Pohjoismainen yhteistyö pyörähti käyntiin Tukholmassa

19.5.2022

Elintarvikemarkkinavaltuutetun toimisto osallistui ensimmäistä kertaa järjestettävään pohjoismaisten valvontaviranomaisten tapaamiseen Tukholmassa 4.–5.5. Ruotsin kilpailuviranomaisen (Konkurrensverket) kauppatapa-asioita valvova yksikkö vastasi tilaisuuden järjestelyistä ja ohjelman suunnittelusta. Suomen ohella osallistujia saapui Tanskan kilpailuviranomaisen kauppatapayksiköstä ja Norjan elintarvikeketjun toimijoita valvovasta virastosta (Dagligvaretilsynet).

Vaikka Norjaa ei sido Suomen, Ruotsin ja Tanskan tavoin kauppatapadirektiivi, se sääti lähes samanaikaisesti EU-maiden kanssa oman kansallisen lain tarkoituksenaan valvoa ketjun toimintaa. Suomen tavoin Norjan viranomainen on täysin uusi, itsenäinen ja riippumaton viranomainen.

Tapaamisen aikana pohjoismaiset viranomaiset pitivät maaesittelyt. Uuden toiminnan käynnistäminen Pohjoismaissa on vaatinut paljon työtä. Viranomaiset ovat tehneet erilaisia tutkimuksia, joista käytiin vilkasta keskustelua. Toimintaa ja uutta sääntelyä on pyritty tekemään aktiivisesti tunnetuksi alan toimijoille.

Tukholman tapaamisen keskeisin anti oli kansallisten lakien vertailu. Lait voivat olla kauppatapadirektiiviä tiukemmat. Lisäksi lakien prosessuaalisissa säännöksissä ja käytännön valvontaprosessissa on eroja maiden välillä.

Esimerkiksi Tanskassa seuraamusmaksu on rikosoikeudellinen, kun taas Ruotsissa hallinnollisen seuraamusmaksun voi määrätä kilpailuviranomainen itse. Suomessa seuraamusmaksun määrää markkinaoikeus elintarvikemarkkinavaltuutetun esityksestä.

Toinen esimerkki kansallisista eroista on se, että Suomessa valvontaviranomaisella on velvollisuus ratkaista lain rikkomistilanteet ensisijaisesti neuvottelemalla. Lisäksi Suomen laki poikkeaa muiden Pohjoismaiden laeista siinä, että Suomessa viranomaisella on toimivalta valvoa elintarvikeketjun toimivuutta myös eräiden kansallisten yleislakien, kuten yrittäjänsuojalain näkökulmasta.

Kilpailuviranomaiset ovat tehneet pitkään yhteistyötä EU-tasoisen verkoston puitteissa ja pohjoismaisten viranomaisten kesken. Tukholman tilaisuus oli kuitenkin ensimmäinen kerta, kun Suomen, Ruotsin, Tanskan ja Norjan kauppatapa-asioita valvovat viranomaiset tapasivat.

Yhteistyön aloittaminen pohjoismaisten valvontaviranomaisten kanssa syventää valtuutetun toimiston kansainvälistä yhteistyötä. Tulevaisuudessa toimiston kansainvälinen yhteistyö vilkastuu entisestään. Komissio valmistelee parhaillaan EU-jäsenvaltioiden valvontaviranomaisten yhteistyöverkoston perustamista. Verkoston ensimmäiset tapaamiset järjestetään lähitulevaisuudessa.