Ravitsemusasiantuntijapalvelut käyttöön

Kunta- ja aluepäättäjä varmista, että

 • ravitsemusasiantuntijoiden ja ravitsemusterapeuttien osaamista hyödynnetään kunnassa niin terveyden ja hyvinvoinnin edistämistyössä, ruokapalveluissa kuin sosiaali- ja terveyspalveluissa.

Vaikuttava työ alueiden ja kuntien asukkaiden ravitsemuksen edistämiseksi edellyttää, että työn suunnittelussa, toteuttamisessa, seurannassa ja arvioinnissa käytetään ravitsemusasiantuntijoiden osaamista. Alueellisessa ja kunnallisessa terveydenedistämistyössä ravitsemusasiantuntijoilla on keskeinen rooli erilaisissa asukkaiden terveyttä edistävissä yhteistyöverkostoissa ja terveyden edistämisen projekteissa.

Yliopistokoulutetut ravitsemuksen asiantuntijat vahvuudeksi ravitsemusterveyden edistämiseen 

Laillistetuilla ravitsemusterapeuteilla ja elintarviketieteiden maistereilla on ravitsemusasiantuntijuuden takaava ylempi yliopistokoulutus. Laillistetut ravitsemusterapeutit ovat Suomessa ainoa terveydenhuollon ammattiryhmä, jolla on ravitsemushoitoon ja -terapiaan erikoistunut koulutus. He kuuluvat terveydenhuollon ammattirekisteriin. On tärkeää varmistaa, että laillistettujen ravitsemusterapeuttien ja muiden ravitsemusasiantuntijoiden osaamista hyödynnetään alueilla ja kunnissa terveyden ja hyvinvoinnin edistämisessä, ruokapalveluissa ja sosiaali- ja terveyspalveluissa.

Ravitsemusterapeutit alikäytetty ravitsemusosaajaresurssi

Suomessa perusterveydenhuollossa ja erikoissairaanhoidossa toimii vain 191 ravitsemusterapeuttia (perusterveydenhuollossa 72 ja erikoissairaanhoidossa 119). Valtaosassa kuntia palveluja ei ole lainkaan.  Perusterveydenhuollossa tulokselliseen ravitsemushoitoon tarvitaan vähintään yksi ravitsemusterapeutti 
20 000 asukasta kohden. Tämä tavoite täyttyy (elokuu 2021) vain muutamassa Suomen kunnassa tai kuntayhtymässä. Siten oikeus hyvään ravitsemushoitoon jää monilta kansalaisilta toteutumatta.

Ravitsemusasiantuntijoiden osaamisalueita ja työtehtäviä ovat:

 • Työskentely alueen ja kunnan yhteistyöverkostoissa mm. sosiaali- ja terveyspalveluissa, koulujen ja varhaiskasvatuksen, oppilaitosten, sivistystoimen, liikunta- ja vapaa-ajantoimen ja ruokapalveluiden sekä potilas-, terveys- ja kansalaisjärjestöjen kanssa
 • Ravitsemusasiantuntijatuki alueen ja kunnan väestön ravitsemusta ja ravitsemusterveyttä koskevan tiedonkeruun, tiedon analyysin, editoinnin ja viestinnän osalta, tiedolla johtamisen tuki
 • Päätösten ravitsemusvaikutusten ennakkoarviointi ja hyvinvointikertomukseen kootun tiedon analysointi vallitsevien trendien ymmärtäminen ja ennakointi
 • Muiden sosiaali- ja terveydenhuollon ammattiryhmien sekä kunnan työtekijöiden kouluttaminen ja tukeminen ravitsemusasioissa
 • Ravitsemuslaadun varmistaminen ruokapalveluiden ateriasuunnittelussa ja elintarvikehankinnoissa; ruokapalvelun toiminnan kehittäminen
 • Tutkimus- ja hankeyhteistyön tekeminen korkeakoulujen kanssa
 • Ravitsemusviestintä

Laillistettujen ravitsemusterapeuttien osaamisalueita ja työtehtäviä ovat lisäksi:

 • Eri sairauksien ja ravitsemusperäisten ongelmien (krooniset kansansairaudet, vajaaravitsemus, syömishäiriöt ym.) ravitsemusterapia ja -hoito
 • Osallistuminen hoitosuositusten ja hoitoketjujen laatimiseen
 • Ravitsemusterapian ja -hoidon kehittäminen, seuranta ja arviointi
 • Terveydenhuollon moniammatillisiin hoitotiimeihin osallistuminen.

Ravitsemusasiantuntijapalveluiden varmistamiseksi alueille  tarvitaan:

 • Johtava ravitsemusterapeutti, joka on vastuussa alueellisen ravitsemusyksikön toiminnasta ja alueensa ravitsemuksen edistämisen strategisesta koordinaatiosta ja seurannasta 
 • Alueellinen ravitsemusyksikkö tai työryhmä, joka palvelee kaikkia toimialoja ja kuntia alueen asukkaiden terveyden edistämiseksi, ja varmistaa myös ravitsemusterapian ja -hoidon toteutumisen osana sosiaali- ja terveyspalveluita 
 • Riittävästi laillistettuja ravitsemusterapeutteja (vähintään 1/20 000 asukasta perusterveydenhuollossa), jotka työskentelevät sosiaali- ja terveyspalveluissa, ruokapalveluissa ja alueellisessa ja kunnallisessa terveydenedistämistyössä sekä ravitsemusviestinnässä ja tiedolla johtamisessa.

Hyvät käytännöt jakoon:

RTY Hyvät ravitsemuskäytännöt – Ravitsemusterapeutit ja ravitsemusasiantuntijat osana
terveyden edistämistä ja ravitsemushoitoa. 2020

Palveluvalikoimaneuvoston suositus elintapaohjauksen menetelmistä, 2020

Käypähoitosuositukset (ravitsemusohjaus ja ravitsemusterapia sairauksien hoidossa).

 

Sivu on viimeksi päivitetty 27.7.2022