Elintarviketurvallisuuden painopisteet

Elintarviketurvallisuus Suomessa 2023 / Osa 7 Elintarviketurvllisuuden painopisteet

Osa 1: Yhteenveto
Osa 2: Yleistä elintarviketurvallisuudesta
Osa 3: Elintarvikealan toiminnan valvonta 
Osa 4: Elintarvikkeiden vienti 
Osa 5: Valvonta- ja seurantaohjelmat 
Osa 6: Kaupan pitämisen vaatimustenmukaisuuden ja nimisuojatuotteiden valvonta 
Osa 7: Elintarviketurvallisuuden painopisteet 

Elintarvikeketjun monivuotisen kansallisen valvontasuunnitelman eli VASU-suunnitelman Osassa 2 on kuvattu toimenpiteet valvonnan päämäärien saavuttamiseksi eli elintarvikevalvontaketjun painopisteet. Ruokavirasto suunnittelee ja koordinoi VASU-kauden painopistetyön ja päivittää niitä vuosittain tarpeen mukaan.

Kunnossapidon ja puhtaanapidon painopiste

Taustaa

Elintarviketurvallisuuden painopisteeksi valittiin vuodelle 2020 Oiva-riveihin liittyvä painopiste. Painopisteenä oli kunnossapidon Oiva-arviointirivien 2.2 Tilojen ja rakenteiden kunnossapito ja 2.3 Kalusteiden, laitteiden, vesilaitteiden ja työvälineiden kunnossapito sekä puhtaanapidon Oiva-arviointirivien 3.1 Tilojen ja rakenteiden puhtaus ja järjestys ja 3.2 Pintojen, kalusteiden, laitteiden ja työvälineiden puhtaus valvonta. Kunnossapidon ja puhtaanapidon valvonta oli valvonnan painopisteenä sekä rekisteröidyissä että hyväksytyissä elintarvikehuoneistoissa.  

Tavoite

Kunnossapito ja puhtaanapito ovat keskeisiä perusasioita elintarvikehuoneistojen toiminnassa. Jos nämä osa-alueet eivät ole kunnossa, pintojen likaisuus ja huonokuntoisuus voivat heikentää elintarviketurvallisuutta. Kunnossapidon ja puhtaanapidon osalta on tavoitteena, että kuntien valvontaviranomaiset tekevät valvontaa yhdenmukaisesti, havaittuihin epäkohtiin puututaan ja varmistetaan, että epäkohdat tulevat korjatuiksi sovituissa aikatauluissa. Tämä johtaa siihen, että toiminta elintarvikehuoneistossa parantuu.

Toteutus

Painopistetyö toteutettiin siten, että kuntien elintarvikevalvontaviranomaiset tarkastivat kunnossapitoon ja puhtaanapitoon liittyvät Oiva-arviointirivit suunnitelman mukaisesti tarkastettavissa kohteissa muiden suunniteltujen tarkastettavien asioiden lisäksi. Ruokaviraston ja Lapin aluehallintoviraston valvonnassa olevissa hyväksytyissä elintarvikehuoneistoissa kunnossapidon ja puhtaanapidon valvonta oli valvonnan painopisteenä. Kunnossapidon Oiva-arviointirivit 2.2 ja 2.3 tarkastettiin jokaisessa suunnitelman mukaisesti tarkastettavassa kohteessa niin, että kaikki tilat tuli tarkastettua kyseisen vuoden aikana. Puhtaanapidon Oiva-arviointirivit 3.1 ja 3.2 tarkastettiin jokaisessa suunnitelman mukaisesti tarkastettavassa kohteessa, jokaisella tarkastuskäynnillä vuoden aikana.

Painopisteiden valvonta oli alun perin tarkoitus suorittaa vuoden 2020 aikana, mutta painopisteeseen liittyviä valvontoja jatkettiin edelleen vuonna 2021, koska kaikkia suunnitelmallisen valvonnan tarkastuskäyntejä ei voitu toteuttaa vuoden 2020 aikana COVID-19-pandemian vuoksi. 

