Kasvinsuojeluainejäämien valvontatulokset vuonna 2016

Kasvinsuojeluaineiden jäämiä ja käyttöä valvotaan viranomaisten yhteistyönä. Ruokavirasto koordinoi vuosittaisen valvontaohjelman suunnittelua ja raportointia. Valvontaohjelma toteutetaan yhteistyössä kunnallisten elintarvikevalvontaviranomaisten (kotimaiset tuotteet), Tullin (ei-eläinperäiset EU:n sisämarkkina- ja tuontituotteet), Helsingin kaupungin ympäristökeskuksen (kotimaiset kasvikset) ja Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto Valviran (alkoholijuomat) kanssa. Ruokavirasto valvoo kasvinsuojeluainejäämiä myös luomutuotteista sekä kotimaisista eläinperäisistä elintarvikkeista.

Määräystenvastaisia tuotteita todettiin vähän

Vuoden 2016 kasvinsuojeluainejäämien valvonnassa tutkittiin yhteensä 2263 näytettä. Lainsäädännössä vahvistetun kasvinsuojeluaineen enimmäismäärä (MRL) ylittyi mittausepävarmuus huomioiden yhteensä 28 näytteessä (1,2 %). Luomulainsäädännön vastaisia näytteitä oli 11 kpl. Kotimaiset elintarvikkeet olivat kaikki elintarvikelain mukaan määräystenmukaisia. 553 kotimaisesta näytteestä jäämiä löytyi 66 näytteestä (11,9 %), mutta MRL ylityksiä ei löytynyt. Kolmesta luomuleivästä löydettiin luomussa kiellettyjä kasvinsuojeluainejäämiä, mutta pitoisuudet eivät olleet yli elintarvikelainsäädännön sallittujen rajojen. Kolmesta kotimaisesta kasviksesta löytyi jäämiä kasvinsuojeluaineen tehoaineista, jotka eivät ole sallittuja Suomessa kyseiselle kasvilajille. Maahantuoduista (EU:n sisämarkkina- ja 3. maatuonti) tuotteista kasvinsuojeluaineiden jäämiä sisälsi 50 %. Useimmin jäämiä esiintyi tuoreissa hedelmissä ja marjoissa (noin 75 %). Tuoreista vihanneksista n. 50 % sisälsi kasvinsuojeluaineiden jäämiä. Tavaraeristä 28 (1,7 %) osoittautui määräystenvastaisiksi sisältäen yhtä tai useampaa kasvinsuojeluainetta yli sallitun enimmäismäärän. Määräystenvastaisista eristä 20 kpl oli EU:n ulkopuolella tuotettuja elintarvikkeita ja 8 erää oli EU-alkuperäisiä elintarvikkeita.

Valvontatoimenpiteet

Määräystenvastaisten erien osalta toimivaltaiset elintarvikevalvontaviranomaiset suorittivat lainsäädännössä määritetyt toimenpiteet. Kaikkien määräystenvastaisten tuontituotteiden jakelu elintarvikeketjuun pysäytettiin ja seuraavista eristä otettiin seurantanäytteet ennen tuotteiden pääsyä markkinoille. Määräystenvastaiset tuote-erät tuhottiin tai palautettiin viranomaisvalvonnassa alkuperämaahan. Takaisinvetotoimenpiteisiin kuluttajilta asti ryhdyttiin niiden markkinoille päässeiden erien osalta, joiden todettiin riskinarvioinnissa aiheuttavan vaaraa kuluttajille (akuutin toksisuuden viitearvo, ARfD, ylittyi). Riskinarvion perusteella yhdestätoista (11) määräystenvastaisesta erästä lähetettiin ilmoitus muille jäsenvaltioille EU:n nopean hälytysjärjestelmän (RASFF) kautta. Lisäksi toimivaltaiset viranomaiset suorittivat tarvittaessa kasvinsuojeluaineen käytön valvonnan kotimaisten tuotteiden osalta.

Oiva-tulokset

Ruokaviraston koordinoiman valvontaohjelman lisäksi kunnalliset elintarvikevalvontaviranomaiset tekivät yhteensä 44 kasvinsuojeluainejäämiin liittyvää tarkastusta Oiva-järjestelmän puitteissa (Oiva-rivi 17.12). Kasvinsuojeluainejäämävalvontakohteet on valittu Oiva-järjestelmässä riskiperusteisesti vaikuttavuuden ja laajuuden perusteella. Oiva-tarkastuksissa annettiin 42 arvosanaa A ja 2 arvosana B.

 

Sivu on viimeksi päivitetty 5.9.2023