Lihantarkastuksen järjestäminen

Lihantarkastuksen ohjaus ja valvonta

Ruokaviraston elintarviketurvallisuusosaston lihantarkastusyksikkö (LITA) ohjaa ja valvoo yleisesti koko maassa lihantarkastusta ja valvontaa teurastamoissa, riistan käsittelylaitoksissa sekä niiden yhteydessä olevissa hyväksytyissä elintarvikehuoneistoissa sekä johtaa lihantarkastushenkilöstön toimintaa Ruokaviraston valvomissa teurastamoissa ja riistan käsittelylaitoksissa.

Ruokaviraston lihantarkastusyksikön sähköpostiosoite on lita@ruokavirasto.fi

Ruokavirasto vastaa lihantarkastuksesta ja valvonnasta teurastamoissa, pienteurastamoissa ja riistankäsittelylaitoksissa. Lapin aluehallintovirasto vastaa lihantarkastuksesta ja valvonnasta poroteurastamoissa.

Kunta voi sopia Ruokaviraston kanssa hoitavansa alueellaan olevan pienteurastamon lihantarkastuksen ja valvonnan.

Lihantarkastushenkilökunta

Lihantarkastuksen suorittaa Ruokaviraston, aluehallintoviraston tai kunnan valvontaviranomaisen palveluksessa oleva virkaeläinlääkäri (tarkastuseläinlääkäri). Punaisen lihan teurastamoissa ja pienteurastamoissa sekä poroteurastamoissa tarkastuseläinlääkäriä voi lihantarkastuksen suorittamisessa avustaa ainoastaan asetuksen (EU) 2019/624 mukaisen virallisen avustajan koulutuksen saanut ja valvontaviranomaisen palveluksessa oleva henkilö eli virallinen avustaja (lihantarkastaja). Siipikarjan lihantarkastuksessa tarkastuseläinlääkäriä voivat myös tietyin edellytyksin avustaa teurastamon henkilökuntaan kuuluvat henkilöt (lihantarkastusavustaja). Lisäksi teurastamon henkilökunta, jolle on annettu tarkastuseläinlääkärin valvonnassa erityiskoulutusta, voi tarkastuseläinlääkärin valvonnassa suorittaa tiettyjä näytteenotto- ja testaustehtäviä, kuten BSE- tai trikiininäytteenottoa, kaikkien eläinlajien osalta.

Tarkastuseläinlääkärin tulee olla teurastamossa, poroteurastamossa ja pienteurastamossa paikalla koko ante ja post mortem -tarkastuksen ajan sekä riistankäsittelylaitoksessa post mortem -tarkastuksen ajan. Läsnäolovelvoitetta voidaan mukauttaa tietyin, asetuksessa (EU) 2019/624 sekä asetuksessa (EU) 2019/627 säädetyin edellytyksin. Kunnan valvomissa pienteurastamoissa mukautetusta menettelystä on ilmoitettava Ruokavirastolle ja aluehallintovirastolle.

Ruokaviraston valvomissa teurastamoissa työskentelee Ruokaviraston palveluksessa yhteensä noin 100 tarkastuseläinlääkäriä ja heidän apunaan noin 50 lihantarkastajaa. Tarkastuseläinlääkäreiden tehtäviin kuuluu eläinsuojelulain, eläintautilain ja elintarvikelain mukainen valvonta teurastamoissa ja niiden yhteydessä olevissa laitoksissa.

Tarkastuseläinlääkäreiden työtä ohjaa neljä lihantarkastusyksikön aluejohtajaa.

Tarkastuseläinlääkäreiden ja teurastamojen yhteystietoja löydät kohdasta Lihantarkastushenkilöstön yhteystiedot

Lihantarkastusmaksut

Lihantarkastus on osa maksullista, viranomaisen suorittamaa elintarvikevalvontaa, josta vastaava viranomainen perii maksun. Lihantarkastuksesta perittävistä vähimmäismaksuista säädetään EU:n asetuksessa 2017/625.

Maa- ja metsätalousministeriön asetus 1193/2021 Ruokaviraston maksullisista suoritteista

  • lihantarkastuksesta ja laitosvalvonnasta perittävät maksut
  • teurastamoiden hyväksymispäätöksistä perittävät maksut
Sivu on viimeksi päivitetty 5.9.2023