteet perustuvat komission täytäntöönpanoasetuksen (EU) N:o 511/2012 2. artiklaan.

(KA 511/2012 Art. 2; MJL 999/2012 § 12 f; 85/2023 § 2)

Tuottajaorganisaation jäsenmäärä ja tuotannon arvo ja määrä

Hyväksytyn tuottajaorganisaation tulee ilmoittaa vuosittain tiedot tuottajaorganisaation jäsenmäärästä ilmoitushetkellä sekä kaupan pidetyn tuotannon arvosta edellisenä kalenterivuonna.

Maitoalan tuottajaorganisaation tulee näiden tietojen lisäksi ilmoittaa kaupan pitämänsä raakamaidon määrä edellisenä kalenterivuotena. Tieto tulee ilmoittaa riippumatta siitä, onko maito myyty tuottajaorganisaation solmimien sopimusten perusteella vai tuottajan itsensä myymänä (erotuksena sopimusneuvotteluista annettavaan ilmoitukseen lomake 484).

Hedelmä- ja vihannesalan tuottajaorganisaation tulee näiden tietojen lisäksi ilmoittaa kaupan pitämästään tuotannosta eroteltuna tuoretuotteiden ja jalostettavaksi tarkoitettujen tuotteiden arvo ja määrä edellisenä kalenterivuonna.

Tiedot tulee toimittaa lokakuun loppuun mennessä. Ruokavirastoon ilmoittaa tiedot Euroopan komissiolle vuosiraportilla.

Jos hedelmä- ja vihannesalan tuottajaorganisaatio toteuttaa toimintaohjelmaa ja hakee tukea, tulee sen antaa lisäksi vuotuisesti muita tietoja vuosiraporttia varten. Näistä annettavista tiedoista kerrotaan enemmän toimintaohjelmaa ja tuen hakemista koskevassa Ruokaviraston hakuoppaassa.

Ilmoitus annetaan lomakkeella 358 joko sähköpostitse osoitteeseen kirjaamo@ruokavirasto.fi tai postitse Ruokaviraston postiosoitteeseen.

(KA 2016/232 Art. 5, MJL 999/2012 § 12 f, 81 ja 85 a)

Tuottajaorganisaation toiminnassa ja rakenteessa tapahtuvat muutokset

Hyväksytyn tuottajaorganisaation toiminnassa ja rakenteessa voidaan toteuttaa ajan myötä merkittäviäkin muutoksia. Muutoksilla voi olla vaikutusta tuottajaorganisaation hyväksymisen edellytysten täyttymiseen. Tuottajaorganisaation tulee ilmoittaa toiminnassaan tapahtuvista hyväksymisen edellytyksiin liittyvistä muutoksista Ruokavirastoon. Tällaisia merkittäviä asioita ovat luvun 2 mukaiset hyväksymisen edellytyksenä olevat asiat: organisaatiomuodon tai sääntöjen muuttaminen ja tuottajajäsenten määräävä asema, jäsenmäärän merkittävä muuttuminen, kaupan pidetyn tuotannon arvon merkittävä muuttuminen, toimintojen ulkoistaminen tai tuottajaorganisaation päämäärän tai tavoitteiden muuttuminen.

Tuottajaorganisaation tulee ilmoittaa hyväksymisen edellytyksiin liittyvistä muutoksista Ruokavirastoon välittömästi muutosten toteuduttua. Ilmoituksen voi antaa vapaamuotoisesti joko sähköpostitse osoitteeseen kirjaamo@ruokavirasto.fi tai postitse Ruokaviraston postiosoitteeseen.

(MJL 999/2012 § 81 ja 85 a)

Valvonta

Ruokavirasto valvoo tuottajaorganisaatioiden hyväksymisedellytysten noudattamista. Kaikki organisaatiot tarkastetaan paikan päällä tehtävin tarkastuskäynnein ennen hyväksynnän myöntämistä. Tarkastuskäyntejä voidaan tehdä tuottajaorganisaation toimitiloihin ja tuottajaorganisaation jäsenten viljelmille hyväksymisedellytysten noudattamisen varmistamiseksi.

Ruokavirasto tarkastaa säännöllisin väliajoin hyväksytyn tuottajaorganisaation hyväksymisen edellytysten täyttymisen paikan päällä toteutettavalla tarkastuksella. Ruokavirasto voi peruuttaa tuottajaorganisaation hyväksymisen, jos tuottajaorganisaatio ei noudata hyväksymisen edellytyksiä.

(NA 1308/2013 Art. 154)

12. Ruokaviraston yhteystiedot

Ruokavirasto hallinnoi Suomessa tuottaja- ja toimialaorganisaatiojärjestelmää ja ratkaisee näiden hyväksymisen.

