Itujen tuotanto

Määritelmät

Iduilla tarkoitetaan idätettyjä siemeniä (sirkkalehdet + siemen), joiden sato korjataan ennen varsinaisten lehtien kehittymistä. Versot eivät kuulu asetusten piiriin.

Erällä tarkoitetaan saman lajin ituja tai itujen tuotantoon tarkoitettuja siemeniä, jotka lähetetään yhdestä ja samasta lähtöpaikasta samaan määräpaikkaan samana päivänä. Myös pakatut siemensekoitukset, jotka on tarkoitettu idätettäviksi yhdessä, tulkitaan eräksi.

Itujen tuotantoa koskevissa säädöksissä on vaatimuksia tuotantotiloille, siementen ja itujen jäljitettävyydelle ja tuonnille sekä itujen mikrobiologisille tutkimuksille. Säädökset koskevat vain idätettyjen siementen eli itujen tuotantoa, ei versojen tuotantoa. 

Itujen tuotantoon liittyvä lainsäädäntö

Jäljitettävyys

Säädöksessä (EU) N:o 208/2013 annetaan määräyksiä idätykseen käytettävien siementen ja valmiiden itujen jäljitettävyydestä ja määritellään ituerä. Jäljitettävyystietoja on säilytettävä osana alkutuotannon kirjanpitoa maa- ja metsätalousministeriön elintarvikehygieniasta antaman asetuksen (318/2021) mukaan vuoden ajan itujen toimittamisesta kulutukseen.

Toimijan on huolehdittava seuraavista tiedoista ja niiden eteenpäin toimittamisesta kaikissa vaiheissa: kuvaus (myös kasvin taksonominen eli latinankielinen nimi), määrä, lähettäjä, vastaanottaja, eräviite ja päivämäärä. Tiedot on päivitettävä joka päivä kun eriä vastaanotetaan tai lähetetään.

Tuonti

EU:n ulkopuolelta tuonnin yhteydessä pitää itujen tai siementen mukana olla komission täytäntöönpanoasetuksen (EU) 2020/2235 mukainen todistus. Todistuksessa vakuutetaan, että tuotanto-olosuhteet, jäljitettävyys, mikrobiologinen laatu sekä itujen osalta tuotannon hyväksyntä ovat asetusten vaatimusten mukaisia. Kopiot todistuksesta pitää toimittaa siementen vähittäispakkaajalle, idättäjälle ja tuonti-itujen käsittelijälle asti.

Idättämön hyväksyminen

Uudet idättämöt hakevat oman kuntansa elintarvikevalvontaviranomaiselta alkutuotannon hyväksyntää. Elintarvikealan toimijoiden vastuulla on hyväksyttää idättämönsä.

Idättämiseen sovelletaan EU:n yleisen elintarvikehygienia-asetuksen (EY) N:o 852/2004 liitteen I mukaisia, alkutuotannolle asetettuja vaatimuksia. Lisäksi toiminnalle on asetuksessa (EU) N:o 210/2013 asetettu erityisvaatimuksia tilojen suunnittelun, sijoittelun ja käytettävien materiaalien suhteen. Työvälineiden on oltava asianmukaisia ja huollettavia ja niiden puhdistukseen ja säilytykseen on oltava asianmukaiset tilat. Käytettävissä on oltava riittävästi talousvettä. Tilat ja välineet on pidettävä puhtaana ja tarvittaessa desinfioitava. Lisäksi on noudatettava määräyksiä henkilökunnan hygieniasta ja itujen hygieenisestä kuljettamisesta.

Lista hyväksytyistä idättämöistä

Pienimuotoinen itujen tuotanto

Hyväksymisvaatimus sekä vaatimukset mikrobiologisista tutkimuksista eivät koske pienimuotoista itujen tuotantoa, jossa ituja myydään suoraan kuluttajalle ja/tai toimitetaan paikalliseen vähittäismyyntiin, eivätkä esimerkiksi itujen tuottamista ravintolan keittiössä samassa ravintolassa tarjoiltavaksi. Näissäkin tapauksissa on estettävä itutuotannon ja muun keittiötoiminnan välinen ristikontaminaatio. Tuontia ja jäljitettävyyttä koskevat vaatimukset sen sijaan koskevat myös pienimuotoista itujen tuotantoa. 