Ennen varsinaisen käytännön tarkastusten tekemistä, pidettiin muutamilla koulutuspäivällä aiheeseen liittyviä luentoja. Painopisteen toteuttamisen aikana Ruokavirasto piti yhdessä eri aluehallintoviranomaisten kanssa viisi koulutustilaisuutta sekä vuonna 2020 että vuonna 2021. Koulutustilaisuuksiin osallistui kyseisen alueen elintarvikevalvontaviranomaisia. Lisäksi koulutettiin Ruokaviraston lihantarkastusyksikön tarkastuseläinlääkäreitä.

Koulutustilaisuuksissa käytiin painopisteessä mukana olleiden Oiva-arviointiriveihin liittyvät Oiva-arviointiohjeet. Ohjeisiin liittyviä asioita käytiin läpi käytännönläheisesti. Koulutustilaisuuksiin kunnan elintarvikevalvontaviranomaisilla oli mahdollisuus lähettää etukäteen kysymyksiä ja valokuvia valvontatapauksiin liittyen. Valvontatapauksiin liittyviä esimerkkejä käsiteltiin koulutustilaisuuksissa yhdessä tilaisuudessa olleiden valvontaviranomaisten kanssa. 

Painopisteen aikana laadittiin kysely, miten valvojat ovat kokeneet valvonnan painopisteeseen liittyvät asiat ja mitä toiveita painopisteen osalta kuntien elintarvikevalvojilla ja aluehallintovirastojen tarkastajilla on.

Vuoden 2023 aikana kerättiin painopisteenä olleiden Oiva-arviointirivien valvontatuloksia valvontatietojen rekisteristä ja tehtiin niistä yhteenvetoja. Yhteenvetoon otettiin mukaan myös kunnossapidon Oiva-arviointirivien 2.2 ja 2.3 sekä puhtaanapidon Oiva-arviointirivien 3.1 ja 3.2 rekisteröityjen ja hyväksyttyjen elintarvikehuoneistojen valvontatulokset vuoden 2022 valvontojen osalta, jotta voitiin katsoa, mikä vaikuttavuus painopistetyöllä on ollut kyseisten Oiva-arviointirivien valvontaan.

Yhteenveto tarkastuksilla tehdyistä havainnoista

Yleisesti voidaan todeta, että painopisteenä olleet Oiva-arviointirivit kunnossapidosta 2.2 ja 2.3 sekä puhtaanapidosta 3.3 ja 3.2 ovat rivejä, joita eri elintarvikehuoneistoissa on totuttu tarkastamaan jo vuosikaudet. Näin ollen mitään suuria muutoksia elintarvikehuoneistojen tarkastusmäärissä, annettujen arvosanojen jakaumissa, ohjausten ja neuvontojen sekä kehotusten ja pakkokeinojen määrissä ei ollut tarkastellulla aikavälillä havaittavissa. 

Hyväksytyt elintarvikehuoneistot

Tarkastusmäärät

Kunnossapito Oiva-arviointirivit 2.2 ja 2.3 sekä puhtaanapito Oiva-arviointirivit 3.1 ja 3.2

Kunnossapidon ja puhtaanapidon osalta kaikkien hyväksyttyjen elintarvikehuoneistojen tarkastusmäärät noudattavat samoja linjoja. Tarkastusmäärät ovat olleet tarkasteluajanjakson (v. 2019–2022) aikana alhaisimmillaan vuosien 2019 ja 2020 aikana. Vuoden 2020 tarkastusmääriin on vaikuttanut koronapandemia. Vuosina 2021 ja 2022 eri toimialojen tarkastusmäärät ovat lisääntyneet ollen suurempia kuin v. 2019 tarkastusmäärät.