Ruokavirasto
Markkinaosasto
PL 100
00027 Ruokavirasto

Käyntiosoite: Alvar Aallon katu 5, Seinäjoki

Puhelin: 0295 30 0400 (vaihde)
Sähköposti: kirjaamo@ruokavirasto.fi

Ajankohtaiset asiat, lomakkeet ja yhteyshenkilöt löytyvät Ruokaviraston internetsivuilta kohdasta Tuottaja- ja toimialaorganisaatiot

LIITE 1 - Tuottajaorganisaation hyväksyttäviä tuotteita

Tuottajaorganisaation jäsenten tuottamia hyväksyttäviä tuotteita ovat mitkä tahansa Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 1308/2013 (markkinajärjestelyasetus) liitteen I mukaiset eri maataloustuotealojen tuotteet. Tuottajaorganisaatiohyväksyntä myönnetään kuitenkin yhdelle tuotealalle kerrallaan. Tähän liitteeseen on poimittu hedelmä- ja vihannesalan hyväksyttävät tuotteet kokonaisuudessaan tarkennettuna Euroopan komission vuosiraportin mukaisin tuotetarkennuksin. Sekä esimerkkejä hyväksyttävistä eri tuotteista vilja-, naudanliha- ja sianliha-aloilla. Hyväksyttävä tuote on myös muut tuotteet -osioon sijoittuva peruna. Täydellinen hyväksyttävien tuotteiden CN-koodiluettelo on mainitussa asetuksessa. Luettelon voi pyytää Ruokavirastosta.

Hyväksyttävät hedelmä- ja vihannesalaan kuuluvat tuotteet

0702 00 00 Tuoreet tai jäähdytetyt tomaatit

0703 Tuoreet tai jäähdytetyt kepa-, salotti-, valko- ja purjosipulit sekä muut Allium-sukuiset kasvikset

0704 Tuore tai jäähdytetty keräkaali, kukkakaali, kyssäkaali ja lehtikaali sekä niiden kaltainen Brassica-sukuinen syötävä kaali (parsakaali, ruusukaali, valko- ja punakaali)

0705 Tuoreet tai jäähdytetyt salaatit (Lactuca sativa), keräsalaatti sekä sikurit ja endiivit (Cichorium spp.), salaattisikuri eli suppusikuri (Cichorium intybus var. foliosum)

0706 Tuoreet tai jäähdytetyt porkkanat, nauriit, punajuuret, kaurajuuret, mukulasellerit, retiisit ja retikat sekä niiden kaltaiset syötävät juuret (käsittää lantut)

0707 00 Tuoreet tai jäähdytetyt kurkut ja pikkukurkut

0708 Tuoreet tai jäähdytetyt palkokasvit, myös silvityt (herneet, pavut)

ex  07 09 Muut tuoreet tai jäähdytetyt kasvikset
0709 20 00 Parsa
0709 30 00 Munakoiso
0709 40 00 Ruoti- eli lehtiselleri ja yrttiselleri eli leikkoselleri
0709 51 00 Agaricus-sukuiset sienet
0709 59 Muut sienet ja multasienet (tryffelit)
0709 60 10 Paprikat
0709 70 00 Pinaatti
0709 91 00 Latva-artisokat
0709 93 10 Kesäkurpitsat
0709 99 10 Salaattikasvit, muut kuin salaatit (Lactuca sativa) sekä sikurit ja endiivit (Cichorium spp.)
0709 99 20 Lehtijuurikkaat (mangoldit) ja kardonit
0709 99 40 Kaprikset
0709 99 60 Sokerimaissi
0709 99 90 Muut (mm. raparperi, tilli, sokerijuuri, persiljat ja kirvelit, rakuuna ja kyntelit, maustemeirami)
ei kuitenkaan alanimikkeiden 0709 60 91 , 0709 60 95, 0709 92 10 ja 0709 92 90 kasvikset ja  ex 0709 60 99 Pimenta-sukuiset hedelmät

0714 20 Bataatit

ex 0714 90 90 maa-artisokat

ex  08 02 Muut tuoreet tai kuivatut pähkinät, myös kuorettomat, ei kuitenkaan alanimikkeen 0802 70 00 , 0802 80 00 areca- eli betelpähkinät ja koolapähkinät (colapähkinät)

