Ajankohtaista vertailulaboratoriotoiminnasta

Näille sivuille on koottu vertailulaboratoriotoiminnan asiakkaille tarkoitettuja ajankohtaisia asioita. Ruokaviraston hyväksymille laboratorioille toimitetaan ajankohtaistiedotteita myös sähköisinä uutiskirjeinä. Ilmestyneet uutiskirjeet ovat luettavissa tällä sivulla.

STEC tutkimuksia tekevät laboratoriot: lähete elintarvikenäytteiden rikastusliemien jatkotutkimuksia varten (10.6.2020)

STEC rikastusliemien jatkotutkimukset -lähete löytyy nyt Ruokaviraston elintarvikemikrobiologisten lähetteiden nettisivulta. Laboratorioiden pyydetään käyttävän sitä lähettäessään STEC jatkotutkimusnäytteitä Ruokavirastoon.

STEC -tutkimuskokonaisuus on monivaiheinen ja lähetteeseen on siksi poikkeuksellisesti lisätty myös ohjeita laboratorioille tutkimusten koordinointiin. Laboratorioiden on toimitettava kaikki elintarvikenäytteiden alustavat positiiviset STEC-rikastusliemet Ruokavirastoon. Kylmäsäilytetyn rikastusliemen on oltava perillä Ruokavirastossa 4 vrk sisällä rikastuksen päättymisestä. Sujuvan jatkotutkimuksen varmistamiseksi viranomaisnäytteiden tutkimukset tapahtuvat kotimaassa, Ruokaviraston nimeämissä STEC -tutkimuksia tekevissä laboratorioissa.
Lue lisää STEC rikastusliemien jatkotutkimukset -lähetteestä

Bakteeritutkimusten tutkimuslähetteessä on päivitetty näytetietojen vähimmäisvaatimuksia (10.6.2020)

Ympäristöterveydenhuollon keskitetty toiminnanohjaus ja tiedonhallintajärjestelmä VATI mahdollistaa laboratorioiden tutkimien vesi- ja elintarvikenäytteiden tiedonsiirron sujuvasti ympäristöterveydenhuollon eri toimijoiden välillä. Laboratorioiden sähköisten näytetietojen siirtopalvelussa on sovittu käytettävän elintarvikevalvonnan yhteydessä Euroopan elintarviketurvallisuusviraston (EFSA) laatimaa Foodex2 -analyysikoodistoa, jonka ylläpidosta Suomessa vastaa Ruokavirasto. Foodex2 koodiston tarkoituksena on kuvailla vesi- tai elintarvikenäyte yksiselitteisillä koodistoilla siten, että tieto on helposti siirrettävää ja luettavaa.

Jotta laboratorioon saapuva elintarvikenäyte tai bakteerikanta voidaan Ruokavirastossa kirjata oikein Foodex2 koodiston mukaisesti, tulee alkuperäisestä näytteestä olla tiedossa, mitä se on sisältänyt. Foodex- luokittelussa eläinperäisiä tuotteita ei voi kirjata ilman tietoa eläinlajista. Ruokaviraston uudistetussa lähetteessä on nyt oma rivinsä eläinlajin kirjaamista varten.

Lisätietoja: erikoistutkija Maria Simola, maria.simola@ruokavirasto.fi

Kasvinterveyslaboratorioiden akkreditointivaatimus voimaan keväällä 2022 – valmistautuminen aloitettu (10.6.2020)

Akkreditointivaatimus on jo pitkään koskenut monia Ruokaviraston toimialaan liittyviä virallisia laboratorioanalyysejä. Uuden EU:n kasvinterveysasetuksen myötä myös kasvinterveyden valvomiseksi otetut viralliset näytteet on huhtikuun 2022 jälkeen tutkittava akkreditoiduilla testimenetelmillä kansallisessa vertailulaboratoriossa tai valtuutetussa virallisessa laboratoriossa. Tähän uudistukseen liittyen EU on syksyllä 2019 perustanut Euroopan unionin kasvinterveyden vertailulaboratoriot sekä velvoittanut jäsenmaat nimeämään kansalliset vertailulaboratorionsa. Suomessa kasvinterveyden kansallisena vertailulaboratoriona toimii Ruokaviraston Kasvianalytiikan yksikkö.
Lue lisää kasvinterveyslaboratorioiden akkreditointivaatimuksesta

