Tiedote: Elintarvikemarkkinavaltuutettu seuraa ruokaketjun neuvotteluja kustannuskriisin helpottamiseksi

1.6.2022

Elintarvikemarkkinavaltuutettu kutsui elintarvikeketjun toimijoiden edustajat Elintarviketeollisuusliitto ry:n, Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK ry:n, Päivittäistavarakauppa ry:n ja Svenska lantbruksproducenternas centralförbund SLC r.f.:n yhteiseen tapaamiseen. Viime viikon tapaaminen oli jatkoa jo syksyllä 2021 alkaneille ketjun yhteisille pyrkimyksille löytää ratkaisuja elintarvikeketjun kustannuskriisiin.

Elintarvikeketjun tuotantokustannukset ovat nousseet jyrkästi, eikä kustannusten nousuja ole saatu siirrettyä täysimääräisesti ketjussa eteenpäin. Kriisi on kurittanut erityisen voimakkaasti maataloutta, mutta myös muut ruokaketjun toimijat ovat kärsineet erityisesti energian hintojen noususta. Lisäksi ketjussa on ollut pulaa pakkausmateriaaleista ja raaka-aineista, kuten ruokaöljyistä.

Elintarvikemarkkinavaltuutettu on aiemmin keväällä kannustanut ruokaketjun osapuolia käymään neuvotteluja, joissa kohonneita kustannuksia pyritään siirtämään eteenpäin ketjussa. Valtuutettu on samalla kertonut, että se seuraa neuvottelujen etenemistä ja tarkastelee myöhemmin, miten neuvotteluissa on onnistuttu. Ketjun osapuolet ovat käyneet kevään aikana neuvotteluja. Valtuutettu on keskustellut osapuolten kanssa niiden etenemisestä.

Elintarvikeketjun toimijoiden edustajat ovat jo itse tehneet ja teettäneet neuvotteluihin liittyviä selvityksiä. Elintarvikemarkkinavaltuutettu on päättänyt ketjun toimijoiden edustajien kanssa käytyjen keskustelujen perusteella, että myös puolueettoman tahon on aika arvioida käytyjen neuvottelujen tuloksia eri osapuolten näkökulmista. Valtuutettu kerää neuvottelujen osapuolilta tarkkaa tuotekohtaista tietoa neuvotteluista. Myöhemmin valmistuvasta selvityksestä julkaistaan julkinen tiivistelmä.

Elintarvikeketjun toimijat ovat sitoutuneet vahvasti jatkamaan yhteistyötä myös jatkossa. Elintarvikemarkkinavaltuutetun johdolla käydyissä keskusteluissa on sovittu toimenpiteistä, joiden avulla pyritään parantamaan ketjun toimintaa. Toimenpiteet liittyvät muun muassa ketjun avoimuuden lisäämiseen ja markkinatiedon parempaan hyödyntämiseen. Ketjun toimijat jatkavat keskustelua toimenpiteistä tulevissa tapaamisissa, joista seuraava järjestetään kesälomakauden jälkeen.

Lisätietoja:

Olli Wikberg
elintarvikemarkkinavaltuutettu
olli.wikberg@etmv.fi
+358 29 520 4043

Elintarvikemarkkinavaltuutettu toimii elintarvikemarkkinoiden toimivuuden parantamiseksi ja hyvien liiketapojen vastaisten käytäntöjen estämiseksi. Valtuutettu antaa elintarvikeketjun toimintaan liittyviä suosituksia, lausuntoja ja ehdotuksia sekä tiedottaa ja neuvoo alan toimijoita hyvistä liiketavoista. Lisäksi valtuutettu valvoo elintarvikeketjussa esiintyviä sopimusehtoja ja käytäntöjä sekä hyvän liiketavan mukaisten menettelyjen toteutumista.

Elintarvikemarkkinavaltuutettu on toiminnassaan itsenäinen ja riippumaton viranomainen, jonka toimintaa sääntelee elintarvikemarkkinalaki. Elintarvikemarkkinavaltuutettu kuuluu maa- ja metsätalousministeriön hallinnonalaan ja valtuutettuna toimii oikeustieteen tohtori ja varatuomari Olli Wikberg.