Tarkastuskattavuudesta voidaan todeta, että eri toimialojen tarkastuskattavuudet ovat hieman lisääntyneet vuosien 2019–2022 ajan jakson aikana. Tarkastuskattavuus on kaikissa hyväksytyissä elintarvikehuoneistoissa suurempi puhtaanapidon Oiva-arviointirivien (3.1 ja 3.2) osalta verrattuna kunnossapidon Oiva-arviointirivien (2.2 ja 2.3) tarkastuskattavuuteen. Hyväksyttyjen elintarvikehuoneistojen tarkastuskattavuudet (%) ovat eri aloilla nousseet verrattaessa vuoden 2019 tarkastuskattavuuksia (%) vuoden 2022 tarkastuskattavuuksiin (%). Kunnossapidon Oiva-arviointirivien 2.2 ja 2.3 tarkastuskattavuudet ovat olleet vuonna 2022 kala- ja liha-alalla 64 %, maitoalalla 66 % ja muna-alalla 63 %. Puhtaanapidon Oiva-arviointirivien 3.1 ja 3.2 tarkastuskattavuudet ovat olleet vuonna 2022 kala-alalla 70 %, liha-alalla 69 %, maitoalalla 80 % ja muna-alalla 74 %.

Arvosanojen jakaumat

Kunnossapito Oiva-arviointirivit 2.2 ja 2.3

Arvosanajakaumiin ei ole tullut juurikaan muutoksia vuosien 2019–2022 aikana eri hyväksyttyjen elintarvikehuoneistojen tarkastuksissa. Liha-alalla on annettu tarkastuksissa arvosanaksi vähemmän A-arvosanoja ja vastaavasti enemmän B-arvosanoja sekä Oiva-arviointirivien 2.2 että 2.3 osalta verrattaessa muihin hyväksyttyjen elintarvikehuoneistojen arvosanoihin. Verrattaessa Oiva-arviointirivin 2.2 arvosanoja Oiva-arviointirivin 2.3 arvosanoihin, voidaan todeta, että eri aloilla on pääsääntöisesti annettu enemmän A-arvosanoja Oiva-arviointirivin 2.3 tarkastuksissa.  C-arvosanoja on annettu eri hyväksyttyjen elintarvikehuoneistojen tarkastuksissa ajanjaksolla 2019–2022 sekä Oiva-arviointirivin 2.2 että Oiva-arviointirivin 2.3 osalta 1–7 %. D-arvosanoja ei juurikaan ole annettu rivien 2.2 ja 2.3 osalta.

Liha-alalla Oiva-arviointirivin 2.2 tarkastuksissa A-arvosanoja on annettu keskimäärini 62 % ja B-arvosanoja 31 %. Vastaavasti liha-alalla rivin 2.3 tarkastuksissa A-arvosanoja on annettu keskimäärin 72 % ja B-arvosanoja 23 %. 

Kala-alalla Oiva-arviointirivin 2.2 tarkastuksissa A-arvosanoja on annettu keskimäärin 74 % ja B-arvosanoja 21 %. Oiva-arviointirivin 2.3 tarkastuksissa A-arvosanojen määrä on hieman suurempi keskimäärin 81 % ja vastaavasti B-arvosanoja 15 %.

Maitoalalla Oiva-arviointirivin 2.2 tarkastuksissa A-arvosanoja on annettu keskimäärin 83 % ja B-arvosanoja 14 %. Oiva-arviointirivin 2.3 tarkastuksissa A-arvosanojen määrä on hieman suurempi keskimäärin 89 % ja vastaavasti B-arvosanoja 8 %.

Muna-alalla Oiva-arviointirivin 2.2 tarkastuksissa A-arvosanoja on annettu enemmän kuin muiden hyväksyttyjen elintarvikehuoneistojen tarkastuksissa keskimäärin 96 % ja B-arvosanoja 3 %. Oiva-arviointirivin 2.3 tarkastuksissa A-arvosanoja on annettu keskimäärin 91 % ja B-arvosanoja keskimäärin 7 %. 

Puhtaanapito Oiva-arviointirivit 3.1 ja 3.2

Arvosanajakaumiin ei ole tullut juurikaan muutoksia vuosien 2019–2022 aikana eri hyväksyttyjen elintarvikehuoneistojen tarkastuksissa. Liha-alalla on annettu tarkastuksissa arvosanaksi vähemmän A-arvosanoja ja vastaavasti enemmän B-arvosanoja sekä Oiva-arviointirivien 2.2 että 2.3 osalta verrattaessa muihin hyväksyttyjen elintarvikehuoneistojen arvosanoihin. %.  C-arvosanoja on annettu eri hyväksyttyjen elintarvikehuoneistojen tarkastuksissa ajanjaksolla 2019–2022 sekä Oiva-arviointirivin 3.1 että Oiva-rivin 3.2 osalta 1–4 %. D-arvosanoja ei juurikaan ole annettu Oiva-arviointirivien 3.1 ja 3.2 osalta, ainoastaan osassa tarkastuksia D-arvosanan on saanut 1 % tarkastuksista.

