Kasvinsuojeluainejäämien valvontatulokset vuonna 2017

Kasvinsuojeluaineiden käyttöä ja niiden jäämiä elintarvikkeissa valvotaan viranomaisten yhteistyönä. Jäämien valvontaohjelma toteutetaan yhteistyössä kunnallisten elintarvikevalvontaviranomaisten (kotimaiset tuotteet), Tullin (ei-eläinperäiset EU:n sisämarkkina- ja tuontituotteet) ja Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto Valviran (alkoholijuomat) kanssa. Ruokavirasto valvoo kasvinsuojeluainejäämiä myös kotimaisista luomutuotteista ja eläinperäisistä elintarvikkeista. Kasvinsuojeluaineiden käyttöä valvovat ELY-keskukset Tukesin ohjauksessa.

Määräystenvastaisia tuotteita todettiin vähän

Kasvinsuojeluainejäämien valvonnassa tutkittiin yhteensä 2008 näytettä. Lainsäädännössä vahvistetun kasvinsuojeluaineen enimmäismäärä (MRL) ylittyi mittausepävarmuus huomioiden yhteensä 48 näytteessä (2,4 %). Luomulainsäädännön vastaisia näytteitä oli 9 kpl (1,5 %).

453 kotimaisesta näytteestä jäämiä alle sallitun enimmäismäärän löytyi 35 näytteestä (7,7 %). Kotimaisista elintarvikkeista yksi lehtisalaattinäyte oli elintarvikelain mukaan määräystenvastainen (0,2 %). Lisäksi yhdestä luomusiemennäkkileivästä löydettiin luomussa kiellettyjä kasvinsuojeluainejäämiä, mutta pitoisuudet eivät olleet yli elintarvikelainsäädännön sallittujen rajojen. Neljästä kotimaisesta kasviksesta löytyi jäämiä kasvinsuojeluaineen tehoaineesta (imidaklopridi), jonka käyttö ei ole sallittu Suomessa kyseiselle kasvilajille. Nämä olivat yhden viljelijän kaksi lehtisalaattia, rukola ja minttu.

Maahantuoduista (sekä EU-maista että EU:n ulkopuolelta) tuotteista kasvinsuojeluaineiden jäämiä sisälsi 45 % näytteistä. Useimmin jäämiä esiintyi tuoreissa hedelmissä ja marjoissa sekä tuoreista vihanneksissa. Tavaraeristä 47 (3,4 %) osoittautui määräystenvastaisiksi sisältäen yhtä tai useampaa kasvinsuojeluainetta yli sallitun enimmäismäärän. Lisäksi 8 luomuerää sisälsi luomussa kiellettyjä jäämiä. Määräystenvastaisista eristä 39 kpl oli EU:n ulkopuolella tuotettuja elintarvikkeita ja 8 erää oli EU-alkuperäisiä elintarvikkeita.

Valvontatoimenpiteet

Kaikkien määräystenvastaisten tuotteiden osalta toimivaltaiset elintarvikevalvontaviranomaiset suorittivat lainsäädännössä määritetyt toimenpiteet. Kaikkien määräystenvastaisten tuontituotteiden jakelu elintarvikeketjuun pysäytettiin ja seuraavista eristä otettiin seurantanäytteet ennen tuotteiden pääsyä markkinoille. Määräystenvastaiset tuote-erät tuhottiin tai palautettiin viranomaisvalvonnassa alkuperämaahan.

Takaisinvetotoimenpiteisiin kuluttajilta asti ryhdyttiin niiden markkinoille päässeiden erien osalta, joiden todettiin riskinarvioinnin perusteella aiheuttavan vaaraa kuluttajille (akuutin toksisuuden viitearvo, ARfD, ylittyi). Näitä olivat ecuadorilainen keltapassio ja pakistanilainen vihreä chili. Riskinarvion perusteella kahdestatoista (12) määräystenvastaisesta erästä lähetettiin ilmoitus muille jäsenvaltioille EU:n nopean hälytysjärjestelmän (RASFF) kautta.

Tapaukset, joissa kotimaisista kasviksista löydettiin jäämiä kasvinsuojeluaineen tehoaineesta, jonka käyttö ei ole sallittu Suomessa kyseiselle kasvilajille, siirtyivät Tukesille. ELY-keskukset tekivät kasvinsuojeluaineiden käytön tarkastuksen tälle tilalle. Valvonnan perusteella tilalla oli rikottu useita kasvinsuojeluaineiden käytön velvoitteita.

Oiva-tulokset

Ruokaviraston koordinoiman valvontaohjelman lisäksi kunnalliset elintarvikevalvontaviranomaiset tekivät yhteensä 22 kasvinsuojeluainejäämiin liittyvää tarkastusta Oiva-järjestelmän puitteissa (Oiva-rivi 17.12). Kasvinsuojeluainejäämien osalta valvontakohteet on valittu Oiva-järjestelmässä riskiperusteisesti vaikuttavuuden ja laajuuden perusteella. Oiva-tarkastuksissa annettiin vuonna 2017 vain arvioita A eli puutteita ei havaittu, eikä edes ohjausta ja neuvontaa annettu.

Sivu on viimeksi päivitetty 5.9.2023