Elintarvikkeiden vienti

Elintarviketurvallisuus Suomessa 2023 / Osa 4 Elintarvikkeiden vienti

Osa 1: Yhteenveto
Osa 2: Yleistä elintarviketurvallisuudesta
Osa 3: Elintarvikealan toiminnan valvonta 
Osa 4: Elintarvikkeiden vienti 
Osa 5: Valvonta- ja seurantaohjelmat 
Osa 6: Kaupan pitämisen vaatimustenmukaisuuden ja nimisuojatuotteiden valvonta 
Osa 7: Elintarviketurvallisuuden painopisteet 

Yhteenveto

Elintarvikeviennin arvo oli vuonna 2023 kokonaisuudessaan 2,1 miljardia euroa, josta EU:n ulkopuolelle suuntautuvan viennin osuus oli noin viidesosa. Vienti EU:n ulkopuolisiin maihin, erityisesti Kiinaan, Venäjälle ja Yhdysvaltoihin, väheni edeltävään vuoteen verrattuna. Kiina oli kuitenkin edelleen Suomen tärkein EU:n ulkopuolinen elintarvikeviennin kohdemaa.

Ruokavirasto jatkoi Kiinan, Euraasian talousliiton ja Yhdysvaltain edellyttämien vientivalvontajärjestelmien ylläpitoa ja järjestelmien piiriin kuuluvien vientilaitosten todettiin täyttävän niille asetetut vaatimukset. Yhdysvaltain vientivalvontajärjestelmän uudistuksen yhteydessä mm. Ruokaviraston suorittamien auditointien määrä vientilaitoksissa vähennettiin. Kevennettyä vientivalvontaa jatkettiin myös Euraasian talousliiton viennin osalta. Virallisia vientitodistuksia myönnettiin edeltäviä vuosia enemmän Ruokaviraston ylläpitämässä vientitodistusten hallinnointiin tarkoitetussa eCert-järjestelmässä.

Elintarvikeviennin ylläpitoa ja markkinoillepääsyn edistämistä jatkettiin aktiivisesti myös muihin EU:n ulkopuolisiin maihin.

Viralliset vientitodistukset

Virallisia EU:n tai Suomen ja viennin kohdemaiden välisesti sovittuja vientitodistuksia myönnettiin vuonna 2023 vientiin EU:n ulkopuolisiin maihin yhteensä 2421, kokonaismäärän pysyessä samalla tasolla kuin edellisenä vuonna (taulukko 4.1). Eläinterveys- ja terveystodistuksia myönnettiin vientiin Ruokaviraston eCert- ja Euroopan komission TRACES-järjestelmissä, ja lisäksi myönnettiin turvapaperillisia kansallisesti sovittuja vientitodistuksia (kuva 4.1). Osa turvapaperitodistuksista on siirretty sähköisiksi eCert-todistuksiksi.

Taulukko 4.1. Vuosina 2021–2023 myönnettyjen virallisten vientitodistusten kokonaismäärä

Taulukko 1. Vuosina 2021–2023 myönnettyjen virallisten vientitodistusten kokonaismäärä
Vuosi Vientitodistukset kpl
2023 2421
2022 2489
2021 4744

Ruokaviraston ylläpitämässä eCert-järjestelmässä myönnettyjen todistusten määrä on kasvanut tasaisesti. Vuonna 2023 virallisista vientitodistuksista 30 % (728 kpl) myönnettiin eCert-järjestelmässä. Järjestelmässä oli toimijoiden käytössä 34 vientitodistusmallia eri kohdemaihin. Vuoden aikana eCert-järjestelmässä otettiin käyttöön seitsemän uutta todistusmallia:

  • Bosnia-Hertsegovina: kalastustuotteet
  • Etelä-Afrikka: kuumennetut sianlihatuotteet
  • Kambodzha: elävät siat
  • Serbia: gelatiini ja kollageeni
  • Thaimaa: elävät siat, karjun siemenneste
  • Vietnam: elävät siat

Näiden lisäksi järjestelmään siirrettiin neljä jo aiemmin käytössä ollutta todistusmallia.

Vuosina 2021–2023 myönnettyjen virallisten eCert-, TRACES- ja turvapaperivientitodistus-ten määrät.png

Kuva 4.1. Vuosina 2021–2023 myönnettyjen virallisten eCert-, TRACES- ja turvapaperivientitodistusten määrät

Ruokaviraston ylläpitämä lakisääteinen viejärekisteri siirrettiin eCert-järjestelmään onnistuneesti vuoden 2023 aikana.

Vientivalvontajärjestelmät

Kiina

Maitotuotteiden ja sianlihan viennin ylläpito Kiinaan edellyttää viranomaisilta jatkuvaa työtä, kuten auditointeja, raportointia ja vientivaatimusten seuraamista. Ruokavirasto suoritti vuonna 2023 kuusi suunnitelman mukaista auditointia Kiinan-vientiin hyväksytyissä maito- ja liha-alan laitoksissa sekä varastolaitoksissa. Paikalliset valvojat tekivät säännöllisesti Kiinan vaatimusten mukaista vientivalvontaa laitoksissa Oiva-tarkastusten yhteydessä. Kiinan erityisvaatimuksia arvioitiin 91 tarkastuksella vuonna 2023 (taulukko 4.2). Vientilaitokset täyttivät Kiinan asettamat vaatimukset.

