Oliiviöljyjen vaatimustenmukaisuuden varmistaminen 2022 ja 2023

Raportin asianumero: 1240/04.02.11.02.02/2024

1 Vaatimustenmukaisuustarkastukset

Kunkin EU:n jäsenmaan on tarkistettava oliiviöljyjen pakkausmerkintöjen oikeellisuus ja paikkansapitävyys sekä erityisesti se, vastaako tuotteen myyntinimitys (öljyluokka) pakkauksen sisältöä. Tuhatta jäsenmaassa kaupan pidettyä oliiviöljytonnia kohden on tehtävä vuosittain vähintään yksi vaatimustenmukaisuustarkastus (Komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2022/2105, 3 art. 2.). Komission mukaan Suomessa olisi tehtävä vuosittain kolme oliiviöljyjen vaatimustenmukaisuustarkastusta.

Oliiviöljyjen pakkaamista ja merkintöjä koskevat vaatimukset on esitetty komission delegoidussa asetuksessa (EU) 2022/2104 (4–9 artiklat). Oliiviöljyjen kaupan pitämistä koskevat merkintävaatimukset täydentävät elintarviketietoasetuksen (EU) N:o 1169/2011 periaatteita. Vaatimustenmukaisuus on tarkistettava vähittäismyyntivaiheessa (myynti lopulliselle kuluttajalle). Pakkausten enimmäiskoko on 5 litraa, niissä on oltava kertakäyttöinen suljinjärjestelmä ja vaatimusten mukaiset pakkausmerkinnät.

2 Lainsäädäntö

Säädökset, joissa asetetaan vaatimuksia oliiviöljyn vaatimustenmukaisuusvalvonnalle ja pakkausmerkinnöille:

  • Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 1308/2013 maatalouden yhteisestä markkinajärjestelystä (artiklat 74–75 ja 78)
  • Komission delegoitu asetus (EU) 2022/2104, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 1308/2013 täydentämisestä oliiviöljyn kaupan pitämistä koskevien vaatimusten osalta
  • Komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2022/2105, oliiviöljyn kaupan pitämisen vaatimustenmukaisuustarkastuksia ja oliiviöljyn ominaisuuksien analyysimenetelmiä koskevista säännöistä
  • Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 1169/2011 elintarviketietojen antamisesta kuluttajille.

3 Näytteenotto

Vuoden 2022 vaatimustenmukaisuustarkastuksia varten Porvoon ympäristöterveydenhuollon näytteenottaja otti oliiviöljynäytteet 23.-30.5.2022 välisenä aikana. Näytteet otettiin valvontayksikön alueella toimivista eri kauppaketjujen elintarvikemyymälöistä.

Vuoden 2023 vaatimustenmukaisuustarkastuksia varten Helsingin kaupungin elintarviketurvallisuusyksikön tutkimusavustaja otti oliiviöljynäytteet 23.3.2023. Näytteet otettiin valvontayksikön alueella toimivista eri kauppaketjujen elintarvikemyymälöistä.

Näytteet vaatimustenmukaisuustarkastuksia varten valittiin Ruokaviraston vuosittain laatiman näytteenotto¬suunnitelman mukaan (liitteet 1 ja 2). Suunnitelmat pohjautuvat eri kauppaketjuissa myynnissä olleiden oliiviöljytuotemerkkien myyntitietoihin. Vuoden 2022 näytteenottosuunnitelman pohjana olivat vuoden 2017 myyntitiedot ja vuoden 2023 näytteenottosuunnitelma oli päivitetty vuoden 2022 myyntitietojen perusteella. Näytteenotto kohdennettiin pääsääntöisesti eniten myytyihin tuotemerkkeihin.

Näytteenotto tehtiin komission täytäntöönpanoasetuksen (EU) 2022/2105 liitteen II mukaisesti sekä Ruokaviraston laatimaa näytteenotto-ohjetta (Näytteenotto-ohje oliiviöljyjen vaatimustenmukaisuuden tarkastusta varten) noudattaen:

  • Näyte tulee ottaa siten, että se edustaa koko erää. Erällä tarkoitetaan kaikkia myyntiyksiköitä, jotka on tuotettu, valmistettu ja pakattu sellaisissa olosuhteissa, että kunkin tällaisen myyntiyksikön sisältämää öljyä pidetään yhdenmukaisena kaikkien analyyttisten ominaisuuksien osalta. Erä on yksilöitävä Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2011/91/EU mukaisesti.
  • Näyteyksiköllä tarkoitetaan tuotteeseen kosketuksessa olevaan pakkaukseen sisältyvää öljymäärää, joka otetaan erästä satunnaisotannalla. Valmiiksi pakattu tuote otetaan näytteeksi sellaisenaan.
  • Kaikki yhteen näytteeseen kuuluvat näyteyksiköt (pullot) kerätään samaan näytepussiin ja pussi sinetöidään näytteenottopaikalla. Näytteitä otetaan kolme rinnakkaista A, B ja C. A-näyte on tarkoitettu varsinaiseen tutkimukseen, B-näyte kontrollinäytteeksi ja C-näyte vastanäytteeksi (toimijan oikeusturvan varmistamista varten). B- ja C-näytteet säilytetään Ruokaviraston laboratoriossa.
  • Näytteet merkitään selvästi, että sekaantumisen vaaraa ei ole. Näytepussiin merkitään näytteen omistajan nimi.
  • Otettaessa näyte myyntipaikasta, näytteenottotodistukseen (liite 3) merkitään myös valmistajan (pakkaajan) tai valmistuttajan nimi ja osoite.