Liha-alalla Oiva-arviointirivin 3.1 tarkastuksissa A-arvosanoja on annettu keskimäärini 72 % ja B-arvosanoja 23 %. Vastaavasti liha-alalla Oiva-arviointirivin 3.2 tarkastuksissa A-arvosanoja on annettu keskimäärin 79 % ja B-arvosanoja 18 %. 

Kala-alalla Oiva-arviointirivin 3.1 tarkastuksissa A-arvosanoja on annettu keskimäärin 78 % ja B-arvosanoja 18 %. Oiva-arviointirivin 3.2 tarkastuksissa A-arvosanojen määrä on hieman suurempi keskimäärin 85 % ja vastaavasti B-arvosanoja 12 %.

Maitoalalla Oiva-arviointirivin 3.1 tarkastuksissa A-arvosanoja on annettu keskimäärin 87 % ja B-arvosanoja 11 %. Oiva-arviointirivin 3.2 tarkastuksissa A-arvosanojen määrä on hieman suurempi ollen keskimäärin 94 % ja vastaavasti B-arvosanoja 5 %.

Muna-alalla Oiva-arviointirivin 3.1 tarkastuksissa A-arvosanoja on annettu tarkastuksissa keskimäärin 91 % ja B-arvosanoja 9 %. Oiva-arviointirivin 3.2 tarkastuksissa A-arvosanoja on annettu keskimäärin 93 % ja B-arvosanoja keskimäärin 6 %. 

Toimenpiteet

Kunnossapito Oiva-arviointirivit 2.2 ja 2.3 sekä puhtaanapito Oiva-arviointirivit 3.1 ja 3.2

Ohjausta ja neuvontaa on annettu vuosina 2019–2022 tehdyissä tarkastuksissa kala-alalla 31-90 kpl, liha-alalla 53-114 kpl, maitoalalla 8-30 kpl ja muna-alalla 1-5 kpl. Kehotuksia on annettu kala-alla 8–20 kpl, liha-alalla 8-36 kpl, maitoalalla 1-8 kpl ja muna-alalla 1-2 kpl. Pakkokeinoja on käytetty vähän. Kala-alalla pakkokeinoja on käytetty kaksi kertaa Oiva-arviointirivin 2.2 osalta, liha-alalla 1–2 kertaa jokaisen Oiva-arviointirivin osalta, maitoalalla pakkokeinoja on käytetty kaksi kertaa Oiva-arviointirivin 2.2 ja Oiva-arviointirivin 2.3 osalta sekä muna-alalla kerran Oiva-arviointirivin 2.3 osalta.    

Tarkastuksiin liittyviä havaintoja

Tarkastuksilla oli pääasiassa kiinnitetty huomiota oikeisiin asioihin kunnossapidon ja puhtaanapidon osalta. Havaittavissa on, että jonkin verran oli tarkastettu sellaisia asioita, jotka eivät kuulu kyseisen Oiva-arviointirivin tarkastettaviin asioihin, vaan asiat tulisi tarkastaa eri Oiva-arviointiriveillä. Lisäksi joidenkin tilanteiden osalta havaittiin, että oli annettu parempi arvosana kuin ohjeistus edellyttää ja että hallinnollisiin pakkokeinoihin ei ollut ryhdytty kuten ohjeistus edellyttää.

