Laidunteurastus

Laidunteurastuksella tarkoitetaan alkuperätilalla aloitettavaa teurastusta, jossa teurastetut eläimet kuljetetaan teurastamoon loppuunteurastusta varten. Laidunteurastetut eläimet kuljetetaan teurastamolle liikkuvalla yksiköllä, jonka Ruokavirasto hyväksyy osaksi vastaanottavaa teurastamoa. Teurastamotoimija vastaa laidunteurastuksen toteutuksesta. Laidunteurastuksesta säädetään Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 853/2004 liitteessä III.

Laidunteurastukseen soveltuvat eläimet

Laidunteurastus koskee kotieläiminä pidettäviä nautoja, pois lukien biisonit, sikoja ja kavioeläimiä.

Laidunteurastus on sallittua eläimille,

 • jotka on kasvatettu ulkona
 • jotka eivät ole tottuneet käsittelyyn
 • jotka voivat aiheuttaa riskin käsittelijälle
 • joilla on loukkaantumisriski kuljetuksen aikana

Samalla kertaa alkuperätilalla saa teurastaa

 • enintään kolme kotieläiminä pidettyä muuta nautaeläintä kuin biisonia tai
 • enintään kuusi kotieläiminä pidettyä sikaeläintä tai
 • enintään kolme kotieläiminä pidettyä kavioeläintä.

Laidunteurastukseen soveltuvia eläimiä voivat olla esimerkiksi

 • ulkona kasvatettu lihakarja, esimerkiksi ylämaankarja suurien sarvien vuoksi
 • yksittäiset eläimet, jotka eivät ole käsiteltävissä (esim. alkuperäiskarjoihin kuuluvat nautaeläimet, nuoret sonnit)
 • vesipuhvelit
 • ulkona kasvatetut siat
 • hevoseläimet, jotka eivät ole tottuneet kuljetukseen

Ante mortem -tarkastus ja virkaeläinlääkärin läsnäolo

Ante mortem -tarkastuksen teurastettaville eläimille suorittaa kunnan palveluksessa oleva virkaeläinlääkäri, Ruokaviraston virkaeläinlääkäri (tarkastuseläinlääkäri) tai Ruokaviraston nimeämä (valtuuttama) eläinlääkäri.

Ante mortem -tarkastuksen yhteydessä virkaeläinlääkäri myös arvioi täyttyvätkö laidunteurastuksen edellytykset. Virkaeläinlääkärin on oltava läsnä teurastushetkellä, valvottava tainnutusta ja pistoa sekä tarvittaessa valvottava ja todistettava mahojen ja suolien poisto.

Alkuperätilalla aloitetusta teurastuksesta on toimitettava teurastamoon elintarvikeketjutiedot sekä komission täytäntöönpanoasetuksen (EU) 2020/2235 liitteen IV 3 luvun mukainen virallinen todistus (pdf).

Eläinten teurastus

Laidunteurastuksesta vastaavan teurastamotoimijan on suunniteltava eläinten lopetus ja siihen liittyvät toimet ja päivitettävä neuvoston asetuksen (EY) N:o 1099/2009 (ns. lopetusasetuksen) mukainen toimintaohjeistonsa laidunteurastuksen osalta. Teurastuksen suorittavalla henkilöllä tulee olla lopetusasetuksen mukainen kelpoisuustodistus. Alkuperätilalla teurastetut eläimet on kuljetettava teurastamolle liikkuvassa yksikössä, joka voi olla esimerkiksi kuljetusauto tai muu vastaava ajoneuvo. Liikkuvan yksikön pitää olla hyväksytty osaksi vastaanottavaa teurastamoa. Hyväksyntää varten on lähetettävä hakemus Ruokavirastoon.

Teurastettavien eläinten on oltava puhtaita samalla tavalla kuin muussakin teurastuksessa. Teurastus on suoritettava hygieenisesti.

Eläinten tainnuttaminen, pisto ja verenlasku voidaan suorittaa liikkuvan yksikön eli teurastettujen eläinten kuljetusvälineen ulkopuolella. Jos verta ei kuljeteta eläimen mukana vastaanottavaan teurastamoon, voidaan veri hävittää alkuperätilalla esim. hautaamalla maahan koko Suomessa, sekoittamalla lietelannan joukkoon tai hävittämällä esim. raatokeräilyn yhteydessä.

Eläinten kuljetus teurastamoon

Liikkuvan yksikön on mahdollistettava eläinten hygieeninen käsittely. Alkuperätilalla teurastetut eläimet on kuljetettava hygieenisesti suoraan teurastamoon verenlaskun jälkeen ja ilman tarpeetonta viivytystä. Mahat ja suolet voidaan poistaa alkuperätilalla virkaeläinlääkärin valvonnassa, mutta muu käsittely ei ole sallittua. Poistetut sisäelimet on kuljetettava teurastetun eläimen mukana teurastamoon.

Hakemus liikkuvan yksikön hyväksynnän hakemiseksi

Ennen laidunteurastuksen aloittamista teurastamotoimijan on haettava hyväksyntää liikkuvalle yksikölle Ruokavirastosta. Hakemus tehdään Ruokaviraston lomakkeella:

hakemuspohja (doc)

Lomake toimitetaan Ruokavirastoon joko sähköisesti (kirjaamo(at)ruokavirasto.fi) tai postitse osoitteeseen:

Ruokavirasto/Lihantarkastusyksikkö

PL 200

00027 RUOKAVIRASTO

Sivu on viimeksi päivitetty 5.9.2023