Usein kysytyt kysymykset

1. KYSYMYS: Saako ”lautanen-haarukka” -ikonia käyttää tuotteissa, johon ravitsemussitoumus kohdentuu?

VASTAUS: EI. Ikoni on tarkoitettu vain yhteiskuntasitoumus ”Sitoumus50” -sivustolle ravitsemussitoumusten merkiksi erottamaan ne muista sitoumuksista. Ikonia käytetään myös ravitsemussitoumus-toimintamallista tiedotettaessa. Tuotteisiin ei voi laittaa kyseistä ikonia, koska se voitaisiin sekoittaa Sydänmerkkiin ja tulkita ravitsemusväitteeksi.

2. KYSYMYS: Voivatko sitoumukset olla suoraan tuoteryhmiin/tuotteisiin (esimerkiksi keitto, aamiaisviljavalmiste, mehujuoma, tomaattisose) kohdistuvia?

VASTAUS: KYLLÄ. Tavoitteena on, että sitoumus on tuotekategoriakohtainen, selvästi rajattu elintarvike/-ryhmä, jotta toimenpide on merkittävä ja raportointi selkeää.Jos sitoumus koskee vain yhtä ainutta tuotetta (Kirstin keitto, Tommin tomaattisose), niin on huolehdittava siitä, että ravitsemussitoumusta ei voi liittää mihinkään tuotekohtaiseen mainontaan, jos väiteasetuksen vaatimukset eivät täyty. Lue lisää ravitsemussitoumuksen ohjeista: https://www.ruokavirasto.fi/teemat/terveytta-edistava-ruokavalio/ravitsemussitoumus/ravitsemussitoumuksen-peruskriteerit/

3. KYSYMYS: Ovatko sitoumuksen väitteet sidoksissa väitelainsäädäntöön?

VASTAUS: KYLLÄ. Jos tuotteessa käytetään ravitsemusväitteitä, niiden on aina oltava asetuksessa säädettyjen käyttöehtojen mukaisia. Ks. väiteasetus: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/PDF/?uri=CELEX:32006R1924&from=FI

Ravitsemussitoumuksen voi kuitenkin tehdä niin, että tuotteeseen liittyvät koostumusmuutokset ovat pienempiä mitä väiteasetus mahdollistaa. Tällöin väitteitä ei voi esittää missään tuotteisiin liittyvässä markkinoinnissa, mutta yritysviestinnässä voi ilmaista, että yritys on mukana ravitsemussitoumuksessa. Sitoumuksesta voi kertoa sen numeron (eli yksilöidä mikä sitoumus). Ravitsemussitoumuksen ohjeistuksessa on esimerkkejä siitä, miten yritysviestinnässä voi ilmaista mukana olonsa.

Ks. https://www.ruokavirasto.fi/teemat/terveytta-edistava-ruokavalio/ravitsemussitoumus/ravitsemussitoumuksen-peruskriteerit/

4. KYSYMYS: Voiko sitoumusta hyödyntää kuluttajamarkkinoinnissa ja -tiedotuksessa?

VASTAUS: KYLLÄ silloin, kun ravitsemussitoumus täyttää väiteasetuksen vaatimukset.
Väiteasetus: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/PDF/?uri=CELEX:32006R1924&from=FI

Ks. yritysviestintää koskevat erilliset ohjeet, kohta 3.

5. KYSYMYS: Voiko ravitsemussitoumukseen sisällyttää useita sisältöalueita samaan sitoumukseen?

VASTAUS: Sitoumusjärjestelmä mahdollistaa sen, että samaan sitoumukseen voi kirjata useita toimenpiteitä, mutta sitoumukset on helpointa tehdä erillisinä sitoumuksina. Tämä helpottaa myös raportointia ja seurantaa. Sitoumusten toimenpiteet avautuvat myös kuluttajille paremmin, kun toimenpiteet ovat yksilöityjä ja rajattuja. Myös ravitsemussitoumusten järjestelmässä tapahtuvan seurannan kannalta sitoumusten on oltava täsmällisesti kuvattuja. Siten suosittelemme, että laajat useaa sisältöaluetta koskevat tai useita toimenpiteitä sisältävät sitoumukset tehdään omina erillisinä ravitsemussitoumuksinaan ja nimetään niin, että sitoumuksen otsikko jo kertoo sitoumuksen pääsisällön.

6. KYSYMYS: Miksi sisältöalueissa ei ole kuitua ja/tai täysjyväviljaa?

VASTAUS: Ravitsemussitoumuksissa on kahdeksan sisältöaluetta, suola, rasvan laatu, sokeri, kasvikset, tuotteet lapsille, pakkaus- ja annoskoot, lounaat ja ruokaohjeet. Suoraan ravintosisältöön näistä kohdistuu kolme eli suola, rasvan laatu ja sokeri. Nämä on valittu EU:n reformulaatio-ohjelman mukaan. Väestön ravitsemuksen parantamisessa kuidun ja täysjyväviljan käytön edistäminen on oleellisen tärkeää. Ravitsemussitoumuksessa kuitu on ”kasvikset” -sisältöalueen sisällä, eli elintarvikkeiden kuitusisältöä parantavat ja kuidun saantia edistävät sitoumukset suositellaan kirjattavaksi tähän alueeseen. Tällöin sitoumuksen nimessä kannattaa tuoda esille, että toimenpide koskee kuitupitoisuuden lisäämistä.

