Oliiviöljy

Vähittäismyyntivaiheessa voidaan pitää kaupan ainoastaan seuraavia oliiviöljyjä

 • ekstra-neitsytoliiviöljy 
 • neitsytoliiviöljy 
 • jalostetusta oliiviöljystä ja neitsytoliiviöljystä valmistettu oliiviöljy
 • oliivin puristemassaöljy 

Oliiviöljyjen ja oliivin puristemassaöljyjen kuvaukset ja määritelmät on esitetty maataloustuotteiden yhteistä markkinajärjestelyä koskevan asetuksen (EU) N:o 1308/2013 78 artiklassa ja liitteen VII osassa VIII.

Oliiviöljyjen pakkaamista ja merkintöjä koskevat vaatimukset on esitetty komission delegoidussa asetuksessa (EU) 2022/2104 (4–9 artiklat).

Eri oliiviöljytyyppien erottamiseksi toisistaan sekä niiden puhtauden ja laadun varmistamiseksi on määritelty kunkin oliiviöljyluokan fysikaalis-kemialliset ominaisuudet ja neitsytoliiviöljyjen aistinvaraiset ominaisuudet. Jotta kuluttajia ei johdettaisi harhaan eikä luotaisi epäreilua kilpailua oliiviöljymarkkinoilla, oliiviöljyluokkien sekoittaminen muiden kasviöljyjen kanssa tai lisääminen elintarvikkeisiin sallitaan ainoastaan, kun kyse on oliiviöljyluokista, joita saa myydä loppukuluttajalle.   

Myytävän oliiviöljyn aitouden varmistamiseksi vähittäiskauppaa varten, on säädetty pakkauksista, joiden kokoa on rajoitettu ja joissa on kertakäyttöiset suljinjärjestelmät. Etiketissä olevat pakolliset tiedot on oltava helposti luettavissa ja niiden on oltava pääasiallisesti nähtävissä olevassa kentässä, jotta voidaan helpottaa kuluttajien valintoja.

Virallinen nimi ja öljyluokan merkitseminen

Oliiviöljyjen pakkausmerkinnöissä on oltava öljyn virallisen nimityksen lisäksi, mutta ei välttämättä sen läheisyydessä, selvin ja pysyvin kirjaimin seuraavat tiedot öljyluokasta:

 • ekstra-neitsytoliiviöljy
  ”laadultaan korkealuokkainen oliiviöljy, joka on saatu suoraan oliiveista ja ainoastaan mekaanisin menetelmin”;
 • neitsytoliiviöljy
  ”oliiviöljy, joka on saatu suoraan oliiveista ja ainoastaan mekaanisin menetelmin”;
 • jalostetusta oliiviöljystä ja neitsytoliiviöljystä koostuva oliiviöljy
  ”öljy, joka sisältää yksinomaan jalostettuja oliiviöljyjä ja suoraan oliiveista saatuja öljyjä”;
 • oliivin puristemassaöljy
  ”öljy, joka sisältää yksinomaan oliiviöljyn puristamisen yhteydessä erotettua tuotetta, jota käsittelemällä on valmistettu öljyjä, ja suoraan oliiveista saatuja öljyjä”;
  tai
  ”öljy, joka sisältää yksinomaan oliiviöljyn puristamisesta peräisin olevaa puristemassajäämää käsittelemällä valmistettuja öljyjä ja suoraan oliiveista saatuja öljyjä”.

Alkuperäpaikka

Ekstra-neitsytoliiviöljyn ja neitsytoliiviöljyn etiketissä on ilmoitettava alkuperäpaikka. Sitä vastoin jalostetusta oliiviöljystä ja neitsytoliiviöljystä koostuva oliiviöljyn ja oliivin puristemassaöljyn etiketissä ei saa ilmoittaa alkuperäpaikkaa.

Alkuperäpaikan osalta saa esittää ainoastaan seuraavat:

 • jäsenvaltiosta tai kolmannesta maasta peräisin olevat oliiviöljyt:
  viittaus soveltuvin osin joko kyseessä olevaan jäsenvaltioon, unioniin tai kyseessä olevaan kolmanteen maahan; tai
 • useammasta kuin yhdestä jäsenvaltiosta tai kolmannesta maasta peräisin olevien oliiviöljyjen sekoitukset, soveltuvin osin yksi seuraavista maininnoista:
  • ”Euroopan unionialkuperää olevien oliiviöljyjen sekoitus” tai viittaus unioniin;
  • ”ei- Euroopan unionialkuperää olevien oliiviöljyjen sekoitus” tai viittaus ei- Euroopan unionialkuperään;
  • ”ei- Euroopan unionialkuperää ja unionialkuperää olevien oliiviöljyjen sekoitus” tai viittaus Euroopan unionialkuperään ja ei-unionialkuperään; tai
 • suojattu alkuperänimitys (SAN) tai suojattu maantieteellinen merkintä (SMM) asianomaista tuotemäärittelyä koskevien säännösten mukaisesti.

