Otantaan perustuvat tarkastukset 2021

Vuonna 2021 määrättiin 257 tuotantoeläintilaa suunnitelmallisen otantaan perustuvan eläinsuojelutarkastuksen kohteeksi, mikä on noin neljänneksen vähemmän kuin vuonna 2020. Valvottavien tilojen lukumäärää on jouduttu vähentämään koronapandemian vuoksi vuosina 2020-2021. Tiloja tarkastettiin 255, näistä 235:llä oli tarkastushetkellä eläimiä. Eläinsuojelusäädösten vastaista menettelyä havaittiin 25 prosentilla tiloista, mikä on hieman vähemmän kuin edellisenä vuonna. Valvonta onnistuttiin kohdistamaan hyvin riskitiloille.

Naudat

Tarkastetuista nautatiloista yhteensä 156:lla oli eläimiä. Laiminlyöntejä havaittiin 28 prosentilla tiloista, mikä on hieman vähemmän kuin vuonna 2020 (30 %). Kaikista naudoilla havaituista laiminlyönneistä 30 % todettiin vasikoilla (2020 32 %). Vasikoiden pidon yleisimmät laiminlyönnit ovat kohdistuneet vuodesta toiseen pääosin pitopaikan puhtauteen ja turvallisuuteen sekä tilavaatimuksiin. Vuonna 2021 vasikoilla ei ollut asianmukaista, puhdasta ja kuivaa makuupaikkaa 8 tilalla, 10 tilalla oli laiminlyöntejä ulkotarhan turvallisuudessa ja kuivana pysymisessä, 5 tilalla eivät pitopaikan rakennukset ja laitteet olleet hyvässä kunnossa ja eläimille turvallisia ja 5 tilalla eläinten terveydestä, yleisestä hyvinvoinnista ja puhtaudesta ei huolehdittu riittävästi.

Vanhemmilla naudoilla (yli 6 kuukautta) yleisimmät laiminlyönnit koskivat edellisen vuoden tapaan pitopaikan turvallisuutta ja puhtaana pitoa sekä eläinten hyvinvoinnista huolehtimista. Tilojen ja laitteiden puhtaudesta ja desinfioinnista ei huolehdittu riittävästi 9 tilalla (6 %) ja 12 tilalla (8 %) pitopaikan rakennusten ja laitteiden ei todettu olevan hyvässä kunnossa ja eläimille turvallisia. 9,5 %:lla tarkastetuista tiloista (15 tilaa) naudoilla ei ollut puhdasta ja kuivaa makuupaikkaa (vuonna 2020 16 %). 18 tilalla oli laiminlyöntejä ulkotarhan turvallisuudessa ja kuivana pysymisessä ja 8 tilalla, joilla naudat olivat ympärivuotisesti ulkona, säänsuojan makuualue ei pysynyt riittävän kuivana. Sairastuneista ja vahingoittuneista naudoista ei huolehdittu asianmukaisesti kuudella tilalla ja eläinten terveydestä, yleisestä hyvinvoinnista ja puhtaudesta ei huolehdittu 13 tilalla (8 %). Suurin osa sekä vasikoilla että aikuisilla naudoilla havaituista laiminlyönneistä kohdistui edelleen suoraan eläinten hyvinvointiin vaikuttaviin tekijöihin, sillä kirjanpidon puutteiden osuus kaikista epäkohdista oli 3,5 % (2020 4 %).

Lampaat

Lammastiloilla laiminlyöntien osuus nousi hieman edellisvuodesta (16  19 %). Tilaa kohti laskettuna laiminlyöntejä oli kuitenkin keskimäärin vain 1,1 (2,9 vuonna 2020). Mikään yksittäinen laiminlyönti ei korostunut tällä kertaa. Kirjanpidon puutteita havaittiin yhteensä kolme niillä tiloilla, joilla oli laiminlyöntejä (7).

Turkiseläimet

Kahdella neljästä tarkastetusta turkiseläintilasta havaittiin yhteensä kolme puutetta. Kahdella tilalla ei lääkinnällisestä hoidosta pidetty kirjaa ja yksi laiminlyönti liittyi sopivaan pureskelu- ja virikemateriaaliin. Vuonna 2021 turkistilojen valvonta kohdennettiin kettu- ja supikoiratiloille, sillä koronariskin vuoksi valvonnassa pyrittiin välttämään minkkitiloja.

Siat

Sikatiloja tarkastettiin yhteensä 24. Eläinsuojelusäädösten vastaista menettelyä havaittiin 17 prosentilla tarkastetuista tiloista, mikä on vähemmän kuin vuotta aiemmin (25 %). Tilaa kohti laskettuna laiminlyöntejä oli keskimäärin 1,5, mikä on selvästi vähemmän kuin vuotta aiemmin (7,8). Mikään yksittäinen laiminlyönti ei korostunut tällä kertaa. Useina vuosina havaittuja kirjanpidon puutteita ei ollut nyt ollenkaan. 

Munivat kanat

Munivien kanojen pitopaikkoja tarkastettiin kolme. Yhdellä tilalla (häkkikanala) ei ollut pehkua nokkimista ja kuopimista varten.

Broilerit

Yhdellä broileritilalla 12 tarkastetusta (8 %) raportoitiin laiminlyönti. Kasvatusosastoissa käytetty kasvatustiheys ylitti niille sallitun tiheyden. 

Sivu on viimeksi päivitetty 1.6.2022