Euroopan komission yhteisen tutkimuskeskuksen kysely maataloustuote- ja elintarvikeketjun eri vaiheissa toimiville tavarantoimittajille

28.10.2020

Euroopan komission maatalouden ja maaseudun kehittämisen pääosasto ja yhteinen tutkimuskeskus ovat toteuttaneet kyselyn tarkoituksenaan arvioida epäreiluihin kauppatapoihin liittyvää lähtötilannetta EU:n jäsenmaissa.

Taustaa kyselylle

Euroopan parlamentti ja neuvosto hyväksyivät 17. huhtikuuta 2019 direktiivin (EU) 2019/633 hyvän kauppatavan vastaisista käytännöistä yritysten välisissä suhteissa maataloustuote- ja elintarvikeketjussa. Komissio arvioi vuosittain tekemissään tutkimuksissa jäsenvaltioiden tämän direktiivin nojalla toteuttamien toimenpiteiden tehokkuuden. Tämä kysely kartoittaa vallitsevaa tilannetta jäsenmaissa.

Tutkimus tehdään kaikissa jäsenvaltioissa. Sen kohteena ovat direktiivin soveltamisalaan kuuluvat maataloustuote- ja elintarvikeketjun eri vaiheissa toimivat tavarantoimittajat.

Miksi kyselyyn vastaaminen kannattaa 

Kyselyn avulla kerätyt tiedot auttavat Euroopan komissiota arvioimaan jäsenmaiden lähtötilannetta hyvän kauppatavan vastaisista käytännöistä. Käytäntöjen selvittäminen mahdollistaa elintarvikemarkkinoiden toimivuuden ja terveen kilpailun edistämisen tulevaisuudessa.

Komissio hyödyntää kyselyn tuloksia myös tulevaisuudessa harkitessaan mahdollisia muutoksia direktiiviin.

Kyselyyn vastaamiseen kuluu aikaa n. 10 minuuttia.

Kysely on avoinna 31.1.2020 saakka. Siirry kyselyyn tästä.

Kyselyyn voi vastata nimettömänä. Kun kysely on päättynyt, vastaukset julkaistaan nimettöminä komission sivuilla.