0803 10 10 Tuoreet jauhobanaanit

0803 10 90 Kuivatut jauhobanaanit

0804 20 10 Tuoreet viikunat

0804 30 00 Ananakset

0804 40 00 Avokadot

0804 50 00 Guavat, mangot ja mangostanit

0805 Tuoreet tai kuivatut sitrushedelmät

0806 10 10 Tuoreet, syötäväksi tarkoitetut viinirypäleet

0807 Tuoreet melonit (myös vesimelonit) ja papaijat

0808 Tuoreet omenat, päärynät ja kvittenit

0809 Tuoreet aprikoosit, kirsikat, persikat (myös nektariinit), luumut ja oratuomenmarjat

0810 Muut tuoreet hedelmät (viljellyt marjat)
0810 10 10 Mansikat
0810 20 10 Vadelmat
0810 30 10 Mustaherukat
0810 30 30 Punaherukat
0810 90 75 Muut (mm. tyrnimarjat)

0813 50 31, 0813 50 39 Sekoitukset, jotka sisältävät yksinomaan nimikkeiden 0801 ja 0802 pähkinöitä

0910 20 Sahrami

ex 0910 99 Tuore tai jäähdytetty timjami

ex 1211 90 86 Tuore tai jäähdytetty basilika, sitruunamelissa, minttu, mäkimeirami (Origanum vulgare), rosmariini, salvia

1212 92 00 Johanneksenleipä

Vilja-alan hyväksyttäviä tuotteita ovat esimerkiksi

1001 91 20 Tavallinen vehnä sekä vehnän ja rukiin sekavilja, siemenvilja

1001 99 00 Spelttivehnä, tavallinen vehnä sekä vehnän ja rukiin sekavilja, muu kuin kylvämiseen tarkoitettu

1002 99 00 Ruis

1003 99 00 Ohra

1004 99 00 Kaura

1005 10 90 Maissin, muun kuin hybridimaissin siemenet

1005 90 00 Maissi, ei kuitenkaan siemenvilja

1007 10 90, 1007 90 00 Durransiemenet, muut kuin kylvämiseen tarkoitetut hybridit

1008 99 00 Tattari, hirssi ja kanariansiemenet; muu vilja

1001 11 00, 1001 19 00 Durumvehnä

Naudanliha-alan hyväksyttäviä tuotteita ovat esimerkiksi

0102 29 05–0102 29 99, 0102 39 10 ja 0102 90 91 Elävät, kotieläiminä pidettävät nautaeläimet,
muut kuin puhdasrotuiset siitoseläimet

0201 Naudanliha, tuore tai jäähdytetty

0202 Naudanliha, jäädytetty

Sianliha-alan hyväksyttäviä tuotteita ovat esimerkiksi

ex 0103 Elävät siat, kotieläinlajit, muut kuin puhdasrotuiset
siitoseläimet

ex 0203 Kesyn sian liha, tuore, jäähdytetty tai jäädytetty

Muut tuotteet -ryhmän hyväksyttävä tuote: peruna

0701 Tuoreet tai jäähdytetyt perunat

LIITE 2 -Säädökset

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 1308/2013, annettu 17 päivänä joulukuuta 2013, maataloustuotteiden yhteisestä markkinajärjestelystä. Koonnos.

Komission delegoitu asetus (EU) 2016/232 Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 1308/2013 täydentämisestä tuottajayhteistyön tiettyjen näkökohtien osalta.

Komission delegoitu asetus (EU) 2017/891 Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 1308/2013 täydentämisestä hedelmä- ja vihannesalan ja hedelmä- ja vihannesjalostealan osalta.

Komission täytäntöönpanoasetus (EU) N:o 511/2012 neuvoston asetuksessa (EY) N:o 1234/2007 säädetyistä tuottajaorganisaatioita ja toimialakohtaisia organisaatioita sekä sopimusneuvotteluja ja -suhteita koskevista ilmoituksista maito- ja maitotuotealalla. Koonnos.

Komission delegoitu asetus (EU) N:o 880/2012 neuvoston asetuksen (EY) N:o 1234/2007 täydentämisestä maito- ja maitotuotealan ylikansallisen yhteistyön ja tuottajaorganisaatioiden välisten sopimusneuvottelujen osalta.

Laki (999/2012) maataloustuotteiden markkinajärjestelystä, muutoksineen.

Valtioneuvoston asetus (70/2023) hedelmä- ja vihannesalan tuottajaorganisaatiotuesta.

Valtioneuvoston asetus (85/2023) tuottajaorganisaatioista.

Muut tuottajaorganisaatiojärjestelmään liittyvät asiakirjat, joita on käytetty hakuoppaan laadinnassa:

Euroopan unionin toiminnasta tehty sopimus (SEUT)

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi maataloustuotteiden markkinajärjestelystä annetun lain muuttamisesta (HE 142/2015)

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi maataloustuotteiden markkinajärjestelystä annetun lain muuttamisesta (HE 144/2016)