Vaatimukset turkisrehusekoittamoille

Laitosten vaatimukset ja rekisteröityminen

Rehusekoittamossa valmistetaan turkiseläinten rehua asiakastarhoille. Tilarehustamossa valmistetaan turkiseläinten tai tarhakoirien rehua vain oman tilan eläimille. Keräyskeskuksessa kerätään ja käsitellään raaka-aineita, jotka käytetään turkiseläinrehun tai tarhakoirien rehun raaka-aineena. Suomalaisten turkiseläinten rehu valmistetaan Suomessa, mutta valmistuksessa käytetään myös ulkomaisia raaka-aineita.

Suomessa toimivat turkisrehusekoittamot ja teurastamojen yhteydessä olevat keräyskeskukset rekisteröi Ruokavirasto, tilarehustamot ja muut kuin teurastamojen yhteydessä sijaitsevat keräyskeskukset rekisteröi kunta. Toimijan on täytettävä rekisteröitymisilmoitus ja toimitettava se rekisteröivälle viranomaiselle ennen toiminnan aloittamista. Koska kyse on rekisteröitymisestä eikä hyväksynnän hakemisesta, tarkastus paikanpäällä ennen toiminnan aloittamista ei ole rekisteröinnin edellytys. Tarkastus voidaan kuitenkin tehdä, jos toimivaltainen viranomainen katsoo sen tarpeelliseksi. Turkisrehusekoittamot ja keräyskeskukset ovat myös rehualan toimijoita ja niiden on siltäkin osin rekisteröidyttävä Ruokavirastoon. Molemmat rekisteröinnit hoituvat samalla  Ruokaviraston nettisivuilla on lista rekisteröidyistä turkisrehusekoittamoista ja tilarehustamoista sekä keräyskeskuksista. Myös rekisteröidyistä rehualan toimijoista pidetään listaa Ruokaviraston nettisivuilla.

Sallitut raaka-aineet

Turkiseläinten ja tarhakoirien rehuissa saa käyttää sellaisia luokan 3 ja 2 sivutuotteita, jotka ovat rehukäyttöön soveltuvia. Käytännössä tämä tarkoittaa sellaisia eläinten osia, joissa ei ole mitään tautia aiheuttavaa ja jotka muuten soveltuvat eläinten ruokintaan. Esimerkiksi lantaa tai ruuansulatuskanavan sisältöä ei voi käyttää rehussa. Joitakin raaka-aineita ei voi käyttää turkiseläinten rehussa sellaisenaan, vaan ainoastaan tietyn käsittelyn, kuten kuumennuksen tai hapotuksen, jälkeen. Turkisrehusekoittamoihin ja keräyskeskuksiin raaka-aineita toimittavien yritysten on rekisteröidyttävä rehualan toimijoiksi Ruokavirastoon. Rekisteröitymisvaatimus koskee myös elintarvikealan toimijoita, kuten teurastamoita, leikkaamoita, kala-alan laitoksia ja ruokakauppoja.

Omavalvonta ja HACCP

Lainsäädäntö edellyttää turkisrehusekoittamoilta ja keräyskeskuksilta HACCP-perusteista omavalvontaa. Tämä tarkoittaa, että toimijan on arvioitava toimintaan liittyviä vaaroja valmistusprosessin eri vaiheissa ja otettava käyttöön keinot niiden hallitsemiseksi. Tavoitteena on lainsäädännön vaatimukset täyttävä, turvallinen ja laadukas rehu. Omavalvontasuunnitelman laatiminen, päivittäminen ja noudattaminen on laitosten rekisteröinnin ylläpitämisen edellytys. Lisää rehualan laitosten omavalvontasuunnitelmista voit lukea täältä.

Valmiisiin turkiseläinrehuihin liittyvät vaatimukset

Rehujen on oltava turvallisia ja kohde-eläinlajin ruokintaan sopivia. Rehut eivät saa sisältää haitallisia tai kiellettyjä aineita, eivätkä ihmisten tai eläinten terveydelle haitallisia mikrobeja. Rehussa ei saa käyttää sellaisia raaka-aineita, joilla ei ole ravitsemuksellista arvoa. Lainsäädäntö antaa paitsi yleisiä vaatimuksia liittyen rehujen turvallisuuteen, myös esimerkiksi mikrobi- ja yhdistekohtaisia enimmäispitoisuuksia.

Kotimaisen turkiseläinrehun valvonta

Suomessa toimivat turkisrehusekoittamot, tilarehustamot ja keräyskeskukset rekisteröi toimijan sijainnista riippuen Ruokavirasto tai kunta (ks. yllä). Toimijan on täytettävä rekisteröinti-ilmoitus ja toimitettava se rekisteröivälle viranomaiselle hyvissä ajoin ennen toiminnan suunniteltua aloitusajankohtaa. Toimija saa rekisteröinnistä ilmoituksen, jossa toimijalle annetaan rekisteröintinumero. Ruokaviraston julkaisee nettisivuillaan listaa rekisteröidyistä rehusekoittamoista, tilarehustamoista ja keräyskeskuksista. Rekisteröityjä toimijoita valvotaan Ruokaviraston laatiman riskiperusteisen valvontasuunnitelman mukaisesti. Rekisteröiminen ja valvonta ovat toimijalle maksullisia.      

Turkiseläinrehuista otetaan viranomaisnäytteitä Ruokaviraston riskiperusteisen näytteenottosuunnitelman mukaisesti. Ruokaviraston valtuuttamat näytteenottajat hakevat näytteet, jotka tutkitaan Ruokaviraston laboratoriossa. Tuotteista tutkitaan, täyttävätkö ne lainsäädännön asettamat vaatimukset. Pääpaino on salmonellan esiintymisen tutkimisessa. Jos tutkimuksissa todetaan, että tuote ei joltain osin täytä lainsäädännön vaatimuksia, valmistajalta edellytetään selvitystä ja toimenpiteitä asian korjaamiseksi.

Ulkomailla valmistetut rehun raaka-aineet

Valmistusta valvotaan siinä maassa, jossa tuote valmistetaan. Jos ulkomaisessa rehun raaka-aineessa todetaan jotakin säädöstenvastaista, kuten löydetään salmonella omavalvonta- tai viranomaistutkimuksissa, vastuu toimenpiteisiin ryhtymisestä, kuten erän hävittämisestä tai palauttamisesta, on maahantuojalla.

 

Sivu on viimeksi päivitetty 14.3.2024