Elintarvikeketjutietojen toimittaminen ja valvonta

Elintarvikehygieniasta annetun lainsäädännön vaatimusten mukaan alkutuotannon toimijan on toimitettava eläimiä ja niiden tuotantoa koskevia tietoja teurastamoon, pienteurastamoon tai poroteurastamoon silloin, kun alkutuotantopaikasta lähetetään eläimiä teurastettavaksi. Elintarvikeketjutietojen (ketjuinformaatio) toimittamisvaatimus koskee kaikkia muita teurastettavia eläinlajeja paitsi luonnonvaraista riistaa ja kaloja.

Alkutuotantopaikalla tarkoitetaan Ruokaviraston ohjeessa alkuperätilaa, alkutuotantotilaa, alkutuotantopaikkaa tai eläinten pitopaikkaa, josta eläin tai eläinerä lähetetään teurastamoon. Porojen osalta alkutuotantopaikalla tarkoitetaan myös porojen erotuspaikkaa tai muuta paikkaa, jossa poron teurastamisen aloittaminen on sallittua.

Elintarvikeketjutietojen toimittamiseen kuuluu myös teurastamotoimijan vastuulla oleva, lihantarkastuspäätöksen tietojen, sikojen sairastuvuustietojen ja muiden merkityksellisten tietojen antaminen palautteena alkutuotannon toimijalle. Elintarvikeketjutietojen toimittamiseen kuuluu lisäksi teurastamossa toimivan virkaeläinlääkärin vastuulla oleva, merkittävistä elintarviketurvallisuuteen, kansanterveyteen, eläinten terveyteen tai eläinten hyvinvointiin vaikuttavista löydöksistä tai tarkastustuloksista ilmoittaminen teurastamotoimijalle ja alkutuotannon toimijalle.

Elintarvikeketjutietojen toimittamisen tarkoituksena on elintarviketurvallisuuden varmistaminen ja tuottajan avustaminen muun muassa eläinten terveydentilaan liittyvien ongelmien tunnistamisessa. Elintarvikeketjutietojen avulla teurastamo voi tarvittaessa suunnitella teurastukseen liittyviä erityisjärjestelyjä. Elintarvikeketjutiedot toimivat myös teurastamon virkaeläinlääkärin tukena lihantarkastuksessa, esimerkiksi arvioitaessa eläimen terveydentilaa ennen teurastusta. Elintarvikeketjutietoihin kuuluvaa palautetta voidaan käyttää hyväksi eläinten terveyden tai niiden kasvatusolosuhteiden edistämisessä tilalla.

Ruokaviraston ohjeessa "Elintarvikeketjutietojen toimittaminen ja valvonta" on teurastamotoimijoille ja niitä valvoville virkaeläinlääkäreille ohjeita, tulkintoja ja suosituksia lainsäädännön vaatimusten soveltamiseksi ja noudattamiseksi elintarvikeketjutietojen sekä eräiden muiden tietojen toimittamisessa ja toimittamisen valvonnassa. Alkutuotannon toimijat ja alkutuotannon toimijoita valvovat elintarvikevalvontaviranomaiset saavat ohjeesta myös tietoja elintarvikeketjutietojen toimittamiseen liittyvistä vaatimuksista.

Sivu on viimeksi päivitetty 5.9.2023