Eläimistä saatavien tuotteiden tuonti kauttakuljetettavaksi ja laivaliikenteen muonitukseen

Laivaliikenteen muonitukseen, kauttakuljetettavaksi Suomen alueen kautta kolmanteen maahan tai Suomessa väliaikaisesti varastoitavaksi ennen kuljettamista kolmanteen maahan tarkoitettujen eläinperäisten elintarvike-erien on täytettävä tässä ohjeessa luetellut vaatimukset.

Kauttakuljetuserien mukana on oltava lisäksi määränpäämaana olevan EU:n ulkopuolisen maan asettamien vaatimusten mukainen terveystodistus, jonka toimittamisesta toimija on itse vastuussa.

Eläinlääkinnällinen rajatarkastus

Eläinlääkinnällinen rajatarkastus määräytyy komission päätöksessä 2007/275 lueteltujen tullikoodien ( CN -koodien) mukaisesti.

Tämän ohjeen mukaisille yhdistelmätuotteille tulee tehdä eläinlääkinnällinen rajatarkastus silloin, kun ne ovat rajatarkastettavia tuotteita seuraavan ohjeen mukaisesti: Eläimistä ja kasveista koostuvat yhdistelmätuotteet.

Punainen liha sekä tarhattujen ja luonnonvaraisten kavio- ja sorkkaeläinten liha ja jauheliha

Vaatimuksista säädetään komission asetuksessa 206/2010.

 1. erän tulee olla peräisin maasta tai niiltä alueilta tai näiden osista, jotka luetellaan asetuksen 206/2010  liitteen II osassa 1
 2. erän mukana tulee olla kyseisen asetuksen liitteessä III olevan mallin mukainen terveystodistus ja erän tulee täyttää siinä asetetut terveyttä koskevat vaatimukset

Siipikarjan, tarhattujen sileälastaisten lintujen ja luonnonvaraisten riistalintujen liha, jauheliha ja mekaanisesti eroteltu liha

Vaatimuksista säädetään komission asetuksessa 798/2008.

 1. erän tulee olla peräisin maasta tai niiltä alueilta tai näiden osista, jotka luetellaan edellä mainitun asetuksen 798/2008 liitteessä I olevassa 1 osassa
 2. erän mukana on oltava myös edellä mainitun asetuksen liitteessä XI olevan mallin mukainen terveystodistus ja erän tulee täyttää siinä esitetyt vaatimukset

Tarhattujen kanien, luonnonvaraisten jäniseläinten sekä muiden luonnonvaraisten maanisäkkäiden liha ja jauheliha

Vaatimuksista säädetään komission asetuksessa 119/2009.

 1. erän tulee olla peräisin maasta, joka on mainittu  asetuksen 119/2009 liitteessä I olevassa 1 osassa
 2. erän mukana tulee olla liitteen III mallin mukainen terveystodistus

Raakalihavalmisteet

Raakalihavalmiste-erän on täytettävä komission päätöksen 2000/572/EY 4 a artiklan vaatimukset:

 1. erän tulee olla maasta, josta on sallittua tuoda kyseisen lajin tuoretta lihaa (lista punaisen lihan osalta komission asetuksessa 206/2010 liitteen II 1 osassa, siipikarjanlihan osalta asetuksessa 798/2008 liitteessä I ja kanin- ja riistanlihan osalta asetuksessa 119/2009 liitteessä I) ja sen on täyttävä kyseisen lajin tuoreelle lihalle asetetut terveysvaatimukset
 2. erän mukana on oltava komission päätöksen 2000/572/EY liitteen III mallin mukainen terveystodistus.

Lihavalmisteet sekä kuumennuskäsitellyt mahat, virtsarakot ja suolet

Lihavalmisteiden sekä kuumennuskäsiteltyjen mahojen, virtsarakkojen ja suolten on täytettävä komission päätöksen 2007/777/EY 5 artiklan vaatimukset:

 1. erän tulee olla peräisin  päätöksen 2007/777/EY liitteessä II mainitusta kolmannesta maasta tai sen osasta
 2. niille on tehty kyseisen päätöksen liitteen II taulukossa määrätty, tuontiin tarkoitetuille kyseisen lajin lihavalmisteille ja käsitellyille mahoille, rakoille ja suolille tehtävä vähimmäiskäsittely
 3. erän mukana on oltava edellä mainitun päätöksen liitteen IV mallin mukainen terveystodistus

Yhdistelmätuotteet, jotka sisältävät lihavalmisteita tai kuumennuskäsiteltyjä mahoja, virtsarakkoja tai suolia

Vaatimuksista säädetään komission asetuksessa 28/2012.

 1. Yhdistelmätuotteen ja siihen käytetyn lihatuotteen on tultava lihavalmisteiden tuontiin hyväksytystä maasta (lista komission päätöksessä 2007/777/EY, liite II)
 2. Erän mukana on oltava komission asetuksen 28/2012 liitteen II mallin mukainen terveystodistus ja sen on täytettävä siinä asetetut vaatimukset.
 3. Muiden kuin edellä mainittujen lihan ja lihasta jalostettujen tuotteiden tuontierien mukana on oltava asiakirja, josta käy ilmi tuotteiden alkuperämaa.

Suolatut tai kuivatut suolet

Suolattujen tai kuivattujen suolten on täytettävä komission päätöksen 2003/779/EY 1 a artiklan vaatimukset:

 1. sallittua kaikista maista
 2. erän mukana on oltava mainitun päätöksen liitteen I B mallin mukainen terveystodistus

Tietyt vesiviljelyeläimet ja niistä saatavat tuotteet

Vaatimuksista säädetään komission asetuksessa 1251/2008.

