Ravitsemussitoumus-toimintamallin kehittäminen

Ravitsemussitoumus-toimintamalli on arvioitu 

Ravitsemussitoumus on Kestävän kehityksen yhteiskuntasitoumukseen yhdistetty toimintamalli,
joka kannustaa ruoka-alan toimijoita kehittämään elintarvikkeiden ravitsemuslaatua,
ruokasuositusten mukaista tarjontaa ruokapalveluissa ja ravitsemusvastuullisia toimintatapoja.
Vapaaehtoiset, tavoitteelliset ja mitattavat toimenpiteet tukevat ruoka-alan toimijoita
ravitsemusvastuullisuuden kehittämisessä. Raportissa esitetään kokonaisarvio
Ravitsemussitoumus-toimintamallin pilottivaiheen toteutumisesta sekä suositukset
jatkokehittämistä varten. Arviointi perustuu tehtyjen ravitsemussitoumusten sisältöanalyysiin,
ruoka-alan toimijoiden kyselytutkimukseen ja arviointifoorumiin sekä asiantuntijapaneeliin.
Arvioinnin tulokset auttavat kannustamaan nykyistä useampia ruoka-alan toimijoita tekemään
ravitsemussitoumuksia, jotka edistävät väestön mahdollisuuksia tehdä ravitsemussuositusten
mukaisia ruokavalintoja.

MMM 2021. Ravitsemussitoumus-toimintamallin pilotin (2017-2020) arviointi ja kehittämissuunnitelma

Raportissa esitetyt kehittämistoimenpiteet

1. Tavoitteet ja tarkoitus tulee kirkastaa

-  Rooli suhteessa muihin ravitsemuslaadun parantamiseen tähtääviin toimenpiteisiin pitää selkiyttää, jotta
   ruoka-alan toimijat ymmärtävät ravitsemussitoumuksen tekemisen lisäarvon.

2. Sisältöalueet tulee arvioida ja määritellä uudestaan

-  Sisältöalueet eivät saa rajoittaa ravitsemussitoumusten tekemistä, siksi sisältöalueita tulee monipuolistaa.
-  Määrittelyssä tulee huomioida vuonna 2022 julkaistavat uudet pohjoismaiset ravitsemussuositukset.

3. Viestintää tulee lisätä ja terävöittää

-  Tunnettuuden lisääminen on yksi tärkeimmistä kehittämiskohteista.
-  Viestintää tulee kohdentaa ruoka-alan toimijoiden ylimmälle johdolle, vastuullisuudesta vastaaville sekä
    kuntapäättäjille.
-  Viestinnän tulee kannustaa ja ohjata toimijoita kohdentamaan toimenpiteitä Ravitsemussitoumus-
    toimintamallin tavoitteiden mukaisiin tuoteryhmiin.

4. Laatiminen ja raportointi tulee tehdä yksinkertaisemmaksi ja
    järjestelmällisemmäksi.

-  Vähemmän vapaasti täytettäviä tekstikenttiä.
-  Valmiita vaihtoehtoja tavoitteiden määrittelyyn
-  
Pakollisia tietoja raportointiin (esim. tuoteryhmät, kohderyhmän koko)

5. Resurssit pitkäjänteiseen ylläpitoon ja kehittämiseen pitää turvata

-  Jatkuvuus varmistettava riittävällä rahoituksella ja henkilöresursseilla, koska toimijat sitoutuvat
    pitkäjänteisesti julkisesti esitettyjen ravitsemussitoumusten toteuttamiseen.

Sitoumus2050 - Kestävän kehityksen yhteiskuntasitoumus

Tehdyt ravitsemussitoumukset

Sivu on viimeksi päivitetty 28.11.2023