Sosiaali- ja terveyspalvelut

Päättäjä varmista, että

 • ravitsemukseen liittyvien terveysongelmien ennaltaehkäisyä ja elintapahoitoa vahvistetaan sosiaali- ja terveyspalveluissa
 • ravitsemusohjausta on tasavertaisesti saatavissa kunnan kaikille asukkaille
 • ravitsemusterapeutin palveluja on saatavilla sovitusti eri asiakas- ja potilastyhmille
 • eheät ravitsemushoidon palveluketjut ja käypähoitosuositusten mukaiset palvelut toteutuvat 
 • käytössä on ajantasaiset, toimivat ravitsemusohjauksen menetelmät ja hyvät käytännöt (esim. Neuvokas Perhe -menetelmä lastenneuvoloissa ja kouluissa; Vauvamyönteisyysohjelma imetyksen edistämisessä ja ohjauksessa, Ikääntyneiden ja pitkäaikaispotilaiden vajaaravitsemuksen ennaltaehkäisy, seulonta ja hoito; Lihavuuden puheeksi otto ja hoito perusterveydenhuollossa)
 • yhteistyötä tehdään ravitsemusterapeuttien ja muiden ammattiryhmien välillä; esim. hoitotiimeihin ja kehittämisverkostoihin osallistuminen, ravitsemusterapeutin konsultoiminen tarvittaessa.
 • sosiaali- ja terveydenhuollon ammattiryhmiä koulutetaan säännöllisesti 
 • ravitsemusohjauksen ja -hoidon arviointia kehitetään
 • ravitsemusohjaus ja -hoito kirjataan ja tilastoidaan systemaattisesti AvoHilmoon 
 • väestölle suunnataan ravitsemusviestintää (mm. käytössä on ajantasainen ravitsemusaineisto).

Uusien alueiden tehtävänä on varmistaa, että asukkaiden hyvää ravitsemusta edistetään sosiaali- ja terveyspalveluissa osana ehkäisevää työtä, terveystarkastuksia ja -neuvontaa sekä sairauksien hoitoa ja kuntoutusta. Tähän tarvitaan yhdessä sovittu, omaa aluetta parhaiten palveleva palveluverkko, hoitoketjut ja toimintamallit. Ravitsemusterapiapalvelujen tasavertainen saatavuus eri kunnissa on turvattava.  Ravitsemusohjaus ja -hoito tulee kirjata myös alueen ja yksityisten tai kolmannen sektorin palveluntuottajien välisiin palvelusopimuksiin. Ravitsemusohjauksen yhdenvertaista saavutettavuutta voidaan kehittää ja parantaa monilla eri tavoilla, kuten ottamalla  käyttöön digitaalisia palveluja. Ohjaus voi olla esimerkiksi moniammatillista etäryhmäohjausta ja yhteisvastaanottoja (potilas, hoitaja ja ravitsemusterapeutti/potilas, psykologi ja ravitsemusterapeutti). Moniammatillinen elämäntapaohjaus lisää myös sen vaikuttavuutta.

Painopiste ehkäisevään työhön

Sote-järjestelmän uudistuksessa sosiaali- ja terveyspalvelujen järjestämisvastuu siirtyy kunnilta hyvinvointialueille. Uudistus luo mahdollisuuden kehittää palveluja myös ravitsemusasioiden osalta. Sosiaali- ja terveydenhuollon uudistuksen yksi keskeisimmistä tavoitteita on siirtää painopiste korjaavasta työstä ja sairauksien hoidosta sairauksien ja terveysongelmien ennaltaehkäisyyn - ravitsemuksella on tässä työssä keskeinen merkitys. Hyvän ravitsemuksen edistäminen on keskeinen osa kansantautiemme, kuten lihavuus, tyypin 2 diabetes, sydän- ja verisuonitaudit, aivohalvaus ja muistisairaudet, tuki- ja liikuntaelinten sairaudet ja eräät syöpätaudit, ehkäisemistä ja hoitoa. Elintapasairauksien riskitekijöihin vaikuttamisen lisäksi terveydenhuollon kokonaiskustannuksia voidaan  pienentää mm. ikääntyneiden vajaaravitsemuksen ehkäisemisellä ja virheravitsemuksen oikea-aikaisella korjaamisella. Suun ja hampaiden terveyttä edistää säännöllinen ateriarytmi ja sokeristen ja happamien juomien vähentäminen.  

Ravitsemusohjausta vahvistettava sosiaali- ja terveyspalveluissa

Ravitsemukseen liittyvien terveysongelmien ehkäisemistä ja elintapahoitoa on tärkeä vahvistaa läpi sosiaali- ja terveyspalveluiden perustason terveydenhuollosta erikoissairaanhoitoon asti. Yksilö- ja ryhmämuotoisella ravitsemusohjauksella ja toimivilla hoitoketjuilla varmistetaan laadukas, tasavertaisesti toteutuva ravitsemusohjaus ja -hoito niille, joilla on ravitsemukseen liittyvä kohonnut riski tai pitkäaikaissairaus. Laillistettujen ravitsemusterapeuttien tarjoamalla ravitsemusterapialla ja -hoidolla sekä muiden terveydenhuollon ammattiryhmien antamalla ravitsemusohjauksella on tässä työssä keskeinen merkitys.

Onko alueellasi varmistettu ravitsemusterapeuttien/ ravitsemusterapiapalvelujen saatavuus sitä tarvitseville potilasryhmille:

 • Diabetes, lihavuus, sydän- ja verisuonisairaudet
 • Ruoansulatuskanavan sairaudet ja -leikkaukset, maksa-, haima- ja munuaissairaudet
 • Ruoka-allergiat ja yliherkkyydet, samanaikaiset useat erityisruokavaliot
 • Tuki- ja liikuntaelimistön sairaudet
 • Syöpätaudit
 • Neurologiset sairaudet
 • Syömishäiriöt ja mielenterveyssairaudet
 • Vajaaravitsemus ja sen riski
 • Letkuravitsemuksen aloitus, vaikeat palovammat, suuret leikkaukset ja krooniset haavat

Ravitsemusterapiaan lähettämisen kriteerit Esimerkki alueellisesta sopimisesta.
VSSHP:n ravitsemusterapian toimintaperiaatteita.


Hyvät käytännöt jakoon:

Palveluvalikoimaneuvoston suositus elintapaohjauksen menetelmistä, 2020

Käypähoito -suositukset, Duodecim

Hoito- ja palveluketjut. Esimerkki Pirkanmaan shp.

Terveyskylä - Painonhallintatalo

VESOTE -hanke - vaikuttavaa elintapaohjausta
sosiaali- ja terveydenhuoltoon poikkihallinnollisesti

Ravitsemushoidossa diagnoosin tai käyntisyyn ja
toiminnan kirjaaminen sekä tilastointi AvoHilmossa

Ravitsemusterveyden edistämisen standardit
sosiaali- ja terveydenhuollon organisaatioissa 
STESO-standardien mukaan.
STESO ry

 

 

Sivu on viimeksi päivitetty 27.7.2022