Minkälaisia kysymyksiä valtuutetulle esitettiin vuonna 2021? Katso tilastot.

1.4.2022

Elintarvikemarkkinavaltuutetun toimisto sai noin 50 kysymystä ja neuvontapyyntöä elintarvikemarkkinalain soveltamisesta vuonna 2021. Yhteydenottojen määrä kasvoi ennakko-odotusten mukaisesti moninkertaiseksi edelliseen vuoteen verrattuna.

Kysymysten laajuus vaihteli yksittäisiä elintarvikemarkkinalain säännöksiä koskevista kysymyksistä laajempiin, useita lainkohtia koskeviin kokonaisuuksiin. Valtuutettu pyrki vastaamaan toimijoiden esittämiin kysymyksiin yleisellä tasolla, sillä valtuutettu ei voi ottaa kantaa minkään yksittäisen toiminnan lainmukaisuuteen tutkimatta asiaa. Näin ollen toimijoille lähinnä avattiin elintarvikemarkkinalain säännösten sisältöä sekä lain esitöissä todettuja näkökohtia.

Noin neljäsosa valtuutetulle esitetyistä kysymyksistä liittyi elintarvikemarkkinalain maksuaikasääntelyyn (lain 2 a §). Toimijat kyselivät ennen kaikkea maksujen jaksottamisesta useampaan erään. Maksuaikojen ohella kysymyksiä laissa määritellyistä kielloista esitettiin etenkin tuotteiden palautuksista (lain 2 f §) ja kielletyistä maksuista (lain 2 d §).

Lisäksi merkittävä osa valtuutetulle esitetyistä kysymyksistä koski lain soveltamisalaa. Kysymykset jakautuivat muita aihepiirejä selkeämmin nopeasti ratkaistaviin yksinkertaisiin kysymyksiin ja haastaviin, moniulotteisiin kysymyksiin. Vaikeimmat kysymykset liittyivät lain kansainväliseen soveltamisalaan. Yli viidesosa valtuutetulle esitetyistä kysymyksistä koski lain soveltamisalaan kuuluvia tuotteita (kuvio 1).


Kuvio 2 kuvaa osittain lain soveltamisalaan kuuluvan kaupankäynnin jakautumista eri toimijoiden välille. Lain soveltamisalaan kuuluvia toimijoita on eniten alkutuotantosektorilla ja suuri osa näiden käymästä kaupasta tapahtuu teollisuuden kanssa. Lähes puolet valtuutetulle esitetyistä kysymyksistä koski alkutuotannon ja teollisuuden välisiä sopimuksia. Valtaosa näistä kysymyksistä liittyi maksuaikoihin ja lain soveltamisalaan.


Noin 40 prosenttia valtuutetulle esitetyistä kysymyksistä on tullut elintarviketeollisuuden toimijoilta. Tiedustelut jakautuivat muuten varsin tasaisesti toimijoiden kesken (kuvio 3).

Selvästi eniten tiedusteluja tuli elintarviketeollisuuden ja kaupan välisistä sopimuksista ja käytännöistä. Kuviosta 4 erottuvat myös peltoviljelykasvien kauppaa koskevat tiedustelut. Vilja-, öljy- ja muiden peltoviljelykasvien kaupassa on ollut käytössä enemmän erilaisia sopimusmalleja muihin tuotantosuuntiin nähden. Sen takia niistä on tiedusteltu enemmän.

Kysymyksissä usein esiin nousseista aiheista laadittiin erilliset ohjeistukset. Katso elintarvikemarkkinalain soveltamisohjeet:
1 § Soveltamisala
2 a § Maksuajat