Tiedote: Elintarvikeketjun kauppatapalautakunnan suositus aidosta hinnantarkistusehdosta korostaa tarvetta lisäselvityksille

15.12.2021

Elintarvikeketjun kauppatapalautakunnan suosittelema aito hinnantarkistusehto liittyy laajempaan elintarvikeketjun hankintakäytäntöjä koskevaan asiakokonaisuuteen. Elintarvikemarkkinavaltuutettu on selvittänyt laajasti ruokaketjun hankintakäytäntöjä. Valtuutettu on tarkastellut selvityksissään muun ohella hinnoittelu- ja valikoimajaksoja, ruokaketjun toimijoiden näkemyksiä erilaisista käytänteistä, sekä osapuolten tosiasiallisia neuvottelumahdollisuuksia.

Kauppatapalautakunnan tänään antamassa suosituksessa käsitellään kaupan ja alkutuottajien välisten sopimusten hinnantarkistusehtoja. Suosituksessa on muun ohella todettu, että hinnantarkistuslausekkeesta on käytävä yksiselitteisesti ilmi mekanismi, jonka mukaan tuotteen hinta muuttuu, kun tietyt edellytykset täyttyvät. Suosituksen mukaan hinnanmuutos voidaan sitoa esimerkiksi tiettyyn indeksiin.

Erityisesti kohtuullisen hinnantarkistusehdon edellytyksiä käsittelevä osuus suosituksessa on arvokas. Alan toimijoiden onkin hyvä ottaa huomioon kauppatapalautakunnan suosituksessa mainitut reunaehdot sopimuksia laadittaessa. Lisäksi on tärkeää pitää mielessä myös kilpailulainsäädännön asettamat vaatimukset.

Suosituksessa tuodaan kuitenkin esille myös menettelyjä ja käytäntöjä, jotka lisäävät elintarvikemarkkinavaltuutetun jo aiemmin aloittamien selvitysten tarpeellisuutta. Elintarvikemarkkinavaltuutettu jatkaa hankintakäytäntöjen selvittämistä omien toimivaltuuksiensa puitteissa.