Ammatillisiin oppilaitoksiin ja lukioihin ensimmäistä kertaa oma ruokailusuositus - nyt julkisesti kommentoitavana

29. toukokuuta 2019

Valtion ravitsemusneuvottelukunta,
Opetushallitus,
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos:

Toisen asteen opiskelijoiden ruokapalvelujen järjestämiseen lukioissa ja ammatillisissa oppilaitoksissa laaditaan uusi ruokailusuositus. Suositukset ohjaavat koko opiskeluyhteisöä yhteisölliseen ruokailun kehittämiseen ja opiskelijoiden osallisuuden lisäämiseen. Onnistuneen, vireyttä, oppimista ja työkykyä tukevan ruokailun perusta on hyvä ateriarytmi, terveyttä ja hyvinvointia edistävät, ravitsemustarpeet täyttävät ateriat ja yhdessä syöminen. Suosituksen linjausten mukaiset ateriat edistävät myös kestävää kehitystä ja hillitsevät ilmastonmuutosta.

Nyt julkiseen kommentointiin avattava ”Ruokailusuositus ammatillisiin oppilaitoksiin ja lukioihin” on ensimmäinen oma suositus toisen asteen opiskelijaruokailuun. Suositus täydentää Valtion ravitsemusneuvottelukunnan (VRN) ruokasuositusten sarjan, jossa aikaisemmin on julkaistu suositukset korkeakouluopiskelijoiden ruokailuun sekä varhaiskasvatukseen ja perusopetukseen. Suosituksen perustana ovat koko väestölle annetut ”Terveyttä ruoasta – suomalaiset ravitsemussuositukset”. Kommentointi on auki maanantaihin 24.6.2019 klo 16.15 saakka.

Ruokailusuositus on tarkoitettu oppilaitoksille ja ruokapalveluille yhteiseksi käsikirjaksi, jossa kuvataan yhteisöllisen opiskelija- ja henkilöstöruokailun hyviä käytäntöjä ja toimintaideoita. Suositusta voidaan käyttää sellaisenaan ruokapalvelujen ja elintarvikkeiden kilpailuttamisessa. Sen toivotaan toimivan myös yhteisenä työkaluna opiskeluhuoltoryhmässä ja ruokailuun liittyvissä yhteistyöryhmissä.

Opiskelijoille julkaisu on tietolähde siitä, miten ruokailu oppilaitoksissa järjestetään, millaisia tarjottujen aterioiden tulee olla ja miten opiskelija voi itse niihin vaikuttaa. Lisäksi suositus sopii oheismateriaaliksi esimerkiksi terveystiedon opintoihin ja opiskelijan hyvinvointisuunnitelman tekemiseen sekä ammatillisessa koulutuksessa sosiaali- ja terveysalalla sekä ravintola- ja cateringalalla.

Suositus laaditaan Valtion ravitsemusneuvottelukunnan (VRN), Opetushallituksen (OPH) ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) yhteistyönä VRN:n nimeämässä asiantuntijatyöryhmässä. Työryhmään kuuluu VRN:n, OPH:n ja THL:n edustajien lisäksi oppilaitosten johtoa; opettajia; ruokapalvelun, opiskelijajärjestöjen ja opiskeluterveydenhuollon edustajia sekä työhyvinvoinnin asiantuntijoita ja tutkijoita. Suositukset julkaistaan lokakuussa 2019.

Käsikirjoituksen laatijat pyytävät suosituksista perusteltuja kommentteja, muutos- ja korjausehdotuksia. Kommentointi tapahtuu Webropol-kyselynä. Kommentit esitetään avoimina vastauksina perusteluineen luku kerrallaan, siten että kommentoitava kohta kussakin luvussa täsmennetään sivu- ja rivinumeroon viittaamalla.

Toisen asteen ruokailusuositus ja kommentointilomake

Ruokailusuositukset ammatillisiin oppilaitoksiin ja lukioihin (Suositusluonnos):
https://www.ruokavirasto.fi/teemat/terveytta-edistava-ruokavalio/ravitsemus--ja-ruokasuositukset/opiskelijat/

Kommentointilomake: https://link.webropolsurveys.com/S/B56446D932A435E2

 

Lisätietoja:

Marjaana Manninen
opetusneuvos, suositustyöryhmän puheenjohtaja
Opetushallitus ja Valtion ravitsemusneuvottelukunta
etunimi.sukunimi@oph.fi
puh. 029 533 1142

Jouni Järvinen
opetusneuvos, suositustyöryhmän jäsen  
Opetushallitus/Ammatillinen osaaminen
etunimi.sukunimi@oph.fi
puh. 029 533 1693

Susanna Raulio
erikoistutkija, suositustyöryhmän jäsen
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos/Kansanterveyden edistäminen
etunimi.sukunimi@thl.fi
puh. 029 524 8574

Arja Lyytikäinen

pääsihteeri
Valtion ravitsemusneuvottelukunta c/o Ruokavirasto  
etunimi.sukunimi@ruokavirasto.fi
puh. 050 4099 860