Johtopäätökset

Johtopäätöksenä voidaan todeta tarkasteltaessa hyväksyttyihin elintarvikehuoneistoihin v.2019 -2022 tehtyjen tarkastusten tuloksia, että kunnossapidon Oiva-arviointirivejä 2.2 Tilojen ja rakenteiden kunnossapito ja 2.3 Kalusteiden, laitteiden, vesilaitteiden ja välineiden kunnossapito sekä puhtaanapidon Oiva-arviointirivejä 3.1 Tilojen ja rakenteiden puhtaus ja järjestys sekä 3.2 Pintojen, kalusteiden, laitteiden ja välineiden puhtaus on valvottu hyväksytyissä elintarvikehuoneistoissa määrällisesti hyvin. Vaikka jokainen Oiva-arviointirivi suositellaan tarkastettavaksi vähintään kerran kolmessa vuodessa, on otettava huomioon, että hyväksyttyjen elintarvikehuoneistojen hyvä kunnossapidon ja puhtaanapidon taso ovat erittäin tärkeä elintarvikehuoneistojen toiminnassa. Näitä kunnossapidon ja puhtaanapidon Oiva-arviointirivejä on jatkossakin erittäin tärkeää valvoa säännöllisesti hyväksytyissä elintarvikehuoneistossa, joita tulisi valvoa vähintään kerran vuodessa. Vuosien 2019–2022 tarkastuksista saatujen Oiva-tulosten perusteella voidaan todeta, että suurin osa hyväksyttyjen elintarvikehuoneistojen toimijoista toimii elintarvikelainsäädännön vaatimusten mukaisesti. Joidenkin tarkastusten yhteydessä on kuitenkin havaittu myös elintarviketurvallisuutta heikentäviä tai vaarantavia sekä korjausta vaativia epäkohtia.

Rekisteröidyt elintarvikehuoneistot

Tarkastusmäärät

Kunnossapito Oiva-arviointirivit 2.2 ja 2.3 sekä puhtaanapito Oiva-arviointirivit 3.1 ja 3.2

Kunnossapidon ja puhtaanapidon osalta rekisteröityjen elintarvikehuoneistojen tarkastusmäärä. Tarkastusmäärät ovat olleet tarkasteluajanjakson (v. 2019–2022) aikana alhaisimmillaan kunnossapidon osalta vuonna 2020 ja puhtaanapidon osalta 2019 aikana. Vuoden 2020 tarkastusmääriin on vaikuttanut koronapandemia. Vuosina 2021 ja 2022 eri toimialojen tarkastusmäärät ovat lisääntyneet ollen suurempia kuin v. 2019 tarkastusmäärät.

Arvosanojen jakaumat

Kunnossapito Oiva-arviointirivit 2.2 ja 2.3

Arvosanajakaumiin ei ole tullut juurikaan muutoksia vuosien 2019–2022 aikana rekisteröityjen elintarvikehuoneistojen tarkastuksissa. Rekisteröityjen elintarvikehuoneistojen tuloksia on tarkasteltu painopistetyössä tarkemmin toimintaluokittain seuraavasti:

  • elintarvikkeiden myynti
  • elintarvikkeiden tarjoilu (myös toimintatyypeittäin: ravintolat, kahvilat, pubit, grilli- ja pikaruoka ja suurtaloudet)
  • elintarvikkeiden valmistus
  • vilja- ja kasviala

Elintarvikkeiden myynnissä on annettu eniten A-arvosanoja kunnossapitoa koskevien Oiva-arviointirivien 2.2 ja 2.3 osalta. Vilja- ja kasvialalla on annettu tarkastuksissa arvosanaksi vähemmän A-arvosanoja ja vastaavasti enemmän B-arvosanoja Oiva-arviointirivin 2.2 osalta. Tarkasteltaessa rivin 2.3 tuloksia vilja- ja kasvialalla sekä tarjoilussa A-arvosanoja on vastaavasti annettu vähiten verrattuna muiden rekisteröityjen elintarvikehuoneistojen arvosanoihin. Verrattaessa Oiva-arviointirivin 2.2 arvosanoja Oiva-arviointirivin 2.3 arvosanoihin, voidaan todeta, että eri aloilla on pääsääntöisesti annettu enemmän A-arvosanoja Oiva-arviointirivin 2.3 tarkastuksissa. C-arvosanoja on annettu rekisteröityjen elintarvikehuoneistojen tarkastuksissa ajanjaksolla 2019–2022 sekä Oiva-arviointirivin 2.2 että Oiva-arviointirivin 2.3 osalta 0-4 %. D-arvosanoja on annettu vain yksittäisissä tarkastuksissa.

