Hyväksytty perusaineisto

Kansallinen luettelo

Kunkin EU:n jäsenvaltion on laadittava kansallinen luettelo alueellaan hyväksytystä eri lajien perusaineistosta.

Kansallinen luettelo Suomessa hyväksytystä perusaineistosta (pdf)

Kansallinen luettelo Suomessa hyväksytystä perusaineistosta (xlsx)

Kansallisen luettelon muoto (Komission asetus No 1597/2002) (pdf)

Kansallisen luettelon "siemenlähde tunnettu" -luokan pinta-alatieto on laskettu puulajeittain ja se pohjautuu yhdeksänteen valtion metsien inventointiin, lukuun ottamatta Lapin metsäkeskuksen aluetta, jossa aineistona on VMI8. Jalopuiden osalta pinta-alatiedot pohjautuvat Suomen ympäristökeskuksen inventointitietoihin. Laskenta on tehty metsämaalle sekä metsätalouden piirissä olevalle maalle. Suojellut metsät on jätetty laskennan ulkopuolelle, samoin aukeat alat, joille ei ole voitu määrittää puulajia.

Luontaisesti syntyneiksi on laskettu metsät, jotka ovat luontaisesti siemen- tai vesasyntyisiä. Uudistuskypsät metsät sekä suojus- ja siemenpuustot on laskettu luontaisesti syntyneiksi. Luontaisesti syntyneet metsiköt on katsottu alkuperältään alkuperäisiksi ja viljelymetsiköt alkuperältään tuntemattomiksi, mikäli tietoa muusta alkuperästä ei ole ollut.

Lisää aiheesta

Sivu on viimeksi päivitetty 17.1.2023