Tiedote: Elintarvikeketjun toimijoiden tulisi tarkentaa käytäntöjään

1.2.2022

Neuvottelut maatalouden kannattavuuskriisistä ja sen mahdollisista ratkaisuista jatkuivat eilen Säätytalolla. Neuvotteluissa käsiteltiin selvitystä, joka oli tilattu maatalous- ja metsätieteiden tohtori Kyösti Arovuorelta REINU econ Oy:stä. Selvityksen tavoitteena on avata elintarvikeketjun sopimussuhteita ja kartoittaa keinoja, joilla sopimuskäytäntöihin liittyviä epäkohtia voitaisiin ratkaista.

Selvityksen alustavien tulosten perusteella työkalut sekä markkinoiden nopeisiin muutoksiin vastaamiseen että pitkäjänteisen toiminnan varmistamiseen ovat olemassa. Työkalut kaipaavat kuitenkin rakenteellista kehittämistä. Ensi vaiheessa on tärkeää selvittää, minkälaisilla työkaluilla markkinasignaalien välittymistä elintarvikeketjussa voidaan vahvistaa. Mahdollisia työkaluja ovat esimerkiksi erilaiset hinta- tai kustannusindeksit, joiden avulla markkinamuutosten vaikutuksia voidaan seurata ja todentaa.

Maatalouden tuottamista raaka-aineista koko ajan suurempi osa kulutetaan erilaisina jalosteina, valmisteina ja valmisruokina. Sopimusrakenteita ei voi tarkastella irrallaan laajemmasta markkinakehityksestä. Kattavan kokonaiskuvan luominen ketjun arvonmuodostuksesta on monimutkaista. Esimerkiksi tuottajan tuotteistaan saaman korvauksen kannalta merkittävämpää on koko ketjussa liikkuva rahamäärä kuin yksittäisen tuotteen kuluttajahinta.

Ketjun toimijoita kehotetaan pohtimaan vakavasti, miten nykyisiä toimivia käytäntöjä voitaisiin vahvistaa niin, että ne yleistyisivät ja edistäisivät elintarvikeketjun toimintaa. Lisäksi sopimukseen kirjattuja keinoja, kuten hinnantarkistusehtoja, tulisi käyttää täysimääräisesti lainsäädännön sallimissa puitteissa.

Tulevaisuudessa on tarpeen tutkia, mitkä olisivat nykyistä vaikuttavampia keinoja tilanteen ratkaisemiseksi. Tämän edellytyksenä on ymmärtää, miten arvonmuodostus elintarvikemarkkinoilla tapahtuu ja minkälaisia muutoksia sen osalta on näköpiirissä.

Neuvotteluissa oli paikalla Elintarviketeollisuusliitto ry, Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK ry, Päivittäistavarakauppa ry ja Svenska lantbruksproducenternas centralförbund SLC r.f. Elintarvikemarkkinavaltuutettu kutsui osapuolet koolle.

Kaikki ketjun toimijat ovat olleet myötämielisiä selvitykselle. Ketjun toimijat ovat pitäneet selvitystä tarpeellisena ja Arovuori on saanut heiltä tarvitsemansa tiedot käyttöönsä. Selvitys viimeistellään helmikuun aikana ja julkistetaan 3.3.2022.


Lisätietoja

Olli Wikberg
elintarvikemarkkinavaltuutettu
olli.wikberg@etmv.fi
+358 29 520 4043

Kyösti Arovuori
kyosti.arovuori@reinuecon.fi
+358 40 515 8953