Painonhallintaan tarkoitetut ruokavalionkorvikkeet

Painonhallintaan tarkoitetulla ruokavalionkorvikkeella tarkoitetaan erityisesti vähäenergiaisissa laihdutusruokavalioissa käytettäväksi valmistettua elintarviketta, joka valmistajan ohjeiden mukaisesti käytettynä korvaa kaikki päivän ateriat.

Tuotteet myydään valmiiksi pakattuna nimellä Painonhallintaan tarkoitettu ruokavalionkorvike.

Painonhallintaan tarkoitetut ateriankorvikkeet, joiden tarkoituksena on korvata yksi tai kaksi päivän ateriaa, katsotaan täydennetyiksi elintarvikkeiksi. 

Lainsäädäntö

Painonhallintaan tarkoitetut ruokavalionkorvikkeet kuuluvat erityisille ryhmille tarkoitettuihin elintarvikkeisiin ja niitä säädellään Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksella (EU) N:o 609/2013 (ns. ERE-asetus). 

Lisäksi niille annetaan tarkempia koostumus- ja merkintävaatimuksia komission delegoidussa asetuksessa (EU) 2017/1798, jota sovelletaan 27.10.2022 alkaen.

Koostumus

Painonhallintaan tarkoitettujen ruokavalionkorvikkeiden on oltava delegoidun asetuksen (EU) 2017/1798 liitteen I vaatimusten mukaisia. Tuotteet voivat sisältää myös muita kuin liitteessä lueteltuja ainesosia, jos niiden soveltuvuus on osoitettu yleisesti hyväksytyllä tieteellisellä aineistolla.

Painonhallintaan tarkoitetuissa ruokavalionkorvikkeissa sallitut vitamiini- ja kivennäisaineyhdisteet on lueteltu ERE-asetuksen (EU) N:o 609/2013 liitteessä.

Elintarviketietoja koskevat erityisvaatimukset

Painonhallintaan tarkoitetuista ruokavalionkorvikkeista on annettava elintarviketietoasetuksen (EU) N:o 1169/2011 9(1) artiklan mukaiset pakolliset tiedot. Lisäksi tuotteista on annettava seuraavat tiedot:

 • maininta siitä, että valmiste on tarkoitettu ainoastaan terveille laihduttaville ylipainoisille tai lihaville aikuisille
 • maininta siitä, ettei raskaana olevien tai imettävien naisten, nuorten tai sairaiden pitäisi käyttää valmistetta ilman terveydenhuollon ammattilaisen ohjausta
 • maininta riittävän päivittäisen nesteensaannin tärkeydestä
 • maininta siitä, että valmisteesta saa riittävän päivittäisen määrän kaikkia välttämättömiä ravintoaineita, kun sitä käytetään käyttöohjeiden mukaisesti
 • maininta siitä, ettei terveiden laihduttavien ylipainoisten tai lihavien aikuisten pitäisi käyttää valmistetta yli kahdeksan viikkoa tai toistuvasti tätä lyhempiä aikoja ilman terveydenhuollon ammattilaisen ohjeistusta
 • tarvittaessa ohjeet valmisteen asianmukaisesta valmistamisesta sekä maininta kyseisten ohjeiden noudattamisen tärkeydestä
 • jos valmisteesta saa valmistajan ohjeiden mukaisesti käytettynä polyoleja yli 20 grammaa, siinä on oltava maininta, että elintarvikkeella saattaa olla laksatiivinen vaikutus
 • jos valmisteeseen ei ole lisätty ravintokuitua, maininta siitä, että terveydenhuollon ammattilaiselta olisi pyydettävä ohjeita mahdollisuudesta lisätä valmisteeseen ravintokuitua.

Mainintaa hyvin alhaisesta energiasisällöstä (very low calorie diet, VLCD) voidaan käyttää sellaisessa painonhallintaan tarkoitetussa ruokavalionkorvikkeessa, jonka energiasisältö on alle 800 kcal / 3360 kJ päivässä. Mainintaa alhaisesta energiasisällöstä (low calorie diet, LCD) voidaan käyttää valmisteesta, jonka energiasisältö on 800–1200 kcal / 3360–5040 kJ päivässä.

Ravintoarvomerkintä

Pakolliset ravintoarvomerkintätiedot

Painonhallintaan tarkoitetusta ruokavalionkorvikkeesta on aina annettava ravintoarvotiedot riippumatta pakkauksen suurimman pinta-alan koosta. Ravintoarvoilmoitukseen sisältyviä tietoja ei saa toistaa muualla pakkausmerkinnöissä.

