Turkiseläimet

Turkiseläimellä tarkoitetaan turkisten tuottamiseksi tai muuta vastaavaa tuotantotarkoitusta varten tarhattavaa minkkiä, kettua (sinikettu, hopeakettu,  punakettu ja näiden risteytykset), supikoiraa, hilleriä ja soopelia. Supikoira ja minkki määritellään vieraslajeiksi, joiden osalta on erikseen säädetty poikkeuksista, jotka mahdollistavat tietyin edellytyksin eläinten pidon turkisten tuottamiseksi. Vieras­lajeista löytyy lisätietoa esimerkiksi verkkosivustolta vieraslajit.fi. Sinsillan ja rämemajavan pito tuotantotarkoituksessa ei 1.1.2024 lähtien ole sallittua.

Euroopan neuvoston eurooppalaiseen yleissopimukseen tuotantoeläinten suojelemiseksi kuuluvat turkiseläinten pitoa koskevat eläinsuojelulliset vähimmäisvaatimukset ovat voimassa myös Suomessa. Turkiseläinten pitoa, hoitoa, kohtelua ja käsittelyä säätelevät yleisellä tasolla eläinten hyvinvointilaki, eläinkuljetuslaki ja -asetus sekä lopetusasetus. 

Turkiseläinten pidolle asetettavista eläinsuojeluvaatimuksista säädetään tarkemmin turkiseläinten suojelusta annetulla valtioneuvoston asetuksella  (1084/2011), joka on voimassa toistaiseksi. Asetuksella on säädetty yksityiskohtaiset pitopaikkaa, käytettäviä laitteita ja välineitä, turkiseläinten hoitoa, kohtelua ja käsittelyä sekä pitopaikan häkkien kokoa ja varusteita koskevat vaatimukset. Säädös korvataan myöhemmin turkiseläinten hyvinvoinnista annettavalla uudella asetuksella.

Eläinten hyvinvointilaki edellyttää, että 1.1.2024 lähtien nisäkkäiden ja lintujen pysyvässä pitopaikassa on oltava eläimen saatavilla jatkuvasti sulaa vettä. Jatkuvasta vedensaannista on säädetty tiettyjä poikkeuksia. Jatkuvasti saatavilla olevaa vettä ei edellytetä sellaisissa eläinten pysyvissä pitopaikoissa, joissa sulan veden jatkuva saatavilla pito on kohtuuttoman vaikea järjestää eläinten pitomuodosta ja sääolosuhteista johtuvista syistä. Tuotantotarkoitusta varten tarhattavien turkiseläinten osalta jatkuvaa vedensaantia koskeva poikkeus koskee samana vuonna syntyneiden vieroitettujen pentujen sekä siitoksesta poistettujen eläinten pysyvää pitopaikkaa silloin, kun vesi sääolosuhteiden takia jäätyy. Näille eläimille on tällöin tarjottava sulaa vettä vähintään kolme kertaa päivässä. Muulloin kuin pakkaskelillä vettä on oltava jatkuvasti saatavilla. Siitokseen käytettävien eläinten osalta jatkuvan vedensaannin vaatimusta sovelletaan 1.1.2030 lähtien. 1.1.2024 jälkeen peruskorjattavaan turkistarhaan tai sen osaan ja rakennettavaan uuteen turkistarhaan tai sen osaan sovellettaisiin siitokseen käytettävien eläinten osalta jatkuvan vedensaannin vaatimusta, kun peruskorjaus tai uusi turkistarha taikka sen osa on valmistunut.

Eläinten hyvinvointilailla ja sen nojalla myöhemmin annettavalla asetuksella täsmennetään myös jalostukseen käytettäviä eläimiä koskevia vaatimuksia. Lue lisää Ruokaviraston verkkosivulta Eläinten hyvinvointi eläinjalostuksessa ja muussa eläinten lisäämisessä.

Muussa kuin tuotantotarkoituksessa pidettyjä kettuja koskevat vaatimukset

Muussa kuin tuotantotarkoituksessa pidettävien kettujen (sinikettu, hopeakettu,  punakettu ja näiden risteytykset) pitoon sovelletaan vaatimuksia, joista on säädetty pienikokoisten seura- ja harrastuselainten suojelusta annetussa asetuksessa 674/2010. Tällaisia muussa kuin tuotantotarkoituksessa pidettäviä kettuja ovat esimerkiksi luolakoiraharrastusta ja luolakoirakokeiden toteuttamista varten pidettävät hopea- ja punaketut. Lisätietoa luolakoiratoimintaa varten pidettävien kettujen pitoa koskevista vaatimuksista löytyy tämän sivun oikeassa laidassa olevasta Ruokaviraston kirjeestä Luolakoiratoimintaa varten pidettävän ketun pitoa koskevista vaatimuksista (pdf).

 

Sivu on viimeksi päivitetty 5.4.2024