Ruokaviraston panostukset lannoitealan valvonnassa: Laatu, turvallisuus ja innovatiivisuus etusijalla

27. kesäkuuta 2024

Lannoitevalmisteiden valvonnan raportti 2023 on julkaistu.  Painopisteinä lannoitevalvontaan on valittu elintarviketuotannossa käytettävät lannoitevalmisteet, kiertotaloustuotteet ja markkinoille tulleet uudet tuotteet. Ruokaviraston jatkuva panostus lannoitevalvonnan kehittämiseen ja toimijoiden tukemiseen varmistaa, että suomalaiset lannoitevalmisteet ovat turvallisia ja korkealaatuisia.

Valvonnan vuosiraportista käy ilmi, kuinka Ruokavirasto on pyrkinyt vahvistamaan lannoitealan toimijoiden vastuunottoa tuotteidensa ja tuotantonsa vaatimustenmukaisuudesta. Toimijoita on ohjattu kehittämään omavalvontaa ja valvontaa on kohdistettu erityisesti omavalvonnan toteutumisen tarkasteluun.

Sähköisen asioinnin kehittämishankkeet puolestaan parantavat asiakaspalvelua ja tehostavat Ruokaviraston toimintaa. Sähköisen asiointipalvelun Toukon kehittämistä jatketaan, jotta toimijat voivat tehdä ilmoitukset ja hakemukset sekä saada päätökset ja muut asiakirjat sähköisesti. Lisäksi kehitetään sähköisiä näytelähetteitä, jotka tehostavat tuotevalvonnan prosessia.

Laadun ja turvallisuuden varmistaminen lannoitevalmisteissa

Lannoitevalmisteiden valvonnan keskeinen tavoite on varmistaa, että markkinoilla olevat tuotteet vastaavat pakkauksissaan ilmoitettua ravinteiltaan ja muilta ominaisuuksiltaan. Samalla on tärkeää taata, että nämä tuotteet täyttävät lainsäädännön vaatimukset ja ovat turvallisia niin elintarvikkeiden kuin ympäristönkin kannalta.

Uuden lannoitelain myötä toimijan vastuu korostuu entisestään: kaikkien lannoitevalmisteiden laadusta vastaavien toimijoiden tulee laatia ja ottaa käyttöön laatujärjestelmä. Ruokaviraston valvonnassa ja neuvonnassa keskitytään erityisesti näiden laatujärjestelmien käyttöönoton tukemiseen.

Globaalien muutosten vaikutukset lannoitealaan

Viimeaikaiset globaalit tapahtumat, kuten Ukrainan sota ja energian hinnan nousu, ovat vaikuttaneet merkittävästi epäorgaanisten lannoitteiden saatavuuteen ja hintoihin. Tämä on kannustanut alaa etsimään uusia raaka-aineita ja lisäämään kiertotalouden periaatteiden mukaisten lannoitevalmisteiden käyttöä. Jätteiden ja sivutuotteiden hyödyntäminen lannoitevalmisteiden raaka-aineina onkin lisääntynyt huomattavasti. Lisäksi turpeen käytön vähentämistavoite heijastuu lannoitesektoriin, mikä näkyy uusina tuotteina markkinoilla ja lisääntyneenä tarpeena kehittää uusia tuotantomenetelmiä.

Kansalaisten ja yritysten tietoisuus ympäristöön ja ilmastonmuutokseen liittyvistä asioista on kasvanut, mikä näkyy lisääntyneenä kierrätysravinteiden, jätteiden ja sivutuotteiden hyödyntämisenä lannoitevalmisteissa.

Markkinatilanteen muutokset, kuten energiakustannusten nousu ja raaka-aineiden saatavuuden vaihtelut, vaikuttavat myös lannoitevalvontaan. Uusi EU:n lannoitevalmisteasetus on laajentanut valvonnan soveltamisalaa koskemaan kaikkia lannoitevalmisteita, mikä lisää tarvetta kehittää markkinavalvontaa jäsenmaiden välillä.

Valvonnan teemoittaminen ja kansallisen lannoitelain uudistukset

Valvonnan teemoittaminen tuotevalvonnassa sekä valmistuksen että markkinavalvonnan osalta jatkuu, jotta valvonnan resurssit ja tulokset voidaan hyödyntää mahdollisimman tehokkaasti. Kohdennettu valvonta nopeuttaa analyysitulosten valmistumista, kun useampia saman tyyppisiä näytteitä analysoidaan samanaikaisesti. Tämä parantaa myös kustannustehokkuutta. Valvonnan tehokkuutta kehitetään käyttämällä tuotevalvonnan havaintoja valmistuksen valvonnan kohdentamisessa ja päinvastoin.

Uudistettu kansallinen lannoitelaki tuo muutoksia valvonnan järjestämiseen. Laki selkeyttää valvontaa ja parantaa mahdollisuuksia puuttua harhaanjohtavaan markkinointiin, etäkaupan valvontaan ja petokselliseen toimintaan. Kaikkien toimijoiden rekisteröitymisvelvollisuus Ruokaviraston valvontarekisteriin lisää valvottavien toimijoiden määrää.

Uusi lannoitelaki antaa valvonnalle mahdollisuuden käyttää uusia työkaluja, kuten toimijaa koskevia velvoitteidenhoitoselvityksiä ja seuraamusmaksuja. Harmaan talouden selvitysyksikön kanssa tehtävä yhteistyö jatkuu, ja velvoitteidenhoitoselvitysten tietoja hyödynnetään riskiperusteisessa valvonnassa.

Valvonnassa painotetaan tulevaisuudessa verkkokauppaa, ympäristöturvallisuutta ja uusia teknologioita

Seuraavien vuosien painopistealueiksi lannoitevalvonnassa on markkinavalvontastrategian pohjalta valittu

Ympäristöturvallisuus sekä monimutkaistuvat tuotteet ja uudet teknologiat liittyvät kiinteästi uudentyyppisten raaka-aineiden ja valmistusprosessien käyttöönottoon lannoitevalmisteiden tuotannossa.

Ruokaviraston jatkuva panostus lannoitevalvonnan kehittämiseen ja toimijoiden tukemiseen varmistaa, että suomalaiset lannoitevalmisteet ovat turvallisia ja korkealaatuisia, vastaten sekä nykyisiin että tuleviin haasteisiin.

LINKKI RAPORTTIIN