Ajankohtaista laboratorioiden hyväksynnästä

Alla on laboratorioiden hyväksyntään ja valvontaan liittyviä uutisia ja tiedotteita, jotka on julkaistu viimeisimmässä Ruokaviraston vertailulaboratorion sähköisessä uutiskirjeessä. Aiemmissa uutiskirjeissä julkaistuihin tiedotteisiin pääset vasemmalta valikosta.

Uutisia

Alihankintalaboratorioiden käyttö virallisessa valvonnassa

Viralliseen valvontaan ja muihin virallisiin toimiin käytettävät laboratoriot tulee nimetä tehtävään EU:n valvonta-asetuksessa säädetyllä tavalla. EU komission näkemyksen mukaan myös alihankintalaboratoriot, joissa säännöllisesti tutkitaan virallisen valvonnan näytteitä, tulee nimetä.

Viralliseen valvontaan voidaan nimetä myös toisessa EU-maassa tai EFTA-maassa sijaitseva laboratorio. Ehtona ulkomaisen laboratorion nimeämiselle on, että ko. maa on ensin nimennyt laboratorion valvonta-asetuksen mukaan, ja että viranomainen voi auditoida tai tarkastaa laboratorion.

Lue lisää

Koulutusta: Ajankohtaista laboratoriorintamalla 6.-7.10.2020

Ilmoittaudu mukaan Ajankohtaista laboratoriorintamalla -tilaisuuteen 30.9.2020 mennessä. Tilaisuus on tarkoitettu Ruokaviraston hyväksymille laboratorioille, ympäristöterveydenhuollon valvontaviranomaisille ja muille aiheesta kiinnostuneille. Tänä vuonna tilaisuus pidetään etäyhteyksin. 

Lue lisää

Tulosten tulkintaohjeet arvioidaan mikrobiologisten asumisterveystutkimusten hyväksymisprosessissa

Jatkossa mikrobiologisten asumisterveysmenetelmien hyväksymisen yhteydessä arvioidaan myös laboratorion tulosten tulkintaohje. Tämä koskee sekä asetuksen mukaisia menetelmiä että muunneltuja ja sisäisiä menetelmiä. Tulkintaohje tulee toimittaa Ruokavirastoon yhdessä menetelmäohjeen ja hakemuslomakkeen kanssa.

Lue lisää

Päivitettyä tietoa koronavirusepidemian aiheuttamista muutoksista laboratoriotoiminnassa 

Ruokavirasto, Valvira ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) tiedottivat ja ohjeistivat hyväksyttyjä laboratorioita koronavirusepidemian aiheuttamista muutoksista huhtikuun alussa (kts. alla oleva uutinen). Epidemiatilanteen rauhoittumisen myötä mm. viranomaisille annettuja ohjeita näytteenottoihin kohdistuneista rajoituksista ollaan purkamassa. 

Lue lisää

Toiminta Ruokaviraston hyväksymissä laboratorioissa koronavirusepidemian aikana (julkaistu: huhtikuu 2020)

Ruokavirasto, Valvira ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL tiedottivat ja ohjeistivat hyväksyttyjä laboratorioita koronavirusepidemian aiheuttamista muutoksista laboratorioille toimitetussa kirjeessä.

Lue lisää (pdf)

Elintarvikkeiden viranomaisvalvontaan liittyvät STEC-tutkimukset teetettävä kotimaassa (julkaistu: maaliskuu 2020)

Shigatoksiset E. coli -bakteerit (STEC) ovat aiheuttaneet laajoja epidemioita ulkomailla. Myös Suomessa on todettu joitakin uimaveden tai elintarvikkeiden kautta levinneitä STEC-epidemioita. STEC-näytteitä otetaan Suomessa mm. epidemiaselvitysten yhteydessä sekä tällä hetkellä meneillään olevassa elintarvikevalvontaprojektissa "Patogeenit pakatuissa lehtivihanneksissa". STEC-bakteerin tutkimiseen elintarvikenäytteistä käytettävä menetelmä koostuu PCR-screenauksesta (stx-geenit) ja viljelyvarmistuksesta. Ruokavirasto on muuttanut suosituksiaan liittyen STECin varalta otettujen viranomaisnäytteiden tutkimiseen ja analyysin eri vaiheiden jakamiseen eri laboratorioihin. 

Lue lisää 

Talousveden sähkönjohtavuuden määrityslämpötila (julkaistu: maaliskuu 2020)

EU:n juomavesidirektiivin (98/83/EY) mukaan sähkönjohtavuuden arvo (alle 2 500 µS/cm) on annettu 20 ⁰C:ssa. Laboratorioilla on yleisesti käytössä standardin SFS-EN ISO 27888:1994 mukainen menetelmä, jossa määrityslämpötila on 25 ⁰C. Laboratoriot voivat ainakin toistaiseksi määrittää sähkönjohtavuuden 20 tai 25 ⁰C lämpötilassa ja määrityslämpötila on ilmoitettava sähkönjohtavuustuloksen yhteydessä.

Lue lisää

Analyysitietojen siirtopalvelun sertifikaatit uusitaan jatkossa ilman uutta hakemusta (julkaistu: maaliskuu 2020)

Hyväksytyt laboratoriot, jotka tarjoavat analyysipalveluita kuntien viranomaisille, voivat toimittaa näytetietoja sähköisesti valvontatietojärjestelmä VATIin. Tätä varten laboratorio tarvitsee Ruokaviraston myöntämän sertifikaatin, jolla tunnistaudutaan VATIn rajapintana toimivaan analyysitietojen siirtopalveluun. Sertfikaatti on voimassa 2 vuotta. Ruokavirasto on uudistanut sertifikaattien uusimisprosessia.