Kasvinterveyden vertailulaboratoriot aloittivat toiminnan (3.3.2020)

Euroopan unioniin on perustettu viime vuonna kasvinterveyden referenssilaboratoriot (EURL). Laboratorioiden toimialana ovat kasvien bakteeri-, virus- ja sienitaudit, ankeroiset sekä hyönteiset ja punkit. Referenssilaboratoriot ovat joko itsenäisiä tai usean maan laboratorioiden muodostamia konsortioita. Laboratoriot sijaitsevat Hollannissa, Belgiassa, Italiassa, Sloveniassa, Ranskassa ja Itävallassa. Suomessa MMM on nimittänyt Ruokaviraston Kasvianalytiikan yksikön kansalliseksi vertailulaboratorioksi kasvitautien ja -tuholaisten tutkimusalueella. Yksiköllä on laboratoriot Helsingissä, Loimaalla ja Lappeenrannassa.
Lue lisää kasvinterveyden vertailulaboratoriotoiminnasta

Kysely hyväksytyille laboratorioille maaliskuussa: menestyminen ulkoisissa pätevyyskokeissa (3.3.2020)

Ruokavirasto lähettää maaliskuussa hyväksyttyihin laboratorioihin kyselyn vuoden 2019 vertailututkimusten tuloksista. Laboratorioita pyydetään toimittamaan tulokset Ruokavirastoon maaliskuun aikana.

Vertailutulosten kysely koskee elintarvike-, rehu-, lannoitevalmiste-, sivutuote- ja eläinten ulostetutkimuksiin viranomaisvalvonnassa ja lakisääteisessä omavalvonnassa käytettäviä mikrobiologisia ja kemiallisia menetelmiä. Ruokavirasto toimii kansallisena EU:n vertailulaboratoriona, joka vastaa oman alansa pätevyyskokeiden ja vertailutestien tulosten seurannasta Suomessa. Hyväksytyiltä laboratorioilta edellytetään pätevyyskokeisiin osallistumista, ja johtopäätökset tuloksista raportoidaan laboratorioiden hyväksynnästä vastaavalle Ruokaviraston yksikölle.

Lisätietoja: laatupäällikkö Päivi Kähkönen, paivi.kahkonen@ruokavirasto.fi

Valvonta-asetus (EU) 2017/625

Muuttuva validointi ja verifiointi mikrobiologian laboratorioissa (3.3.2020)

Elintarvikemikrobiologian menetelmien validointia ja verifiointia ohjaavasta standardisarjasta ISO 16140 on ilmestymässä tänä vuonna (yksittäisessä) käyttäjälaboratoriossa tapahtuvaa verifiointia koskeva osa ISO 16140-3 ja validointia koskeva osa 16140-4.
Lue lisää standardisarjasta

Salmonellakantojen faagityypitys THL:ssä on päättynyt (3.3.2020)

Vuoden 2020 alusta lähtien THL:ssä (Terveyden ja hyvinvoinnin laitos) ei ole enää tehty salmonellakantojen faagityypitystutkimuksia. Ruokavirastosta on aiemmin lähetetty uusista tuotantoeläintartunnoista, elintarvikkeista ja rehuista eristetyt Salmonella Typhimurium – ja Enteritidis – kannat faagityypitykseen, mutta nyt tätä tutkimusta ei siis enää tehdä.

Lisätietoja: erikoistutkija Henry Kuronen, henry.kuronen@ruokavirasto.fi

EURL Metallit ja typpiyhdisteet workshop (3.3.2020)

EUR-MN workshopissa (23.10.-24.10.2019) käsiteltiin elintarvikkeiden ja rehujen haitallisten aineiden enimmäispitoisuuksia, niihin tulleita muutoksia sekä työn alla olevia lainsäädännön päivityksiä. Muita aiheita olivat vertailumittaukset, EURL-MN:n antama koulutus kansallisille vertailulaboratorioille, menetelmäkehitystyö sekä EURL -MN:n tekemä kansallisten vertailulaboratorioiden pätevyyden arviointi.