Jäsenvaltion tai unionin mainitsevan alkuperäpaikan on vastattava sitä maantieteellistä aluetta, jolla oliivit korjattiin ja jolla sijaitsee puristamo, jossa öljy puristettiin oliiveista.

Jos oliivit on korjattu muussa jäsenvaltiossa tai kolmannessa maassa, kuin siinä, jossa sijaitsee puristamo, jossa kyseinen öljy on puristettu oliiveista, alkuperäpaikka on ilmoitettava seuraavasti: ”(Ekstra-) neitsytoliiviöljy, joka on valmistettu …ssa/ssä (unioni, asianomainen jäsenvaltio tai kolmas maa) oliiveista, jotka on korjattu …ssa/ssä (unioni, asianomainen jäsenvaltio tai kolmas maa)”.

Muut pakolliset merkinnät

Alkuperäpaikan, virallisen nimen ja öljyluokan merkitsemisen lisäksi pakkauksessa tai etiketissä on oltava maininta erityisistä säilytysolosuhteista sekä tarvittaessa pakkauslaitoksen numero.

Erityiset säilytysolosuhteet

Tieteelliset tutkimukset ovat osoittaneet, että valo ja lämpö vaikuttavat haitallisesti oliiviöljyn laatuun. Sen vuoksi on tarpeen ilmoittaa etiketissä selkeästi erityiset säilytysolosuhteet, jotta kuluttajalle voidaan tiedottaa asianmukaisesti ihanteellisista säilytysolosuhteista. Siksi loppukuluttajalle sellaisenaan myytävien tai muissa elintarvikkeissa käytettävien oliiviöljyjen pakkauksissa tai niihin kiinnitetyissä etiketeissä on oltava maininta erityisistä säilytysolosuhteista suojassa valolta ja lämmöltä.

Pakkauslaitoksen numero

Kun pakkauslaitokset hyväksytään kansallisella tasolla oliiviöljyn kaupan pitämisen vaatimustenmukaisuustarkastuksia ja oliiviöljyn ominaisuuksien määritysmenetelmiä koskevista säännöistä annetun komission täytäntöönpanoasetuksen (EU) 2022/2105 6 artiklan mukaisesti, oliiviöljyn etiketissä on mainittava pakkauslaitokselle annettu aakkosnumeerinen tunnus jäljitettävyyden ja kuluttajansuojan parantamiseksi. Siksi loppukuluttajalle sellaisenaan myytävien tai muissa elintarvikkeissa käytettävien oliiviöljyjen etiketissä on tarvittaessa oltava hyväksytyn pakkauslaitoksen aakkosnumeerinen tunniste.

Vapaaehtoiset varatut ilmaisut

Etiketissä esitetyt maininnat eivät saa johtaa ostajaa harhaan erityisesti kyseessä olevan oliiviöljyn ominaisuuksien osalta tai liittämällä kyseiseen öljyyn ominaisuuksia, joita sillä ei ole, taikka esittämällä sillä olevan erityisiä ominaisuuksia, jotka kuitenkin ovat yhteisiä kaikille öljyille. Eräille oliiviöljyä koskeville, usein käytetyille vapaaehtoisille maininnoille on vahvistettu yhdenmukaistetut säännöt, jotta maininnat voidaan määritellä tarkasti ja niiden paikkansapitävyyttä valvoa.

Oliiviöljyjen pakkausmerkinnöissä voidaan käyttää vapaaehtoisia varattuja ilmaisuja, jotka voivat esiintyä loppukuluttajalle sellaisenaan myytävien tai muissa elintarvikkeissa käytettävien oliiviöljyjen etiketissä. Vapaaehtoisiin varattuihin ilmaisuihin, sovelletaan seuraavia edellytyksiä:

