Tiedote: Selkeä hinnantarkistusehto ja yhteistyön lisääminen ovat tehokkaita keinoja lieventää kustannuskriisiä

11.8.2022

Elintarvikemarkkinavaltuutettu on antanut kaksi suositusta, joiden avulla voidaan edistää kustannuskriisin ratkaisemista ja parantaa elintarvikeketjun kannattavuustilannetta.

Suositus elintarvikeketjun sopimuskäytäntöjen tarkentamiseksi avaa nykyisten sopimusten mahdollistamia keinoja helpottaa kustannuskriisiä. Valtuutettu suosittelee, että kaikkiin ketjun pitkäkestoisiin toimitussopimuksiin lisätään selkeä hinnantarkistusehto. Sopimusosapuolilta peräänkuulutetaan ratkaisuhakuisia neuvotteluita, joissa kaikki osapuolet ovat valmiita kompromisseihin.

Suositus toimenpiteistä elintarvikeketjun kannattavuustilanteen parantamiseksi keskittyy ketjun toimijoiden välisen yhteistyön kehittämiseen. Etenkin maatalousyrittäjien välistä yhteistyötä on lisättävä yritysten kustannusten pienentämiseksi ja markkinavoiman kasvattamiseksi. Lisäksi tutkimustietoa sekä ketjun toimijoiden hallussa olevaa markkinatietoa täytyy saada hyödynnettyä laajemmin koko ketjussa.

Annettujen suositusten taustalla ovat maataloustuotteiden ja elintarvikkeiden nopeasti nousseet tuotantokustannukset. Ne ovat aiheuttaneet kannattavuusongelmia etenkin alkutuotannossa. Tilanteen on nähty uhkaavan elintarvikeketjun keskeisiä toimintaedellytyksiä. Nyt julkaistuilla suosituksilla pyritään parantamaan elintarvikemarkkinoiden toimivuutta. Niiden avulla voidaan myös turvata sopimussuhteen heikommassa asemassa olevien tavarantoimittajien asemaa.

Elintarvikemarkkinavaltuutetun johdolla on käyty jo keväällä keskusteluja toimenpiteistä, joilla pyritään parantamaan ketjun toimintaa. Tapaamisissa on ollut mukana Elintarviketeollisuusliitto ry, Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK ry, Päivittäistavarakauppa ry ja Svenska lantbruksproducenternas centralförbund SLC r.f. Keskusteluja jatketaan elokuussa.

Lisätietoja:
Olli Wikberg
elintarvikemarkkinavaltuutettu
olli.wikberg@etmv.fi
+358 29 520 4043