Elintarvikkeiden myynnissä Oiva-arviointirivin 2.2 tarkastuksissa A-arvosanoja on annettu eniten, keskimäärin 89 % ja B-arvosanoja 10 %. Oiva-arviointirivin 2.3 tarkastuksissa A-arvosanoja on annettu keskimäärin 94 % ja B-arvosanoja 5 %.

Tarjoilussa Oiva-arviointirivin 2.2 tarkastuksissa A-arvosanoja on annettu keskimäärin 82 % ja B-arvosanoja 16 %. Oiva-arviointirivin 2.3 tarkastuksissa A-arvosanojen määrä on suurempi keskimäärin 88 % ja vastaavasti B-arvosanoja vähemmän, 11 %.

Elintarvikkeiden valmistuksessa Oiva-arviointirivin 2.2 tarkastuksissa A-arvosanoja on annettu keskimäärin 85 % ja B-arvosanoja 14 %. Oiva-arviointirivin 2.3 tarkastuksissa A-arvosanojen määrä on hieman suurempi keskimäärin 94 % ja vastaavasti B-arvosanoja 5 %.

Vilja-alalla Oiva-arviointirivin 2.2 tarkastuksissa A-arvosanoja on annettu vähiten kuin muiden rekisteröityjen elintarvikehuoneistojen tarkastuksissa keskimäärin 76 % ja B-arvosanoja 21 %. Oiva-arviointirivin 2.3 tarkastuksissa A-arvosanoja on annettu keskimäärin 85 % ja B-arvosanoja keskimäärin 12 %.

Tarkasteltaessa tarjoilun toimintatyyppejä tarkemmin, suurtaloudessa on parhaimmat Oiva-arvosanat.

Puhtaanapito Oiva-rivit 3.1 ja 3.2

Arvosanajakaumissa ei juurikaan ole ollut muutoksia vuosien 2019–2022 aikana rekisteröityjen elintarvikehuoneistojen tarkastuksissa.

Elintarvikkeiden valmistuksessa on annettu eniten A-arvosanoja puhtaanapitoa koskevien Oiva-arviointirivien 3.1 ja 3.2 osalta. Vilja- ja kasvialalla on annettu tarkastuksissa arvosanaksi vähiten A-arvosanoja Oiva-arviointirivin 3.1 ja 3.2 osalta muihin rekisteröityihin elintarvikehuoneistoihin verrattuna. Verrattaessa Oiva-arviointirivin 3.1 arvosanoja Oiva-arviointirivin 3.2 arvosanoihin, voidaan todeta, että eri aloilla on pääsääntöisesti annettu enemmän A-arvosanoja Oiva-arviointirivin 3.2 tarkastuksissa. Eli samoin kuin kunnossapidossakin paremmat arvosanat saa myös puhtaanapidossa ne pinnat, jotka tulevat kosketukseen elintarvikkeen.

C-arvosanoja on annettu rekisteröityjen elintarvikehuoneistojen tarkastuksissa ajanjaksolla 2019–2022 Oiva-arviointirivin 3.1 0–6 % ja Oiva-arviointirivin 3.2 osalta 1-5 %. D-arvosanoja on annettu vain yksittäisissä tarkastuksissa.

Elintarvikkeiden myynnissä Oiva-arviointirivin 3.1 tarkastuksissa A-arvosanoja on annettu keskimäärin 84 % ja B-arvosanoja 13 %. Vastaavasti Oiva-arviointirivin 3.2 tarkastuksissa A-arvosanoja on annettu keskimäärin 91 % ja B-arvosanoja 7 %.

Elintarvikkeiden valmistuksessa Oiva-arviointirivin 3.1 tarkastuksissa A-arvosanoja on annettu keskimäärin 89 % ja B-arvosanoja 10 %. Oiva-arviointirivin 3.2 tarkastuksissa A-arvosanojen määrä on hieman suurempi keskimäärin 93 % ja vastaavasti B-arvosanoja 5 %.