4 Näytemäärä

Perusnäyte oli vähintään kaksi pakkausta ja vähintään 750 millilitra. Kaikkien näyteyksiköiden (pullojen) tuli olla samaa erää (sama erätunniste). Perusnäytteitä otettiin kolme rinnakkaista (A, B ja C). Perusnäytteen vähimmäiskoko on esitetty taulukoissa 1.

Taulukko 1. Perusnäytteen vähimmäiskoko muodostetaan seuraavasti

Jos pakkausten vetoisuus on Perusnäytteeksi otetaan
a) 750 ml tai enemmän

a) 1 pakkaus

b) alle 750 ml

b) pienin mahdollinen määrä pakkauksia, joiden vetoisuus yhteensä on vähintään 750 ml

5 Tulokset ja valvonta

Suomessa on tarkastettu oliiviöljyjen vaatimustenmukaisuutta EU-asetusten vaatimassa laajuudessa vuodesta 2018 alkaen vuosittain. Aikaisempien vuosien tulokset on julkaistu Ruokaviraston raporteissa Oliiviöljyjen vaatimustenmukaisuuden varmistaminen 2018 ja 2019 (pdf) ja Oliiviöljyjen vaatimustenmukaisuuden varmistaminen 2020 ja 2021, jotka löytyvät Ruokaviraston internetsivuilta.

Vuonna 2022 näytteeksi otettiin eri kauppaketjuista neljän eri tuotemerkin ekstra-neitsytoliiviöljyjä. Kemialliset laboratorioanalyysit ja aistinvaraiset arvioinnit teetettiin akkreditoidussa laboratoriossa Italiassa. Pakkausmerkinnät tarkastettiin Ruokavirastossa.

Kemiallisten laboratorioanalyysien ja aistinvaraisen arvioinnin perusteella kaikki näytteeksi otetut ekstra-neitsytoliiviöljyt olivat sitä öljyluokkaa, joiksi ne oli merkitty eli ekstra-neitsytoliiviöljyä. Tarkastettujen ekstra-neitsytoliiviöljyjen pakkausmerkinnät olivat pääosin kunnossa. Oliiviöljysäädöksen vaatimusten mukaiset merkinnät olivat kaikilla kunnossa, mutta yhden luomu oliiviöljyn luomun tuotantopaikkamerkintä oli käännetty väärin suomeksi. Asia saatettiin tiedoksi luomuvalvontaan, joka ryhtyi tarvittaviin toimenpiteisiin.

Vuonna 2023 näytteeksi otettiin eri kauppaketjuista kolmen eri tuotemerkin ekstra-neitsytoliiviöljyjä. Kemialliset laboratorioanalyysit ja aistinvaraiset arvioinnit teetettiin akkreditoidussa laboratoriossa Italiassa. Pakkausmerkinnät tarkastettiin Ruokavirastossa.

Kemiallisten laboratorioanalyysien ja aistinvaraisen arvioinnin perusteella kaikki ekstra-neitsytoliiviöljyt olivat sitä öljyluokkaa, joksi ne oli merkitty eli ekstra-neitsytoliiviöljyä. Tarkastettujen ekstra-neitsytoliiviöljyjen pakkausmerkinnät olivat kunnossa.

5.1 Bertolli originale

Bertolli originale ekstra-neitsytoliiviöljyn (alkuperä Euroopan unioni, pullotettu Italiassa) pakkausmerkinnät olivat vaatimustenmukaiset. Kemiallisten analyysien ja aistinvaraisen arvioinnin perusteella öljyluokka ja pakkauksen merkinnät olivat toisiaan vastaavat.

5.2 Filos Deluxe luomu

Filos Deluxe luomu ekstra-neitsytoliiviöljyn (Kreikka) pakkausmerkinnät olivat selkeät ja vaatimustenmukaiset. Kemiallisten analyysien ja aistinvaraisen arvioinnin perusteella öljyluokka ja pakkauksen merkinnät vastasivat toisiaan.

5.3 Memmas Knossos luomu

Memmas Knossos luomu ekstra-neitsytoliiviöljyn (Kreikka) pakkausmerkinnät olivat vaatimustenmukaiset. Kemiallisten analyysien ja aistinvaraisen arvioinnin perusteella öljyluokka ja pakkauksen merkinnät olivat toisiaan vastaavat.