Kiina kevensi COVID-19-pandemiaan liittyneitä vaatimuksiaan vuonna 2023, minkä seurauksena vientilaitoksissa voitiin luopua suurimmasta osasta aiemmin vaadittuja erityismenettelyitä.

Ruokavirasto osallistui vientiä edistävien sopimusten valmisteluun. Vuonna 2023 solmittiin Suomen ja Kiinan väliset vientiehtosopimukset maltaille, siipikarjanlihalle ja sianlihavalmisteille. Lisäksi Kiinan kanssa allekirjoitettiin yhteisymmärryspöytäkirjat elintarviketurvallisuusyhteistyön aloittamisesta äidinmaidonkorvikkeen ja terveysvaikutteisten tuotteiden osalta sekä Suomen BSE-vapaan statuksen tunnustamisesta. Ruokavirasto myös laati Kiinan Suomelle asettaman HPAI-tuontikiellon kumoamiseksi vaaditun selvityksen. Viennin edistämiseksi Kiinan viranomainen teki suomalaisessa maitoalan laitoksessa auditoinnin, johon Ruokavirasto ja paikallinen valvonta osallistuivat.

Euraasian talousliitto

Ruokavirasto jatkoi Euraasian talousliiton vientivalvontajärjestelmän ylläpitoa kevennetysti vuoden 2023 aikana. Ruokaviraston vientiauditointeja ja paikallisen valvonnan vientivalvontatarkastuksia suoritettiin niissä laitoksissa, jotka osallistuivat Armeniaan, Kirgisiaan, Kazakstaniin, Valko-Venäjälle tai Venäjälle vietävien tuotteiden valmistukseen tai varastointiin ja joilla oli Venäjän viranomaisen vientihyväksyntä. Ennakkoilmoitusmenettely Valko-Venäjälle ja Venäjälle oli edelleen aktiivisessa käytössä Venäjän läpi kulkevien tuotekuljetusten osalta.

Ruokavirasto auditoi suunnitelman mukaisesti kolme vientiin hyväksyttyä laitosta. Paikalliset valvojat tekivät vuonna 2023 vientitarkastuksia 23 laitokseen, kun vielä vuonna 2021 tarkastettavia laitoksia oli 49. Euraasian talousliiton erityisvaatimuksia tarkastettiin yhteensä 72 Oiva-tarkastuksella (taulukko 4.2.). Vientivalvontajärjestelmään kuuluneet ja aktiivisesti vieneet laitokset täyttivät vaatimukset riittävissä määrin.

Taulukko 4.2. Viennin Oiva-tarkastuskäyntien kokonaismäärät kpl Kiinan ja Euraasian talousliiton vientivalvontajärjestelmiin kuuluvissa laitoksissa

Viennin Oiva-tarkastuskäyntien kokonaismäärät kpl Kiinan ja Euraasian talousliiton vientivalvontajärjestelmiin kuuluvissa laitoksissa
Vientivalvontajärjestelmä 2021 2022 2023
Euraasian talousliitto 234 126 72
Kiina 104 95 91

Yli 97 % tarkastetuista viennin Oiva-arviointiriveistä sai edellisten vuosien tapaan arvion A tai B, kun huomioidaan kaikki viennin Oiva-tarkastukset (kuva 4.2). D-arvioita ei annettu lainkaan vuonna 2023. Korkea A- ja B-arvioiden osuus kertoo vientilaitosten korkeasta tasosta.

Viennin Oiva-arviointirivien arviojakauma.png

Kuva 4.2. Viennin Oiva-arviointirivien arviojakauma (%) Kiinan ja Euraasian talousliiton vientivalvontajärjestelmiin kuuluvissa laitoksissa vuosina 2021–2023

Yhdysvallat

Ruokavirasto auditoi Yhdysvaltoihin sianlihaa vieviä laitoksia ja niiden viranomaisvalvontaa säännöllisesti. Yhdysvaltain viranomainen hyväksyi Ruokaviraston ehdotuksen uudesta kevennetystä auditointisuunnitelmasta, jota siirryttiin noudattamaan vuoden 2023 aikana. Suunnitelman mukaisia vientivalvontajärjestelmän auditointeja tehtiin yhteensä 12. Lisäksi tehtiin kuusi auditointia uuden tuotteen viennin mahdollistamiseksi. Paikalliset valvojat valvoivat vientilaitoksissa säännöllisesti vientiehtojen täyttymistä Ruokaviraston ohjeistuksen mukaisesti.

Kaikki vientilaitokset täyttivät niille asetetut vaatimukset ja vientiehdot, ja sianlihan vienti voi jatkua entiseen tapaan kaikista Yhdysvaltain vientiin hyväksytyistä laitoksista. Lisäksi laitoksista aloitettiin uuden tuotteen vienti.