Siemenperunan viljelystarkastukset

Viljelystarkastuksen tarkoituksena on varmistaa, että viljelyksellä pystytään tuottamaan hyvälaatuista siemenperunaa. Tarkastuksessa todetaan mm. esikasvit, kasvuston lajikeaitous ja kasvitautitilanne. Viljelystarkastuksen suorittaa Ruokaviraston valtuuttama viljelystarkastaja.

Viljelystarkastuksen tilaaminen

Viljelystarkastuspyyntö tehdään 22.5. mennessä Ruokavirastosta lähetetylle esitäytetylle taulukkopohjalle. On tärkeää tarkistaa, että tilatunnus on oikein. Pyynnön viivästymisestä seuraa maksuasetuksessa määritelty lisämaksu. Viljelystarkastuspyyntö palautetaan sähköpostiin viljelystarkastus@ruokavirasto.fi. Siemenliikkeen edustaja tekee yleensä tarkastuspyynnön.

Viljelyrajoitukset

Lainsäädännön mukaan esi- ja perussiementä tuottavalla viljelmällä ei saa tuottaa muuta perunaa kuin virallisesti tarkastettua siemenperunaa tai oman tilan siemenperunan lisäysaineistoa ilman markkinointia.

Viljelmällä, jolla tuotetaan sertifioidun luokan siemenperunaa, saa tuottaa muuta perunaa samanaikaisesti sertifioitavan siemenperunan kanssa vain sillä edellytyksellä, että muut perunaviljelykset on perustettu vähintään sertifioidulla siemenperunalla.

Huomioitavat alat

Ruokavirasto tulkitsee, että myös esittelyruudut ja pienet kotitarveviljelypalstat lasketaan siemenperunatilalla mukaan ruokaperunan tuotantoon, jos se tapahtuu tukikelpoisella pellolla. Viljelystarkastuksen yhteydessä tarkastetaan myös kotitarveperuna ja merkitään pinta-ala pöytäkirjaan. Jos kotitarveperunaa varastoidaan siemenperunavarastossa, tehdään sekä ankerois- että rengasmätätestit.

Esikasvirajoitukset

Lainsäädännön mukaan siemenperunaviljelystä, jolla tuotetaan siemenperunaa, ei saa sijoittaa lohkolle, missä perunaa on viljelty, varastoitu tai käsitelty, ellei tästä ole kulunut vähintään 2 vuotta. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että viljelykierron minimivaatimus on 1 vuosi perunaa ja 2 välivuotta.

Tärkkelysperunan esikasvirajoitukset

Tärkkelysperunalajikkeita saa viljellä sertifioiduissa siemenluokissa enintään kaksi vuotta peräkkäin.  Ruokavirasto laatii listan tärkkelysperunalajikkeista. Lajikkeen tulee olla molempina vuosina sama. Tämän jälkeen on lohkon oltava muussa kuin perunantuotannossa kaksi vuotta.

Vaaralliset kasvintuhoojat

Lainsäädännön mukaan siemenperunan tuotantopaikalla, pellossa, kasvustossa tai perunasadossa ei saa esiintyä kasvinterveyssäädöksissä siemenperunaa koskevia vaarallisia kasvintuhoojia.

Tällaisia vaarallisia kasvintuhoojia ovat mm. vaalea rengasmätä ( Clavibacter michiganensis ssp. sepedonicus), tumma rengasmätä ( Ralstonia solanacearum), perunasyöpä (Synchytrium endobioticum) ja peruna-ankeroiset (keltaperuna-ankeroinen Globodera rostochiensis, valkoperuna-ankeroinen G. pallida). Jos tilalla todetaan vaarallinen kasvintuhooja, siitä seuraavat jatkotoimenpiteet toteutetaan kasvinterveyslainsäädännön mukaisesti Ruokaviraston kasvinterveysyksikön valvonnassa.

Viljelystarkastusvaatimukset

Lainsäädännön mukaan esiperussiemenen avomaan tuotanto ja perussiemenviljelykset viljelystarkastetaan vähintään kaksi kertaa ja muut siemenluokat vähintään yhden kerran.

Kasvustoa koskevat, lainsäädännössä säädetyt laatuvaatimukset viljelystarkastuksessa on esitetty oheisessa taulukossa.

Siemenperunaviljelysten laatua koskevat laatuvaatimukset viljelystarkastuksessa

  Esiperussiemen Perussiemen Sertifioitu siemenperuna
  Unionin PBTC Unionin PB Unionin S Unionin SE Unionin E

Unionin

A

Unionin

B

Aitous
vähintään %

100 99,9 99,9 99,9 99,9 99,8 99,5

Tyvimätä
enintään. %

0 0 0,1 0,5 1,0 2,0 4,0

Mosaiikki-
tai kierrelehtisyys-viruksen oireita enintään %

0 0,1 0,2 0,5 0,8 2,0 6,0

Viljelyksen tulee olla vapaa vaarallisista kasvintuhoojista

Viljelystarkastuspäätös

Kun peruna-ankeroinen maanäytteestä on virallisesti tutkittu laboratoriossa ja siemenperunan tuotantopelto viljelystarkastettu, Ruokavirasto tekee hyväksyvän tai hylkäävän viljelystarkastuspäätöksen. Hyväksytty päätös voi olla hyväksytty myös alempaan siemenluokkaan kuin mihin tarkastusta on haettu. Päätös toimitetaan sekä viljelijälle että tarkastuttajalle, joilla molemmilla on valitusosoituksen mukainen valitusoikeus.

Sivu on viimeksi päivitetty 8.3.2023