Kasvilajikeluetteloon hakeminen

Kasvilajikeluetteloon hakeminen

Kasvilajike haetaan lajikeluetteloon kasvilajikelautakunnalle osoitetulla hakemuksella (ks. lomakkeet). Hakemukseen tarvitaan tiedot lajikkeen omistussuhteista, lajiketutkimusten tulokset (ks DUS-testaus) sekä virallisten viljelyarvokokeiden tulokset. Hakemuksia käsitellään vähintään kerran vuodessa.

Hakumenettely

Hakumenettely on kaksivaiheinen: Kun lajikkeen viljelyarvokokeet ovat alkamassa tai alkaneet, mutta eivät ole vielä valmiit, on mahdollista tehdä ennakkoon hakemus kasvilajikeluettelohakemuksen rekisteröinnin aloittamiseksi, jolloin lajikkeelle kirjautuu heti virallinen hakemuspäivä. Myös mahdollinen lopullinen lajikenimi voidaan kirjata jo tässä vaiheessa.Lajikkeen rekisteröintihakemuksen eteneminen kasvilajikelautakunnan ratkaistavaksi edellyttää vielä lopullisen hakemuksen jättämistä.

Hakemus kasvilajikeluettelorekisteröinnin aloittamiseksi

 • Hakemus voidaan jättää lajikkeen aloittaessa viralliset viljelyarvokokeet tai kokeiden ollessa vielä kesken
 • Hakemuslomakkeella kerrotaan lajikkeen perustiedot
 • Samalla lomakkeella lajike voidaan tarvittaessa ilmoittaa Ruokaviraston suorittamaan viralliseen tutkimukseen lajikkeen erottuvuudesta, yhtenäisyydestä ja pysyvyydestä (DUS-testaus)
 • Hakijalle/asiamiehelle Ruokavirasto lähettää ilmoituksen hakemuksen vastaanottamisesta ja hakemusnumeron
 • Huom: Lajikkeen rekisteröintihakemuksen eteneminen kasvilajikelautakunnan ratkaistavaksi edellyttää vielä lopullisen hakemuksen jättämistä

Hakemus rekisteröinnin kasvilajikeluetteloon loppuun saattamiseksi (lopullinen hakemus)

 • Voidaan jättää virallisten viljelyarvokokeiden valmistuessa
 • Ei edellytä ennakkohakemusta kasvilajikeluettelorekisteröinnin aloittamiseksi
 • Lajikkeen hakemus etenee kasvilajikelautakunnan ratkaistavaksi
 • Kasvilajikeluettelointia koskeva hakemuksen käsittelymaksu kohdistuu lopulliseen hakemukseen

Lajikeluettelohyväksynnän uudistaminen

Mikäli lajikkeen omistaja haluaa jatkaa lajikkeen hyväksyntää 10 vuoden jälkeen, on tästä tehtävä hakemus perusteluineen kasvilajikelautakunnalle. Hakemus  on tehtävä 2 vuotta ennen hyväksynnän päättymistä.

Kasvilajikelautakunta uudistaa lajikkeen hyväksynnän kasvilajikeluetteloon vain, jos se katsoo, että lajike ja sen ylläpito ovat säännösten mukaisia ja että on oletettavaa, että lajikkeen siementä markkinoidaan aktiivisesti.

Kasvilajikelautakunta arvioi lajikkeen viljelyn merkittävyyttä tapauskohtaisesti, sillä eri lajeille ei voi määritellä yleispäteviä ohjeita.

Päätöksen teon pohjaksi kasvilajikelautakunta edellyttää, että lajikeluettelohyväksynnän uusintaa koskevissa hakemuksissa esitetään lajikkeesta seuraavat tiedot:

 • Milloin ja kuinka paljon lajikkeesta on viimeksi sertifioitu siementä Suomessa tai vaihtoehtoisesti, milloin ja kuinka paljon lajikkeesta on viimeksi tuotu siementä Suomen markkinoille.
 • Lajikkeen arvioitu viljelypinta-ala Suomessa edellisenä kasvukautena.
 • Muut mahdolliset perusteet lajikkeen hyväksynnän uusinnalle. Esimerkiksi soveltuvuus luonnonmukaiseen tuotantoon tai erikoiskäyttöön.
 • Lajikkeen ylläpitäjä.
 • Tieto siitä, onko lajikkeesta pyydettäessä mahdollista toimittaa Ruokavirastolle MMM:n asetuksen 388/2020 12:nen pykälän tarkoittama näyte? Näytettä tarvitaan verrannenäytteeksi siemenerien lajikeaitoutta tutkittaessa.

Lajikkeen poistaminen kasvilajikeluettelosta

Lajike voidaan poistaa luettelosta lajikkeen omistajan vapaamuotoisella hakemuksella kasvilajikelautakunnalle. Lautakunta voi edellyttää suunnitelmaa lajikkeen säilyttämisestä esimerkiksi geenipankissa. Lajikeluettelosta poistettua lajiketta saa markkinoida kahden luettelosta poistamista seuraavan vuoden ajan.

Lajikeluettelo ja muuntogeeniset (gm) lajikkeet

Gm-lajike saa normaalilajikkeiden tapaan viljelyluvan koko EU:n alueella kun se on otettu jonkin jäsenmaan lajikeluetteloon. Poiketen perinteiseen tapaan jalostetuista lajikkeista gm-lajike on todettava haitattomaksi ihmisen terveydelle ja ympäristölle. Jäsenmaa voi tietyin edellytyksin rajoittaa tai kieltää gm-lajikkeen viljelyn alueellaan ja rajoitusmenettelyä ollaan parhaillaan helpottamassa. Lajikkeen jalostusmenetelmää (gm/perinteinen) kysytään lajikeluettelohakemuksessa.

Hinnasto

Ote MMM:n asetuksen 1248/2023 liitteenä julkaistuista Ruokaviraston maksullisista suoritteista. Voimassa 1.1.2024 alkaen.

Hakemusten ja ilmoitusten vastaanotto ja käsitteleminen, lausunnon antaminen 

€ (alv 0%)   

15.3.1 Hakemus, käsittelymaksu  316,00
15.3.2 Vuosimaksu 50,00
15.3.3 Hyväksynnän uusintahakemus, käsittelymaksu 93,00

Hakemusosoite

Kaikki kasvilajikeluetteloa koskevat hakemukset toimitetaan Ruokavirastoon osoitteeseen:

Ruokavirasto
Kasvilajikkeiden rekisteröinti
Tampereentie 51
32201 LOIMAA

tai  pvr@ruokavirasto.fi; tarja.hietaranta@ruokavirasto.fi

Yhteystiedot

Kasvilajikelautakunta:

Sivu on viimeksi päivitetty 28.2.2024