Seuraavat ravintoarvotiedot on aina ilmoitettava:

 • tuotteesta saatavan energian, rasvan, tyydyttyneiden rasvojen, hiilihydraatin, sokereiden, proteiinin ja suolan määrä,
 • kunkin tuotteessa esiintyvän delegoidun asetuksen (EU) 2017/1798 liitteessä I luetellun vitamiinin ja kivennäisaineen määrä,
 • koliinin määrä sekä mahdollisesti lisätyn ravintokuidun määrä.

Painonhallintaan tarkoitetun ruokavalionkorvikkeen energiasisältö ja ravintoaineiden määrät on ilmaistava sekä annosta ja/tai kulutusyksikköä kohden että päivittäistä kokonaisannosta kohden. Tarvittaessa tiedoissa voidaan lisäksi viitata 100 g tai 100 ml myyntivalmista elintarviketta.

Energiasisältöä ja ravintoaineiden määriä ei saa ilmaista prosenttiosuuksina elintarviketietoasetuksen (EU) N:o 1169/2011 liitteessä XIII esitetyistä päivittäisen saannin vertailuarvoista.

Natriumin määrää koskeva maininta on esitettävä yhdessä muiden kivennäisaineiden kanssa ja se voidaan toistaa suolapitoisuutta koskevan merkinnän rinnalla seuraavasti: ”Suola: X g (josta natriumia: Y mg)”.

Vapaaehtoiset ravintoarvomerkintätiedot

Ravintoarvomerkintää voidaan täydentää elintarviketietoasetuksen 30 artiklan 2 kohdan a-e alakohdassa tarkoitetuilla tiedoilla, eli seuraavilla:

 • kertatyydyttymättömät rasvat, monityydyttymättömät rasvat,
 • polyolit, tärkkelys,
 • ravintokuitu.

Näiden lisäksi ravintoarvomerkintää on mahdollista täydentää delegoidun asetuksen (EU) 2016/1798 5 artiklan 2 kohdan a-c alakohdissa tarkoitetuilla tiedoilla, joita ovat

 • rasvojen ja hiilihydraattien ainesosien määrät,
 • ERE-asetuksen (EU) N:o 609/2013 liitteessä lueteltujen aineiden määrät,
 • mikäli painonhallintaan tarkoitettuun ruokavalionkorvikkeeseen on lisätty asetuksen (EU) 2017/1798 3 artiklan mukaisesti muita kuin liitteessä I lueteltuja ainesosia, voidaan näiden aineiden määrät ilmoittaa ravintoarvomerkinnässä.

Ravitsemus- ja terveysväitteet

Painonhallintaan tarkoitetuista ruokavalionkorvikkeista saa esittää lisättyä kuitua koskevan ravitsemusväitteen, mikäli valmisteen kuitusisältö on vähintään 10 g päiväannoksessa. Muita ravitsemus- ja terveysväitteitä ei saa esittää.

Painonhallintaan tarkoitettujen ruokavalionkorvikkeiden pakkausmerkinnöissä, esillepanossa ja mainonnassa ei saa viitata niiden käytöstä mahdollisesti seuraavan laihtumisen nopeuteen tai määrään. 

Ilmoitus markkinoille saattamisesta

Delegoidun asetuksen (EU) N:o 2017/1798 7 artiklan mukaisesti kaikista uusista Suomen markkinoille saatettavista painonhallintaan tarkoitetuista ruokavalionkorvikkeista on tehtävä ilmoitus Ruokavirastolle.

Ilmoitus tehdään Ruokaviraston sähköisen asiointipalvelun kautta tai tältä sivulta löytyvällä lomakkeella. Pakollinen liite on malli tuotteen pakkausmerkinnöistä sekä tarvittaessa valtakirja. 

Ruokavirasto ei vastaanottaessaan ilmoituksia arvioi tuotteiden määräystenmukaisuutta, vaan vastuu siitä on sillä elintarvikealan toimijalla, joka saattaa tuotteen markkinoille. Ruokavirasto toimittaa ilmoitukset eteenpäin kuntien elintarvikevalvontaviranomaisille valvontaa varten.

Ilmoituksen vastaanottamisesta peritään Maa- ja metsätalousministeriön maksuasetuksen mukainen maksu (Maa- ja metsätalousministeriön asetus Ruokaviraston maksullisista suoritteista).

Sivu on viimeksi päivitetty 5.9.2023