Elintarvikkeiden irtokuljetukset

Kuljetusalan toimija vastaa siitä, että elintarvikkeet kuljetetaan asianmukaisella kalustolla:

  • kaluston kunto ja puhtaus vastaavat vaatimuksia
  • säiliöiden materiaali ja rakenne soveltuu kuljetustoimintaan.
    • esim. rakeisten ja jauhemaisten elintarvikkeiden kuljetussäiliöiden materiaali ja tekninen rakenne soveltuvat harvoin nestemäisten elintarvikkeiden kuljettamiseen.

Irtotavarana nestemäisessä, rakeisessa tai jauhemaisessa muodossa olevat elintarvikkeet on kuljetettava kuljetusastioissa ja/tai säiliöissä/tankeissa, jotka on lähtökohtaisesti varattu vain elintarvikkeiden kuljetukseen. 

Tässä tekstissä irtotavarasäiliöllä tarkoitetaan mitä tahansa kuljetusastiaa ja/tai säiliöitä/tankkia, jossa kuljetetaan irtotavarana nestemäisessä, rakeisessa tai jauhemaisessa muodossa olevia elintarvikkeita.

Ruokaviraston tulkinnan mukaan elintarvikekäyttöön varatuilla irtotavarasäiliöllä voi tehdä elintarvikekuljetusten lisäksi elintarvikelaatuisten aineiden, kuten elintarvikehuoneistoista sivuvirtoina tulevien kasviperäisten jakeiden kuljetuksia.

Muiden kuin elintarvikkeiden kuljettaminen elintarvikekuljetuksiin varatuilla irtosäiliöillä on kiellettyä, jos elintarviketurvallisuus voi vaarantua. Elintarvikekäyttöön varatuilla irtotavarasäiliöillä ei saa tehdä elintarviketurvallisuutta vaarantavien aineiden kuljettamista. Elintarvikekäyttöön varatuilla irtotavarasäiliöllä ei saa kuljettaa esimerkiksi

  • eläinperäisiä sivutuotteita,
  • ei-elintarvikelpoisia kemikaaleja, kuten tiesuolaa,
  • jätteitä, eikä
  • muita aineita, joiden kuljetus samalla kalustolla voi vaarantaa elintarviketurvallisuuden

Vaarantuminen voi tapahtua esimerkiksi, jos kuljetuksissa tai erien välisessä säiliön puhdistuksessa tapahtuu inhimillinen virhe, jolloin ei-elintarvikekelpoista, elintarviketurvallisuuden vaarantavaa ainetta voi päätyä elintarvikkeen joukkoon.

Elintarvikkeiden kuljettamisesta säädetään hygienia-asetuksen (EY) N:o 852/2004, liitteen II, luvun IV kohdissa 4. ja 5. https://eur-lex.europa.eu/collection/eu-law/legislation/recent.html?locale=fi

Elintarvikeparanteiden kuljetus

Elintarvikelainsäädännössä elintarvikkeisiin rinnastetaan elintarvikkeiden valmistuksessa käytettävät elintarvikeparanteet kuten lisäaineet ja aromiaineet. Vaikka kyseiset aineet kuuluvat elintarvikeketjuun, ne voivat olla konsentroituina valmisteina myrkyllisiä ja niiden kuljettamista elintarvikkeiden irtokuljetussäiliöissä tulee tarkkaan harkita. Vain sellaisia kuljetusvälineitä, joiden rakenteet ja materiaali ovat toimintaan sopivia ja tehokas puhdistaminen mahdollista, voidaan käyttää kyseiseen toimintaan.

Vastaavanlaisia elintarvikekuljetuksiin rinnastettavia kuljetuksia ovat elintarvikkeiden käsittelyprosesseissa syntyvien muiden turvallisten tuotteiden kuin elintarvikkeiden kuljetukset. Tällaisia rinnastettavia tuotteita ovat esimerkiksi sokerin puhdistuksessa syntyvä melassi, ei-elintarvikkeeksi tuotettu tärkkelys tai maidosta valmistettu teollisuuden käyttöön tarkoitettu tekninen kaseiini. Tällaisten rinnastettavienkin tuotteiden kuljettaminen tulee huomioida kuljetustoiminnan ilmoittamisessa ja omavalvonnassa.

Yhteenveto 

Elintarvikekuljetustoimintaan kuuluvat säiliöt on tarkoitettu lähtökohtaisesti vain elintarvikkeiden kuljettamiseen. Elintarvikkeiden kuljetustoimintaa harjoittavien kuljetusalan toimijoiden on noudatettava Euroopan Unionin ja kansallisen lainsäädännön vaatimuksia. Kuljetuksesta ei saa aiheutua elintarvikkeelle hygieenistä vaaraa. Kuljetusalan toimija on vastuussa siitä, että elintarvikkeet kuljetetaan asianmukaisella kalustolla, jonka säiliöiden rakenteet ja materiaali soveltuvat kyseisten elintarvikkeiden kuljettamiseen, sekä jonka riittävästä puhdistamisesta huolehditaan.

Sivu on viimeksi päivitetty 5.9.2023