Elinkeinon omistamat viralliset laboratoriot muuttuvat omavalvontalaboratorioiksi

Suomessa on useita elinkeinon omistamia akkreditoituja laboratorioita, joilla on ollut Ruokaviraston hyväksyntä tehdä viralliseen valvontaan liittyviä tutkimuksia. Mm. teurastamoiden ja muiden elintarvikeyritysten laboratorioita on hyväksytty eläintautilain, elintarvikelain ja rehulain nojalla virallisiksi laboratorioiksi. Jatkossa tällaisia laboratorioita ei enää nimetä virallisiksi laboratorioiksi, vaan elintarvikelain, eläintautilain ja rehulain mukaisiksi omavalvontalaboratorioiksi. Muutoksella on tarkoitus vahvistaa Suomen virallisten valvontatutkimusten riippumattomuutta valvonta-asetuksen soveltamisalalla.

Valvonta-asetuksen riippumattomuusvaatimukset ja niiden tulkinta

Euroopan parlamentin ja neuvoston virallisesta valvonnasta ja muista virallisista toimista antama asetus EU 2017/625 (myöhemmin EU:n valvonta-asetus) asettaa vaatimuksia viralliseen valvontaan liittyviä tehtäviä tekevien tahojen puolueettomuudelle ja eturistiriidattomuudelle. Nämä vaatimukset koskevat EU:n valvonta-asetuksessa nyt aiempaa selkeämmin myös virallisia laboratorioita. EU:n valvonta-asetus on sellaisenaan Suomessa voimassa olevaa säätelyä eikä riippumattomuusartikloista anneta enää täydentäviä kansallisia säädöksiä.

Toimivaltainen viranomainen (Ruokavirasto) voi nimetä viralliseksi laboratorioksi vain laboratorion, jolla ei ole eturistiriitoja sen virallisena laboratoriona suorittamien tehtävien osalta. Lisäksi nimetyllä virallisella laboratoriolla tulee olla keinot varmistaa, että se suorittaa viralliseen valvontaan tai muihin virallisiin toimiin liittyvät tehtävät puolueettomasti. Elinkeinon kuten elintarvikealan yrityksen omistamaa laboratoriota ei Ruokaviraston näkemyksen mukaan voida enää nimetä viralliseksi laboratorioksi, sillä laboratoriolle muodostuisi valvonta-asetuksen tarkoittama eturistiriita sen tutkiessa esimerkiksi kilpailijaan tai omaan sopimustuottajaansa kohdistuneen elintarvike- tai eläintautivalvonnan yhteydessä otettuja virallisia näytteitä.

Valmisteilla olevat muutokset

Jatkossa elinkeinon kuten elintarvike- tai rehualan yritysten tai yhdistysten omistamat EU:n valvonta-asetuksen soveltamisalalla toimivat laboratoriot voidaan nimetä pääsääntöisesti vain omavalvontalaboratorioiksi kansallisen eläintautilain, elintarvikelain, sivutuotelain ja rehulain nojalla. Poikkeuksen muodostavat lihantarkastustutkimukset, joita varten teurastamon yhteydessä sijaitseva laboratorio voidaan nimetä elintarvikelain mukaiseksi viralliseksi laboratorioksi. Lihantarkastustutkimuksia ovat lihantarkastuksen yhteydessä tehtävä mikrobilääkejäämätutkimus, bakteriologinen tutkimus sekä trikiinitutkimus.

Osa elintarvikealan yritysten laboratorioista on nimetty omavalvontalaboratorioiksi vuoden 2022 alusta alkaen ja osassa laboratorioista (mm. teurastamot) vastaava muutos tapahtuu 1.6.2022 alkaen.

https://www.ruokavirasto.fi/laboratoriopalvelut/ruokaviraston-hyvaksymat-laboratoriot/

Sivu on viimeksi päivitetty 26.1.2022