Lue lisää

Vuoden 2019 eläintautitutkimuksista ja niiden tuloksista ilmoitettava Ruokavirastoon 31.3.2020 mennessä (julkaistu: maaliskuu 2020)

Eläintauteja tutkivia laboratorioita pyydetään toimittamaan Ruokavirastoon tiedot vuonna 2019 vastustettavien ja ilmoitettavien eläintautien varalta tutkituista näytteistä. Näitä ovat muun muassa muut kuin salmonellavalvontaohjelman mukaiset salmonellatutkimukset, nautojen ja sikojen kampylobakteerit, muut kuin EHEC-valvontaohjelman mukaiset STEC-tutkimukset sekä kaikki trikiinitutkimukset. Ruokavirasto käyttää tietoja mm. eläintautitilanteen seuraamiseen. Tiedot toimitetaan Ruokavirastoon osoitteeseen laboratoriot@ruokavirasto.fi.

Lue lisää

Vuoden 2019 elintarviketutkimuksista ja niiden tuloksista ilmoitettava Ruokavirastoon 31.3.2020 mennessä (julkaistu: maaliskuu 2020)

On jälleen aika toimittaa Ruokavirastoon yhteenvedot vuonna 2019 tehdyistä elintarviketutkimuksista ja niiden tuloksista. Ilmoitusvelvollisuus koskee viranomaisnäytteitä ja elintarvikemääräyksissä tutkittavaksi edellytettyjä omavalvontaan kuuluvia näytteitä. Tuloksia hyödynnetään muun muassa epidemiaselvityksissä ja riskinarvioinneissa. Analyysimäärät ja tulokset ilmoitetaan Patogenix-ohjelmalla osoitteessa: https://palvelut2.evira.fi/patogenix.

Lue lisää

Laboratorioihin tilattavat mikrobiologiset vertailunäytteet saattavat vaatia maahantuontilupaa (julkaistu: joulukuu 2019)

Useat hyväksytyt laboratoriot osallistuvat säännöllisesti ulkomaisten vertailumittausjärjestäjien pätevyyskokeisiin, joissa näytteet sisältävät eläintauteja aiheuttavia mikrobeja. Tällaisia näytteitä saa toimittaa toisesta jäsenvaltiosta Suomeen vain Ruokaviraston luvalla. Tietyissä tapauksissa Ruokavirasto ei kuitenkaan vaadi hyväksyttyjä laboratorioita hakemaan maahantuontilupaa vertailunäytteille. 

Lue lisää

Valvonta-asetuksen EU 2017/625 soveltamisalalla alihankintalaboratorion tulee olla viranomaisen nimeämä (julkaistu: joulukuu 2019)

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus EU 2017/625 säätää virallisesta valvonnasta ja muista virallisista toimista ja sen soveltamisalaan kuuluvat esimerkiksi elintarvikkeet, rehut ja eläintaudit. Asetusta aletaan muun muassa laboratorioiden nimeämistä koskevien artiklojen osalta soveltaa 14.12.2019. Viralliseen valvontaan käytettävät laboratoriot tulee jatkossakin nimetä. Myös muissa EU- tai ETA-maissa sijaitsevien alihankintalaboratorioiden tulee pääsääntöisesti olla nimettyjä. Ehtona ulkomaisen laboratorion nimeämiselle kuitenkin on, että ko. maa on ensin nimennyt laboratorion valvonta-asetuksen mukaan.

Lue lisää

Huomioitavaa elintarvikkeiden STEC-tutkimuksissa (julkaistu: syyskuu 2019 ja toukokuu 2019)

Ruokavirastoon STEC-bakteerin primaaritutkimuksiin (elintarvikenäyte) tai jatkotutkimuksiin (rikastusliemi, jossa jo todettu stx-toksiinigeenejä) tulevien näytteiden mukana tulee usein hyvin suppeat tiedot, esim. vain näytenumero, mikä aiheuttaa ongelmia ruokamyrkytystapausten tunnistamisessa ja selvittämisessä.  Näytteiden mukana tulee aina toimittaa laboratorioasetuksen (VNa 152/2015) 14 §:n mukaiset näytteen taustatiedot eli Ruokaviraston lähetteen mukaiset tiedot.

Lue lisää

Koulutusta: Ajankohtaista laboratoriorintamalla 1.-2.10.2019 (julkaistu: kesäkuu 2019)

Ruokavirasto, FINAS ja Valvira järjestävät Ajankohtaista laboratoriorintamalla -koulutustapahtuman Ruokavirastossa Helsingin Viikissä 1. - 2.10. Koulutus on tarkoitettu Ruokaviraston hyväksymille laboratorioille, ympäristöterveydenhuollon valvontaviranomaisille ja muille aiheesta kiinnostuneille.

Lue lisää

Talousveden kemiallisten määritysmenetelmien määritysraja ja mittausepävarmuus toimitettava viipymättä Ruokavirastoon (julkaistu: kesäkuu 2019)

Isojen talousvesilaitosten talousvedestä valvontatutkimuksia tekevien laboratorioiden on ilmoitettava kemiallisten määritysmenetelmien määritysraja ja mittausepävarmuus Ruokavirastoon viimeistään 31.10.2019. Kemialliset määritysmenetelmät, joiden osalta Ruokavirasto ei ole voinut varmistaa, että ne täyttävät asetuksen määritysrajaa ja mittausepävarmuutta koskevat vaatimukset, poistetaan terveydensuojelulain nojalla myönnetyn hyväksynnän piiristä vuoden 2020 alusta.

Lue lisää

 

Sivu on viimeksi päivitetty 18.9.2020