 • Ihmisravinnoksi tarkoitettujen eläviä vesiviljelyeläimiä, mätimunia ja suolistamattomia kaloja sisältävien erien mukana on oltava kyseisen asetuksen liitteen IV osan C mallin mukainen ja liitteen V perusteluiden mukaisesti täytetty terveystodistus.

Muut kalastustuotteet

Muille kuin yllämainituille kalastustuotteille ei ole asetettu terveysvaatimuksia, mutta niille tulee tehdä eläinlääkinnällinen rajatarkastus.

Yhdistelmätuotteet, jotka sisältävät kalastustuotteita

Kalastustuotteita sisältävien yhdistelmätuotteiden kauttakuljetukselle ei ole asetettu terveysvaatimuksia, mutta niille tulee tarvittaessa tehdä eläinlääkinnällinen rajatarkastus.

Linnunmunat ja munatuotteet (ei luonnonvaraisten lintujen munat ja munatuotteet)

Vaatimuksista säädetään komission asetuksessa 798/2008.

 1. erän tulee olla peräisin maasta tai niiltä alueilta tai näiden osista, jotka luetellaan edellä mainitun asetuksen liitteessä I olevassa 1 osassa
 2. erän mukana on oltava myös edellä mainitun asetuksen liitteessä XI olevan mallin mukainen terveystodistus ja erän tulee täyttää siinä esitetyt vaatimukset

Luonnonvaraisten lintujen munat ja munatuotteet

 1. Luonnonvaraisten lintujen munien ja munatuotteiden kauttakuljetuserien mukana on oltava neuvoston direktiivin 2002/99/EY 9 artiklan mukaiset eläinten terveyttä koskevat takeet sisältävä terveystodistus

Yhdistelmätuotteet, jotka sisältävät munatuotteita (ei luonnonvaraisten lintujen munista valmistetut tuotteet)

Munatuotteita sisältävien yhdistelmätuotteiden kauttakuljetukselle ei ole asetettu terveysvaatimuksia, mutta niille tulee tarvittaessa tehdä eläinlääkinnällinen rajatarkastus.

Yhdistelmätuotteiden, joiden kokonaismäärästä vähintään puolet on luonnonvaraisten lintujen munista valmistettuja munatuotteita, kauttakuljetuserien mukana on oltava kyseisen direktiivin mukainen terveystodistus.
Em. erien on lisäksi täytettävä vastaanottajamaan mahdolliset muut vaatimukset (esim. CITES-vaatimukset).

Maito ja maitopohjaiset tuotteet (ei ternimaito ja -tuotteet)

Vaatimuksista säädetään komission asetuksessa 605/2010.

 1. sallittua niistä maista, jotka on mainittu edellä mainitun asetuksen liitteessä I " sallitut tuontimaat"
 2. tuotteiden on tuontimaakohtaisesti täytettävä edellä mainitun asetuksen 3 ja 4 artiklassa mainitut käsittelyvaatimukset
 3. erän mukana on oltava kyseisen asetuksen liitteen II osan 3 mallin mukainen terveystodistus ja sen on täytettävä siinä asetetut terveysvaatimukset

Yhdistelmätuotteet, jotka sisältävät maitopohjaisia tuotteita (ei ternimaitotuotteet)

Vaatimuksista säädetään komission asetuksessa 28/2012.

 1. yhdistelmätuotteen ja siihen käytetyn maitotuotteen on tultava maitotuotteiden tuontiin hyväksytystä maasta (lista komission asetuksessa 605/2010 liite I)
 2. Erän mukana on oltava komission asetuksen 28/2012 liitteen II mallin mukainen terveystodistus ja sen on täytettävä siinä asetetut vaatimukset.

Ternimaito, ternimaitotuotteet sekä ternimaitotuotteita sisältävät yhdistelmätuotteet

Ternimaidon, ternimaitotuotteiden sekä ternimaitotuotteita sisältävien yhdistelmätuotteiden tuontierien mukana on oltava neuvoston direktiivin 2002/99/EY 9 artiklan mukaiset eläinten terveyttä koskevat takeet sisältävä terveystodistus.

Eläimistä saatavien sivutuotteiden ja niistä johdettujen tuotteiden kauttakuljetus

Kauttakuljetettavaksi Suomen alueen kautta kolmanteen maahan tarkoitettujen eläimistä saatavien sivutuotteiden ja niistä johdettujen tuotteiden on täytettävä samat vaatimukset kuin Suomeen tuotavien eläimistä saatavien sivutuotteiden ja niistä johdettujen tuotteiden.

Vaatimukset löytyvät Komission asetuksesta 142/2011.

Kyseisen asetuksen taulukoista 1 ja 2 löytyvät tavallisimpien tuotteiden tuonti- ja kauttakuljetusehdot sekä tieto vaadittavasta terveystodistus- ja ilmoitusmallista. Linkit taulukoihin löytyvät tämän sivun alaosasta. Terveystodistus- ja ilmoitusmallit puolestaan löytyvät yllä mainitun asetuksen liitteestä XV.

Lisätietoja sivutuotteiden tuonnista löytyy täältä.

Suojapäätöksen alaisia tuotteita saa kauttakuljettaa vain rajaeläinlääkärin luvalla.

(18034U)

Sivu on viimeksi päivitetty 4.7.2019