Pienimuotoiseksi katsotaan toiminta, jossa ituja myydään kuluttajille enintään 5000 kg vuodessa tai vähittäiskauppaan enintään 5000 kg vuodessa. Kyse ei ole yhteismäärästä, vaan jos kumpi tahansa määrä ylittyy (esimerkiksi myydään suoraan kuluttajille 7000 kg ja vähittäiskauppaan 3000 kg), toiminnan ei enää katsota olevan pienimuotoista.

Jos itujen tuottaja toimittaa ituja muualle kuin pelkästään suoraan kuluttajille tai paikalliseen vähittäismyyntiin, toimintaa ei pidetä pienimuotoisena. Esimerkiksi jos pienikin määrä myydään tukkukaupan kautta, helpotukset poistuvat.

Pienimuotoisessakin itujen alkutuotannossa on noudatettava elintarvikehygieniasta annetun asetuksen (318/2021) vaatimuksia veden tutkimusten ja laadun osalta. Pienimuotoisessa itujen tuotannossa, jossa itujen tuotanto on osa elintarvikehuoneistotoimintaa, edellytetään talousveden käyttöä.

Itujen tuotannossa käytettävä vesi

Itujen tuotannossa käytettävällä vedellä tarkoitetaan siementen pesuun, itujen kasteluun ja kasvatukseen sekä tuotteiden, pintojen, laitteiden ja välineiden puhdistamiseen ja huuhteluun käytettävää vettä. Itujen tuotannossa käytettävästä vedestä on tutkittava elintarvikehygieniasta annetun asetuksen (318/2021) mukaisesti vähintään sosiaali- ja terveysministeriön asetuksen (401/2001) pienten yksiköiden talousveden laatuvaatimuksista ja valvontatutkimuksista liitteen II mukaiset tutkimukset. Tutkimukset on tehtävä ennen veden käyttöönottoa ja sen jälkeen säännöllisesti kolmen vuoden välein.

Tutkimustulokset arvostellaan STMa 401/2001 1 § 2 kohdan mukaan annettujen laatuvaatimusten ja -suositusten perusteella. Toimijan on ryhdyttävä toimenpiteisiin veden laadun parantamiseksi jos vesi ei täytä laatuvaatimuksia ja jos raja-arvosta poikkeaminen voi vaarantaa toimijan tuottaman elintarvikkeen turvallisuuden. Jos itujen tuotannossa käytetään vesilaitoksen toimittamaa talousvettä ja toimijalla on tieto toimitetun veden laadusta, lisätutkimuksia käytetyn veden laadusta ei tarvita, ellei toimijan oma toiminta aiheuta tutkimustarvetta. Laatua on varmistettava jos toimija esimerkiksi käyttää vettä kierrättäviä tai varastoivia järjestelmiä. Veden laatuvaatimusten on täytyttävä myös tuotannon aikana, huolimatta käytetyistä teknisistä ratkaisuista. Siementen pesemiseen käytettyä vettä ei pidä käyttää uudelleen itujen tuotannossa.

Pienimuotoisessa itujen tuotannossa osana elintarvikehuoneistotoimintaa veden laadun on oltava sosiaali- ja terveysministeriön asetuksen 1352/2015 talousveden laatuvaatimuksista ja valvontatutkimuksista mukaista. Kunnan terveydensuojeluviranomaisen päätöksellä elintarvikehuoneistotoimija voi noudattaa sosiaali- ja terveysministeriön asetusta 401/2001 pienten yksiköiden talousveden laatuvaatimuksista ja valvontatutkimuksista.

Mikrobiologiset vaatimukset

Tarkemmat ohjeet mikrobiologisista vaatimuksista

Muita vaatimuksia

Idut on kasvatuksen jälkeen jäähdytettävä korkeintaan +6 °C lämpötilaan. Elintarvikkeita käsittelevän henkilökunnan hygieniavaatimukset ja kuljetussäännöt ovat asetuksen (EY) N:o 852/2004 liitteen II mukaisia.

Sivu on viimeksi päivitetty 5.9.2023