Kemialliset analyysit

Kemiallisten tutkimusten avulla selvitetään kullekin lannoitevalmisteelle olennaiset ravinnepitoisuudet ja ominaisuudet sekä varmistetaan haitallisten metallien määräystenmukaisuus.

Ravinnepitoisuuksia määritetään pääravinteista (typpi, fosfori, kalium), sivuravinteista (kalsium, magnesium, natrium, rikki) ja hivenravinteista (boori, koboltti, kupari, rauta, mangaani, molybdeeni, sinkki, seleeni, vanadiini). Kokonaisravinnepitoisuuksien lisäksi määritetään liukoisia pitoisuuksia.

Haitallisina metalleina määritetään arseeni, elohopea, kadmium, kromi, kupari, lyijy, nikkeli ja sinkki.

Ominaisuuksina määritetään kalkitusaineista neutralointikyky, nopeavaikutteinen neutraloiva kyky ja hienousaste sekä kasvualustoista ja maanparannusaineista pH, johtokyky, tilavuuspaino sekä orgaaninen aines.

Kemian yksikön laboratorio on aktiivisesti mukana kehittämässä ja testaamassa eurooppalaisissa CEN- työryhmissä lannoitestandardeja epäorgaanisille lannoitteille, orgaanisille lannoitteille, kalkitusaineille, maanparannusaineille ja kasvualustoille.

Lannoitemenetelmät ovat viranomaisvalvonnassa käytettäviä menetelmiä, jotka soveltuvat erinomaisesti myös omavalvontaan. Laboratoriossa tehdään tilaustutkimusanalytiikkaa yrityksille, toimijoille ja toisille laboratorioille.

Analyysikustannukset perustuvat Ruokaviraston liiketaloudelliseen hinnastoon.

Yhteyshenkilö

 

 

Sivu on viimeksi päivitetty 3.6.2024