Eläinsuojelu teurastuksessa ja lopetuksessa

Eläimen lopetuksella tarkoitetaan prosessia, joka aiheuttaa eläimen kuoleman. Teurastuksella tarkoitetaan ihmisravinnoksi tarkoitetun eläimen lopetusta.

Eläimen lopetus on suoritettava mahdollisimman nopeasti ja kivuttomasti. Eläimen saa lopettaa vain henkilö, jolla on riittävät tiedot lopetusmenetelmästä ja lopetustekniikasta sekä riittävä taito toimenpiteen suorittamiseksi. Lopetettavaa eläintä on pidettävä kiinni tai sen liikkumista rajoitettava siten, että se säästyy lopettamisessa kaikelta vältettävissä olevalta kivulta, tuskalta, kärsimykseltä, vahingoittumiselta tai ruhjoutumiselta. Eläimen lopettavan henkilön on varmistettava, että eläin on kuollut ennen kuin sen hävittämiseen tai muihin toimenpiteisiin ryhdytään.

Eläinten suojelusta teurastuksen ja lopetuksen yhteydessä säädetään eläinsuojelulaissa ja eläinsuojeluasetuksessa.  Lisäksi tuotantoeläinten suojelusta lopetuksen yhteydessä säädetään lopetusasetuksella  [Neuvoston asetus (EY) N:o 1099/2009 eläinten suojelusta lopetuksen yhteydessä], jota on sovellettu vuoden 2013 alusta alkaen. Lopetusasetuksessa eläinten lopetuksella tarkoitetaan myös eläinten teurastamista. Eläinsuojeluvaatimuksia eläinten teurastamiselle sekä nisäkäs- ja lintulajeihin kuuluvien tuotantoeläinten lopettamiselle on asetetettu myös maa- ja metsätalousministeriön päätöksissä.

Sivu on viimeksi päivitetty 20.9.2023