 • maininta ”ensimmäinen kylmäpuristus” voidaan tehdä ainoastaan sellaisten ekstra-neitsytoliiviöljyjen tai neitsytoliiviöljyjen osalta, jotka saadaan alle 27 °C:n lämpötilassa perinteistä valmistusmenetelmää käyttäen hydraulisilla puristimilla ensimmäisessä mekaanisessa puristuksessa oliivimassasta;
 • maininta ”kylmäerotus” voidaan tehdä ainoastaan sellaisten ekstra-neitsytoliiviöljyjen tai neitsytoliiviöljyjen osalta, jotka saadaan alle 27 °C:n lämpötilassa suodattamalla tai sentrifugoimalla oliivimassaa;
 • makuun tai tuoksuun viittaavia aistinvaraisia ominaisuuksia voidaan ilmoittaa ainoastaan ekstra-neitsytoliiviöljyjen ja neitsytoliiviöljyjen osalta. Etiketissä saa esittää ainoastaan asetuksen (EU) N:o 1308/2013 liitteessä IX määritellyt aistinvaraiset ominaisuudet ja ainoastaan, jos ne perustuvat komission täytäntöönpanoasetuksen (EU) 2022/ 2105 liitteessä I olevassa 5 kohdassa tarkoitettua menetelmää noudattaen tehtyyn aistinvaraiseen arviointiin. Määritelmät ja tulosten vaihteluvälit, joiden avulla nämä aistinvaraiset ominaisuudet voidaan ilmoittaa, vahvistetaan delegoidun asetuksen (EU) 2022/2104  liitteessä II;
 • maininta enimmäishappopitoisuudesta, joka tuotteella odotetaan olevan asetuksessa (EU) N:o 1169/2011 tarkoitetun vähimmäissäilyvyysajan päättyessä, voidaan esittää vain, jos sen kanssa on samassa näkökentässä samankokoisin kirjaimin maininnat (enimmäisarvoina) peroksidiluvusta, vahapitoisuudesta ja ultraviolettiabsorbanssista, jotka on määritelty komission täytäntöönpanoasetuksen (EU) 2022/ 2105 mukaisesti ja jotka tuotteella odotetaan olevan samana ajankohtana

Satovuoden ilmoittaminen

Ainoastaan ekstra-neitsytoliiviöljyn ja neitsytoliiviöljyn satovuoden saa ilmoittaa. Satovuosi voidaan ilmoittaa ainoastaan siinä tapauksessa, että säiliön sisältö on sataprosenttisesti peräisin kyseisestä sadosta, ja satovuosi on merkittävä etikettiin joko asianomaisen markkinointivuoden mukaan asetuksen (EU) N:o 1308/2013 6 artiklan f alakohdan mukaisesti tai sadonkorjuukuukauden ja -vuoden mukaan, tässä järjestyksessä. Kuukausi tarkoittaa kuukautta, jolloin oliiviöljy on puristettu oliiveista.

Muualla kuin valmistusaineluettelossa oleva maininta oliiviöljyn esiintymisestä sekoituksissa ja elintarvikkeissa

Jos oliiviöljyn ja muiden kasviöljyjen seoksen etiketissä mainitaan muualla kuin valmistusaineluettelossa sanallisesti, kuvin tai graafisin kuvioin, että tuote sisältää oliiviöljyjä, kyseisen seoksen myyntinimike on seuraava: ”Kasviöljyjen (tai kyseisten kasviöljyjen tarkat nimet) ja oliiviöljyn seos”, ja heti sen perässä on oltava maininta tällaisten öljyjen prosenttiosuudesta kyseisessä seoksessa.

Oliiviöljyn ja muiden kasviöljyjen seosten etiketissä saa kuvin tai graafisin kuvioin mainita tuotteen sisältävän oliiviöljyjä vain, jos oliiviöljyn osuus on yli 50 prosenttia seoksesta.

Kun ekstra-neitsytoliiviöljyyn, neitsytoliiviöljyyn, jalostetusta oliiviöljystä ja neitsytoliiviöljystä koostuvaan oliiviöljyyn tai oliivin puristemassaöljyyn lisätään muita elintarvikkeita, tuloksena olevalla elintarvikkeessa ei saa käyttää oliiviöljyjen virallisia nimiä.

Jäsenvaltiot saavat estää, että oliiviöljyn ja muiden kasviöljyjen sekoituksia tuotetaan sisäiseen käyttöön niiden alueella. Ne eivät kuitenkaan saa estää, että tällaisia muista maista tulevia sekoituksia pidetään kaupan niiden alueella tai että tällaisia sekoituksia tuotetaan niiden alueella niiden pitämiseksi kaupan muussa jäsenvaltiossa tai niiden viemiseksi.

Sivu on viimeksi päivitetty 5.9.2023