Ravitsemus osana kuntien hyvinvoinnin ja terveyden edistämistyötä – tilannekuva vuodelta 2022

18. lokakuuta 2023

Ravitsemusterveyden edistäminen on keskeinen osa kuntien lakisääteistä hyvinvoinnin ja ter­veyden edistämistä. Uusissa sosiaali- ja terveydenhuollon rakenteissa työ jakaantuu sekä kuntien että hyvinvointialueiden omaan ja yhteisvastuulliseen toimintaan. Vuonna 2022 tehdyn valtakunnallisen kuntakyselyn mukaan ravitsemusterveyden edistäminen nähdään kunnissa tärkeänä osana hyvinvoinnin ja terveyden edistämistä.

Nyt julkaistavassa raportissa kuvataan ravitsemustervey­den edistämisen tilannetta kunnissa juuri ennen hyvinvointialueiden toiminnan käynnistymistä. Kuntien välillä havaittiin huomattavaa vaihtelua työhön sitoutumisessa, tavoitteiden asettamisessa ja toimenpiteiden kirjaamisessa hyvinvointisuunnitelmiin sekä niiden toteut­tamisessa.

Kyselyn avointen vastausten perusteella asukkaiden ravitsemusterveyden edistäminen kä­sitettiin kunnissa toisinaan jopa vain sosiaali- ja terveyspalvelujen ammattilaisten vas­taanotoilla tapahtuvaksi elintapa- tai ravitsemusohjaukseksi. Tämä selittänee sen, että laaja-alainen, asukkaiden arjen ympäris­töissä toteutuva ravitsemusterveyden edistäminen osana hyvinvoinnin ja terveyden edis­tämistä ei ole vielä kaikissa kunnissa tavoitteellisesti linjattua ja resursoitua omaa työtä.

Raportti avaa ravitsemusterveyden edistämisen kokonaisuutta, toimenpiteitä ja mahdollisuuksia kuntien näkökulmasta. Se antaa tukea työn suunnitteluun ja edelleen kehittämiseen ja voi toimia myös virikkeenä ja ravitsemusasioiden esille nostajana hyvinvoinnin ja terveydenedistämisen foorumeilla, hyvinvointisuunnitelman laatimisessa ja päätöksenteossa.

Ravitsemusterveyden edistämistä selvitettiin valtakunnallisella kuntakyselyllä kesällä 2022. Vastaajina olivat hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen vastuutoimijat kunnissa. Vastauksia saatiin kolmasosasta Suomen kuntia, joissa asuu noin 70 % Manner-Suomen asukkaista. Kyselyn tulokset edustavat tilannetta parhaiten suurissa (yli 100 000 asukasta) ja keskisuurissa kunnissa (yli 10 000 asukasta).

Raportti: Antikainen A, Päätalo A, Lyytikäinen A, Mäki P ja Sarlio S. Ravitsemus osana kuntien hyvinvoinnin ja terveyden edistämistyötä – tilannekuva vuodelta 2022. Verkkojulkaisu. VRN, RTY, THL ja STM. 2023. 

Lisätietoja:

Arja Lyytikäinen, pääsihteeri
Valtion ravitsemusneuvottelukunta
puh. 050 409 9860 
etunimi.sukunimi@ruokavirasto.fi 

Raporttiin liittyvää Valtion ravitsemusneuvottelukunnan julkaisemaa tausta-aineistoa 
Ravitsemusterveyttä edistetään vaikuttavasti yhteistyössä - Policy Brief -toimenpidekannanotto 

Ravitsemuksella hyvinvointia -verkkosivut