Tarjoilussa Oiva-arviointirivin 3.1 tarkastuksissa A-arvosanoja on annettu keskimäärin 83 % ja B-arvosanoja 14 %. Oiva-arviointirivin 3.2 tarkastuksissa A-arvosanojen määrä on hieman suurempi ollen keskimäärin 86 % ja vastaavasti B-arvosanoja 11 %.

Vilja- ja kasvialalla Oiva-arviointirivin 3.1 tarkastuksissa A-arvosanoja on annettu tarkastuksissa keskimäärin 77 % ja B-arvosanoja 18 %. Oiva-arviointirivin 3.2 tarkastuksissa A-arvosanoja on annettu keskimäärin 84 % ja B-arvosanoja keskimäärin 12 %.

Tarkasteltaessa tarjoilun toimintatyyppejä tarkemmin, suurtaloudessa on parhaimmat Oiva-arvosanat myös puhtaanapidossa.

Toimenpiteet

Kunnossapito Oiva-arviointirivit 2.2 ja 2.3 sekä puhtaanapito Oiva-arviointirivit 3.1 ja 3.2

Ohjausta ja neuvontaa on annettu vuosina 2019–2022 tehdyissä tarkastuksissa Elintarvikkeiden myynnissä 117–618 kpl, tarjoilutoiminnassa 977–2339 kpl, elintarvikkeiden valmistuksessa 6–35 kpl ja vilja- ja kasvialalla 54–155 kpl. Kehotuksia on annettu elintarvikkeiden myynnissä 23–126 kpl, tarjoilutoiminnassa 178–539 kpl, elintarvikkeiden valmistuksessa 0–7 kpl ja vilja- ja kasvialalla 9–47 kpl. Pakkokeinoja on käytetty vähän. Elintarvikkeiden myynnissä pakkokeinoja on kyseessä olevien 4 vuoden aikana käytetty 10 kertaa kunnossapito ja puhtaanapito Oiva-arviointirivien osalta, tarjoilutoiminnassa 68 kertaa (eniten näistä on Oiva-arviointiriviltä 3.1 27 kpl), elintarvikkeiden valmistuksessa pakkokeinoja on käytetty kaksi kertaa Oiva-arviointirivin 2.2 ja yhden kerran Oiva-arviointirivin 3.1 osalta sekä vilja- ja kasvialalla 12 kertaa yhteensä Oiva-arviointirivien 2.2, 3.1 ja 3.2 osalta.

Tarkastuksiin liittyviä havaintoja

Tarkastuksilla oli pääasiassa kiinnitetty huomiota oikeisiin asioihin kunnossapidon ja puhtaanapidon osalta. Havaittavissa on, että jonkin verran oli tarkastettu sellaisia asioita, jotka eivät kuulu kyseisen Oiva-arviointirivin tarkastettaviin asioihin, vaan asiat tulisi tarkastaa eri Oiva-arviointiriveillä. Lisäksi joidenkin tilanteiden osalta havaittiin, että oli annettu parempi arvosana kuin ohjeistus edellyttää ja että hallinnollisiin pakkokeinoihin ei ollut ryhdytty kuten ohjeistus edellyttää.

