Siemenperunan pakkauslupa ja tiedoston pito

Pakkauslupa

Siemenlainsäädännön mukaan siemenperunaa pakkaavalla pakkaamolla on oltava voimassa oleva pakkauslupa. Pakkauslupaa on haettava Touko asiointipalvelun kautta.

Pakkauslupaa myönnettäessä Ruokavirasto varmistaa, että yrityksen toimintaedellytykset, kuten tilat, laitteet, henkilökunnan ammattitaito ja kirjanpito ovat kunnossa.

Pakkauslupa on voimassa enintään 10 vuotta kerrallaan. Lupa voidaan myöntää lyhyemmäksikin ajaksi erityisesti silloin, kun pakkaamon tekniikka tai toimintatavat edellyttävät korjaamista. Lupa on haettava uudestaan viimeistään 3 kk ennen voimassaoloajan päättymistä.

Jos siemenperuna tarkastetaan ja sertifioidaan markkinoitavaksi EU:n ulkopuoliseen maahan (esimerkiksi Venäjä tai Turkki), siemenperunan tulee täyttää siemenperunan markkinointiasetuksen vaatimukset pakkausluvan, ilmoitusvelvollisuuden, tiedoston pitämisen osalta. 

Ruokavirasto järjestää koulutusta pakkaamohenkilökunnalle. Ruokavirasto testaa pakkaamon vastuuhenkilöiden ammattitaidon ennen pakkausluvan myöntämistä.

Pakkaamotarkastus

Siemenyksikkö tekee uusille pakkaamoille tarkastuksen ennen pakkaamoluvan myöntämistä hakijan toimitiloihin. Toimintaansa jatkaville pakkaamoille tehdään vähintään yksi tarkastus lupakauden aikana ja lisäksi tehdään riskiperusteisia tarkastuksia. Tarkastuksen tarkoituksena on selvittää täyttyvätkö luvan edellytykset. Jos edellytykset täyttyvät, tarkastaja ehdottaa luvan myöntämistä. Jos tarkastuksella havaitaan puutteita, tarkastaja antaa korjausehdotukset ja korjausten jälkeen tehdään uusintatarkastus. Pakkaamon henkilökunnan ammattitaidon siemenyksikkö testaa erillisellä kokeella ennen luvan myöntämistä. Siemenyksikkö järjestää tarvittaessa koulutuksia pakkaamoiden vastuuhenkilöille ja koko henkilökunnalle. Lopullisen päätöksen luvan myöntämisestä tekee siemenyksikkö.

Siemenperunan kauppaa koskevan asetuksen mukaan seuraavat kohteet pakkaamon toiminnassa täytyy olla asianmukaisesti järjestetty

 • siemenperunaerien pito erillään
 • näytteenotto
 • siemenperunan viljely, jos pakkaamo myös itse tuottaa siemenperunaa
 • siemenperunan raakaerien hankinta ja käyttö
 • lajittelukirjanpito ja erien käytön kirjanpito
 • siemenperunan raakaerien merkitseminen
 • valmiiden erien merkitseminen
 • siemenperunaerien kauppakunnostaminen
 • pakkaaminen
 • vakuustodistusten kiinnittäminen ja vakuustodistusten painaminen
 • vakuuskirjanpito (silloin kun painetaan itse vakuudet
 • varastointi ja varastokirjanpito
 • tarkastus- ja työskentelytilat
 • pakkaamon tilojen, laitteiden ja varastolaatikoiden pesu ja desinfiointi ennen uuden sadon vastaanottamista;
 • muun perunan varastoinnissa huomioitavat vaatimukset
 • vaatimustenmukainen vaaka

Vaa'at

Siemenpakkaamoissa myyntipakkausten hinnan määritykseen käytettävien vaakojen tulee olla tyyppihyväksyttyjä ja niissä on oltava voimassa oleva vakaus. Käytännössä jokaiselle pakkaamossa valmistettavalle pakkauskoolle tulee olla riittävällä tarkkuudella mittaava vaaka.

Vakausvelvoite perustuu vakauslakiin (219/1965) ja vakausasetukseen (370/1992) ja niiden nojalla annettuihin teknisiin säädöksiin. Lain mukaan sellaiset mittausvälineet on vaaittava, joita käytetään taloudellisen edun määrittämiseen yleisessä kaupassa ja liikkeessä sekä yleisellä myyntipaikalla. Mittauslaitteita valvoo Suomessa Turvatekniikan keskus (TUKES) ja vakauksista ja tyyppitarkastuksista vastaa tarkastuslaitos Inspecta Tarkastus Oy.

Elinkeinonharjoittajan ilmoitusvelvollisuus

Lainsäädännön mukaan kylvösiemenen pakkaajalla, markkinoijalla, maahantuojalla ja maastaviejällä on velvollisuus ilmoittaa toimintansa aloittamisesta, lopettamisesta ja toiminnassa tapahtuvista muutoksista Ruokavirastoon. Ilmoituksesta on käytävä ilmi elinkeinonharjoittajan nimi, toimipaikka, yhteystiedot sekä toiminnan luonne ja laajuus.

Toiminnan aloittamista koskeva ilmoitus on toimitettava Ruokavirastoon vähintään 7 päivää ennen toiminnan aloittamista. Toiminnan lopettamista tai toiminnassa tapahtuvia muutoksia koskeva ilmoitus on toimitettava viivytyksettä. Lomake on saatavissa Ruokaviraston kotisivuilta.

Tiedostonpito

Tiedostonpito on olennainen osa elinkeinonharjoittajan toimintaa. Sen tärkein tavoite on pystyä jäljittämään siemenperunaerän alkuperä.

Lainsäädännön mukaan siemenperunapakkaamon on pidettävä tiedostoa kaikista siemenperunan kauppaeristä ja säilytettävä sitä tarkastusta varten vähintään 3 vuotta. Pakkaamon on säilytettävä osana tiedostoa siemenperunan raakaeriä koskevat viljelystarkastuspäätökset, vastaanottotiedot ja varastokirjanpito. Lisäksi Ruokavirasto ohjeistaa säilyttämään tutkimustodistukset ja sertifiointipäätökset.

Tiedoston on oltava ajan tasalla ja siihen on merkittävä eräkohtaisesti seuraavat tiedot:

 • Kauppaerää myytäessä:
  • myyjä
  • kauppaerän merkki
  • ensimmäisen ostajan nimi ja yhteystiedot
  • kauppaerän paino/myyty määrä
  • toimituspäivä
 • Kauppaerää ostettaessa:
  • myyjä
  • kauppaerän merkki
  • kauppaerän paino/ostettu määrä
  • toimituspäivä

Ruokavirasto ohjeistaa, että vastaanotot ja toimitukset kirjataan kauppaeräkohtaisesti tiedostoon siten, että niillä on yhteys liikekirjanpitoon. Siementä edelleen markkinoitaessa kauppaerien numerot merkitään lähetysluetteloon ja myyntilaskuun.

Siemenperuna-asetuksen mukaan vähittäismyyntiliikkeiden tiedostonpitovelvollisuus ei koske siemenperunan osalta 25 kg ja sitä pienempiä pakkauksia.

 

Sivu on viimeksi päivitetty 27.1.2023