Elintarvikkeiden kuitusisällön parantamiseen ja täysjyväviljan käytön edistämiseen liittyviä ravitsemussitoumuksia toivotaan tehtävän erityisesti myös ”tuotteet lapsille”, ”lounaat” (ja välipalat) sekä ”ruokaohjeet” -sisältöalueilla. Ravitsemussitoumuksen ohjeissa on elintarvikkeiden kuitusisällön parantamista sekä kuidun saannin ja täysjyväviljan käytön lisäämistä koskevia esimerkkejä.

7. KYSYMYS: Voiko sitoumusta muokata julkaisemisen jälkeen ja kuinka usein?

VASTAUS: EI. Kun sitoumus on hyväksytty, niin sitä ei voi enää muuttaa. Hyväksytty sitoumus raportoidaan aina, siis vähintään yhden kerran vuosiraportissa. Jos siinä vaiheessa todetaan, että sitoumuksessa esitetty toimenpide ei ole toteutunut, niin sitoumus poistetaan järjestelmästä. Jos tavoitetta tai toimenpidettä muutetaan, niin tehdään uusi sitoumus. Muutoksia voi siis tehdä vain tekemällä uuden sitoumuksen ja raportoimalla edellisen sitoumuksen toteutumisen.

Kun sitoumus on tallennettu ja lähetetty järjestelmään hyväksyttäväksi ja ehkä huomataankin joku virhe, sitoumusta voidaan muuttaa siihen saakka, kun se on vielä avoinna hyväksymisprosessissa (käytännössä noin viikon ajan). Julkaisemisen jälkeen muutoksia ei voi enää tehdä.

8. KYSYMYS: Kuinka pitkään sitoumus on voimassa ja julkinen?

VASTAUS: Sitoumukset ovat hyväksymisen jälkeen julkisia 2020 vuoden loppuun, ellei vuosiraporteissa ilmoiteta, että toimenpide/toimenpiteet eivät toteutuneet tai sitoumus on korvaantunut uudella sitoumuksella, jota seurataan ja raportoidaan. Eli jokainen sitoumus on se julkaisemisen jälkeen voimassa aina vähintään seuraavaan vuosiraportointiin saakka, jossa ensimmäisen kerran toimenpiteiden toteutuminen raportoidaan. Jos kyseessä on esimerkiksi kampanja, jolla on oma erillinen aikarajansa, se raportoidaan kampanjan päättyessä ja aina viimeistään seuraavassa vuosiraportissa.

9. KYSYMYS: Miksi lähtötilannevuodeksi on määritelty aikaisintaan vuosi 2015?

VASTAUS: Toimenpiteiden lähtötilanteena pidetään vuotta 2015 tai sen jälkeistä aikaa. Kansalliset tavoitteet perustuvat Valtion ravitsemusneuvottelukunnan ”Terveyttä ruosta – suomalaiset ravitsemussuositukset” 2014 suositukseen. Siten vuotta 2015 voidaan pitää ravitsemussitoumus-järjestelmässä lähtötilanteena, jonka jälkeisiä väestön ravitsemuksessa tapahtuvia muutoksia seurataan. Myös EU:n reformulaatio-ohjelmassa lähtötilanteen ajankohdaksi on sovittu vuosi 2015. Tämä mahdollistaa vertailun jäsenmaiden kesken.

10. KYSYMYS: Saako sitoumuksessa esitettyä tuotetta verrata kategorian muihin tuotteisiin yleisellä tasolla?

VASTAUS: KYLLÄ, mutta vain yleisellä tasolla. Toimija voi kertoa yritysviestinnässään, että tuotteen/koko tuoteryhmän tuotteiden jotain ravintoainetta vähennetään (suolaa, tyydyttynyttä rasvaa, lisättyä sokeria, energiaa) tai lisätään (kuitua, tyydyttymätöntä rasvaa, kasvisten määrää) niin, että se parantaa kuluttajan mahdollisuuksia tehdä terveyttää edistäviä valintoja ja parantaa ruokavaliotaan. Esimerkiksi voidaan ilmaista, että ”tuemme kuluttajia suolan saannin vähentämisessä” tai ”tuemme kuluttajia kasvisten käytön lisäämisessä” tai ”parannamme välipalatuotteiden laatua lisäämällä kuidun määrää”. Väiteasetuksessa ns. vertailevissa väitteissä (vähemmän väitteet), lähtökohtaisena vaatimuksena on, että vähennys on merkittävä verrattuna muihin vastaaviin markkinoilla oleviin tuotteisiin laaja vertailu huomioon ottaen.

Ks. väiteasetus: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/PDF/?uri=CELEX:32006R1924&from=FI

 

 

Sivu on viimeksi päivitetty 28.11.2023