Johtopäätökset

Johtopäätöksenä voidaan todeta tarkasteltaessa rekisteröityihin elintarvikehuoneistoihin v. 2019–2022 tehtyjen tarkastusten tuloksia, että kunnossapidon Oiva-arviointirivejä 2.2 Tilojen ja rakenteiden kunnossapito ja 2.3 Kalusteiden, laitteiden, vesilaitteiden ja välineiden kunnossapito sekä puhtaanapidon Oiva-arviointirivejä 3.1 Tilojen ja rakenteiden puhtaus ja järjestys sekä 3.2 Pintojen, kalusteiden, laitteiden ja välineiden puhtaus on valvottu määrällisesti riittävästi. Vaikka jokainen Oiva-arviointirivi suositellaan tarkastettavaksi vähintään kerran kolmessa vuodessa, puhtaanapitoon liittyviä Oiva-arviointirivejä suositellaan tarkastettavan vähintään kerran vuodessa. Hyvä kunnossapidon ja puhtaanapidon taso on erittäin tärkeätä elintarvikehuoneistojen toiminnassa. Kunnossapito vaikuttaa suoraan pintojen puhtaana pidettävyyteen ja puhtailla pinnoilla on suora vaikutus elintarviketurvallisuuteen. Hyvän puhtaanapidon perusta on oikeat hygieeniset toimintatavat elintarvikehuoneistossa. Puhtaanapidon esteenä ei ole niinkään taloudelliset resurssit, mikä taas saattaa olla suuri syy kunnossapidon laiminlyönnille. Toimintaa harjoitetaan usein vuokratiloissa, minkä vuoksi elintarvikehuoneiston kunnossapidon hallinta on ongelmallista. Näitä kunnossapidon ja puhtaanapidon Oiva-arviointirivejä on jatkossakin erittäin tärkeää valvoa säännöllisesti rekisteröidyissä elintarvikehuoneistossa. Vuosien 2019–2022 tarkastuksista saatujen Oiva-tulosten perusteella voidaan todeta, että suurin osa rekisteröityjen elintarvikehuoneistojen toimijoista toimii elintarvikelainsäädännön vaatimusten mukaisesti. Joidenkin tarkastusten yhteydessä on kuitenkin havaittu myös elintarviketurvallisuutta heikentäviä tai vaarantavia sekä korjausta vaativia epäkohtia. Valvonnassa on ryhdytty myös pakkokeinoihin, jos on ollut tarpeen. Havaintojen perusteella näyttäisi siltä, että arvosanaksi saatetaan joissain tilanteissa antaa parempi arvosana, mitä Oiva-arviointiohje edellyttäisi ja hallinnollisia pakkokeinoja pitäisi käyttää tehokkaammin, jos epäkohtia ei ole korjattu aiemmin annettuun määräaikaan mennessä.

Johtopäätökset painopisteestä

Koulutustilaisuuksissa käytiin painopisteenä olleet kunnossapidon Oiva-arviointirivien 2.2 ja 2.3 sekä puhtaanapidon Oiva-arviointirivien 3.1 ja 3.2 ohjeet perusteellisesti läpi myös käytännön esimerkkien avulla.  Painopisteen työskentelyn osalta todettiin hyödylliseksi alueyksiköittäin järjestetyissä koulutustilaisuuksissa yhdessä valvontayksiköiden valvojien kanssa käydyt keskustelut. Tilaisuuksissa käytiin läpi valvontaan liittyviä valvontatapauksia, joita valvojat olivat antaneet esimerkkejä myös valokuvien avulla. Valokuvien katsominen on erittäin hyvä tapa yhtenäistää arviointia esimerkiksi valvontayksiköissä.

Rekisteröidyissä elintarvikehuoneistoissa ei välttämättä ole käytössä ns. kunnossapitosuunnitelmaa ainakaan pienemmässä toiminnassa. Suunnitelmallinen kunnossapidon tarkastelu auttaisi hallitsemaan tilojen kunnon ylläpitoa pitkällä aika välillä.

Tulosten perusteella arviointiasteikkoa ei välttämättä aina käytetä oikein, vaan annetaan parempi arvosana mitä Oiva-arviointiohje edellyttäisi. Tarkastuksella tehdyt havainnot on tarpeen kirjata myös oikealle Oiva-arviointiriville. Määräaikojen noudattamiseen tulee myös kiinnittää paremmin huomiota, jotta valvonta olisi riittävän tehokasta. Jatkossa näihin asioihin tullaan kiinnittämään huomiota valvonnan ohjauksessa.

Jatkotoimenpiteet

Painopisteestä saatujen kokemusten perusteella vuoden 2023 aikana laadittiin yhteiset Oiva-ohjeet rekisteröityjen ja hyväksyttyjen elintarvikehuoneistojen kunnossapidolle ja puhtaanapidolle. Vuoden 2024 alussa käyttöön otetut kunnossapidon ja puhtaanapidon Oiva-arviointiohjeet:

  • 2.2 Tilojen ja rakenteiden kunnossapito
  • 2.3 Kalusteiden, laitteiden, vesilaitteiden ja työvälineiden kunnossapito
  • 3.1 Tilojen ja rakenteiden puhtaus ja järjestys
  • 3.2 Pintojen, kalusteiden, laitteiden ja työvälineiden puhtaus