Tiedote: Liha-alalla epäterveitä kauppatapoja ja elintarvikemarkkinalain vastaista toimintaa

14.3.2024

Liha-alan tuotteiden kaupassa ilmenee epäterveitä kauppatapoja ja elintarvikemarkkinalain vastaista toimintaa, selviää elintarvikemarkkinavaltuutetun toimiston syksyllä 2023 toteuttamasta kyselystä. Kyselyllä selvitettiin, noudatetaanko liha-alan kaupassa reiluja kauppatapoja sekä sitä, onko elintarvikemarkkinalailla ollut vaikutusta ketjun toimintaan.

Kyselyn vastauksista ilmenee, että liha-alan kaupassa eniten ongelmia esiintyy maksuajoissa, jonka koki ongelmaksi 46 prosenttia kyselyyn vastanneista. Suurimmaksi ongelmaksi maksuaikoihin liittyen koettiin se, ettei tuotteita makseta sopimusten mukaisten maksuaikojen puitteissa. Elintarvikemarkkinalain mukaan maataloustuotteiden ja elintarvikkeiden maksuaika on enintään 14 päivää, mutta sopimuksen osapuolet voivat sopia pidemmästä, enintään 30 päivän maksuajasta, jos tuote ei ole pilaantuva. Pidemmästä maksuajasta on sovittava selkeästi ja yksiselitteisesti toimitussopimuksessa. Tavarantoimittajan aloitteesta voidaan sopia tietyissä tilanteissa vielä pidemmästä, enintään 60 päivän maksuajasta.

” Olemme julkaisseet selkeät ohjeet siitä, mitä elintarvikemarkkinalaissa säädetään maksuajoista. Silti liian pitkät maksuajat nousivat suurimmaksi ongelmaksi myös leipomo- ja konditoria-alalle aiemmin viime vuonna toteutetun kyselyn tuloksista. Tämä on ongelma, joka kaipaa ruokaketjun piirissä ryhtiliikettä. Jos ongelmat jatkuvat, pohtii valtuutettu lakisääteisten sanktioiden tai muiden seuraamusten määräämistä”, toteaa elintarvikemarkkinavaltuutetun sijainen, lakimies Ismo Tuominen.

Toiseksi eniten ongelmia koettiin esiintyvän sopimusehtojen yksipuolisessa muuttamisessa, jota piti ongelmana 37 prosenttia kaikista vastaajista. Myös tilausten ja tilausmäärien viime hetken muutokset koettiin ongelmaksi 33 prosentin mukaan.

Elintarvikemarkkinalaki tunnettiin vastaajien keskuudessa hyvin, mutta vain hieman yli puolet vastaajista tiesivät, että Suomessa toimii elintarvikemarkkinavaltuutettu. Elintarvikemarkkinalain koettiin parantaneen tavarantoimittajan asemaa ketjussa ainakin hieman.

Tutustu kyselyn tuloksiin tarkemmin kyselyn tulosraportissa (PDF).

Liha-alalle toteutettu kysely on osa elintarvikemarkkinavaltuutetun toteuttamaa alakohtaisten kyselyiden sarjaa. Kyselyiden sarjalla elintarvikemarkkinavaltuutettu pyrkii saamaan ajantasaista ja entistä tarkempaa tietoa elintarvikemarkkinoiden toiminnasta. Aiemmin vastaava kysely on toteutettu leipomo- ja konditoria-alan toimijoille. Kysely toteutettiin anonyyminä verkkokyselynä Webpropol-alustalla 30.10.-30.11.2023. Kysely lähetettiin 140 liha-alan toimijalle. Kyselyn vastausprosentti oli 47 prosenttia.