5.4 Urtekram

Urtekram luomu ekstraneitsytoliiviöljy (valmistettu Tunisiassa oliiveista, jotka tuotettu Tunisiassa, pullotettu Ranskassa) pakkausmerkinnät olivat vaatimustenmukaiset. Kemiallisten analyysien ja aistinvaraisen arvioinnin perusteella öljyluokka ja pakkauksen merkinnät vastasivat toisiaan.

Luomun tuotantopaikkamerkintä käännetty väärin suomeksi ”EU:n ulkopuolinen maatalous”, kun tulee olla muodossa ”muusta kuin EU:n maataloudesta”. Asia tiedossa luomuvalvonnassa ja seuraavalla luomutarkastuksella korjauspyyntö toimijalle.

5.5 Borges original

Borges original ekstra-neitsytoliiviöljyn (alkuperä EU ja ei EU, valmistettu Espanjassa) pakkausmerkinnät olivat vaatimustenmukaiset. Kemiallisten analyysien ja aistinvaraisen arvioinnin perusteella öljyluokka ja pakkauksen merkinnät olivat toisiaan vastaavat.

5.6 Pirkka

Pirkka ekstra-neitsytoliiviöljyn (Espanja) pakkausmerkinnät olivat selkeät ja vaatimustenmukaiset. Kemiallisten analyysien ja aistinvaraisen arvioinnin perusteella öljyluokka ja pakkauksen merkinnät vastasivat toisiaan.

5.7 Primadonna

Primadonna ekstra-neitsytoliiviöljyn (alkuperä Euroopan unioni, pullotettu Italiassa) pakkausmerkinnät olivat vaatimustenmukaiset. Kemiallisten analyysien ja aistinvaraisen arvioinnin perusteella öljyluokka ja pakkauksen merkinnät olivat toisiaan vastaavat.

Taulukko 2. Yhteenvetotaulukko vuosina 2022 ja 2023 tarkastettujen oliiviöljynäytteiden vaatimustenmukaisuustarkastusten tuloksista.

Näyte Öljyluokka pakkauksessa Merkintöjen vaatimusten­mukaisuus Merkintöjen vaatimusten­mukaisuus Aistinvarainen arvio
Bertolli originale ekstra-neitsytoliiviöljy ekstra-neitsytoliiviöljy ok ok ok
Filos Deluxe luomu ekstra-neitsytoliiviöljy ekstra-neitsytoliiviöljy ok ok ok
Memmas Knossos luomu ekstra-neitsytoliiviöljy ekstra-neitsytoliiviöljy ok ok ok
Urtekram luomu ekstra-neitsytoliiviöljy ekstra-neitsytoliiviöljy ok;
luomun tuotantopaikkamerkintä väärin
ok ok
Borges original ekstra-neitsytoliiviöljy ekstra-neitsytoliiviöljy ok ok ok
Pirkka ekstra-neitsytoliiviöljy

ekstra-neitsytoliiviöljy

ok ok ok
Primadonna ekstra-neitsytoliiviöljy ekstra-neitsytoliiviöljy ok ok ok

Liite 1. Oliiviöljynäytteet 2022

Vuoden 2022 näytteenotto-ohjeen mukaiset pyydetyt oliiviöljynäytteet:

Näyte Öljyluokka
Näytemäärä Kauppa
Bertolli ekstra-neitsytoliiviöljy 6x 500 ml S-ryhmä/K-ryhmä tms.
Filos*) ekstra-neitsytoliiviöljy 6x 500 ml S-ryhmä/K-ryhmä tms.
Memmas Knossos luomu ekstra-neitsytoliiviöljy 6x 500 ml S-ryhmä/K-ryhmä tms.
Urtekram ekstra-neitsytoliiviöljy 6x 500 ml S-ryhmä/K-ryhmä tms.

*) Filos ekstraneitsyt-oliiviöljy, joku muu kuin "original" esim. luomu.

Vuoden 2022 oliiviöljynäytteet:

Bertolli, Filos, Memmas Knossos ja Urtekram tuotemerkkien oliiviöljypullot

Liite 2. Oliiviöljynäytteet 2023

Vuoden 2023 näytteenotto-ohjeen mukaiset oliiviöljynäytteet:

Näyte Öljyluokka
Näytemäärä Kauppa
Primadonna ekstra-neitsytoliiviöljy 6x 500 ml Lidl
Borges ekstra-neitsytoliiviöljy 6x 500 ml Prisma / SOK
Pirkka ekstra-neitsytoliiviöljy 6x 500 ml Citymarket / ESKO

Ensisijaisesti näytteeksi otetaan mainitun oliiviöljymerkin tavanomainen versio, mutta jos jostain syystä tavanomaista oliiviöljyä ei ole riittävästi hyllyssä tarjolla, niin näytteeksi voi ottaa saman tuotemerkin luomuvaihtoehdon, jos sitä on riittävä määrä.

Vuoden 2023 oliiviöljynäytteet:

Primadonna, Borges ja Pirkka tuotemerkkien oliiviöljypullot
Liite 3. Näytteenottotodistus

Kopio lomakkeesta; Näytteenottotodistus oliiviöljyn vaatimustenmukaisuustarkastus