Lisätietoja: Eija-Riitta Venäläinen, eija-riitta.venalainen@ruokavirasto.fi
Lue lisää EUR-MN workshopista

EURL Listeria vuoden 2020 kokous (3.3.2020)

Vuoden 2020 EURL-Listeria kokouksessa nostettiin esiin Mikrobikriteeriasetuksen ((EY) N:o 2073/2005) uudistamiseksi tehtävä työ. Nykyisen lainsäädännön mahdollistama alle 100 pmy/g määrä Listeria monocytogenes (LM) -bakteeria sellaisenaan syötävissä elintarvikkeissa myyntiajan päättyessä on aiheuttanut jonkin verran tulkintaeroja EU jäsenmaissa. Erot tulevat mm. siitä, kuinka kattavasti tuotteen valmistaneen laitoksen katsotaan joutuvan osoittamaan, että LM ei tuotteissa kasva yli sallitun pitoisuuden. Lakiuudistus voisi johtaa tarpeeseen tehdä nykyistä kattavammin kokeita LM säilyvyydestä ja tuhoutumisesta elintarvikkeissa erilaisissa olosuhteissa, mikäli tuotteen kelpoisuutta LM pitoisuuden suhteen tiukennettaisiin.

Lisätietoja: Maria Simola, maria.simola@ruokavirasto.fi 
Lue lisää EURL-Listeria kokouksesta

EURL STEC workshop 2019 (3.3.2020)

Tämän vuoden Shigatoksiinia tuottavien E. coli -bakteerien (STEC) referenssilaboratorioiden työpajassa pääaiheeksi nousivat mm.  kokogenomisekvensointiin liittyvien tekniikoiden käyttöönotto laboratorioverkostossa, STEC riskinarviointi bakteerin ominaisuuksien mukaan ja STEC -bakteerien esiintyminen uudenlaisissa elintarvikematriiseissa, kuten jauhot. Tärkeimpiä STEC elintarvikelähteitä ovat naudanliha, maitotuotteet ja kasvikset (vuonna 2018 julkaistu WHOn raportti ‎STEC and food: attribution, characterization, and monitoring report). Workshopissa muistutettiin, että tuotetta, josta taustatieto STECin esiintymisestä puuttuu, ei pidä väheksyä mahdollisena STECin lähteenä. Tällainen on mm. leivontaan käytettävät jauhot, joista on tehty STEC havaintoja jo useassa Euroopan maassa. Raa’an taikinan aiheuttamia epidemioita on esiintynyt USA:ssa ja Kanadassa. STEC seurannassa pyritään nyt voimakkaasti siirtymään seroryhmiin nojaavasta seurannasta bakteerin virulenssitekijöihin (stx-geenit) ja tähän kannustetaan Euroopan laajuisesti.

Lisätietoja: erikoistutkija Saija Hallanvuo, saija.hallanvuo@ruokavirasto.fi
Lue lisää EURL STEC workshopista

Ruokamyrkytysepäilynäytteiden virus- ja toksiinitutkimusten maksuttomuus edellyttää epäilyilmoituksen tekemistä RYMY-järjestelmään (11.12.2019)

Ruokavirasto tutkii maksutta elintarvikevälitteisiin epidemioihin liittyviä näytteitä. Toksiinitutkimuksiin lähetettävien bakteerikantojen ja elintarvikkeiden sekä virustutkimuksiin toimitettavien elintarvike- ja pintanäytteiden tutkimukset ovat maksuttomia vain, mikäli ruokamyrkytysepäilyyn liittyvä epäilyilmoitus on tehty RYMY-järjestelmään. Ruokavirasto ei tee maksuttomia ruokamyrkytysten selvityksiin liittyviä tutkimuksia alihankintana muille laboratorioille, minkä vuoksi tutkimuksen tilaajana tulee aina olla kunnallinen elintarvikevalvontaviranomainen (valvontayksikkö), jonka valvonta-alueelta näytteet on otettu.
Lue lisää epäilyilmoituksen tekemisestä RYMY-järjestelmään

Uusittu mittausepävarmuusstandardi ISO 19036 on julkaistu (11.12.2019)

Uusittu standardi 19036 mikrobiologisten kvantitatiivisten määritysten mittausepävarmuuden määrittämisestä on julkaistu 5.11.2019. Standardin soveltamisalue on aiempaa laajempi: siihen kuuluvat elintarvikkeet, rehut, elintarvikkeiden tuotanto- ja käsittely-ympäristön näytteet sekä uutena alkutuotannon näytteet. Standardi kattaa kvantitatiiviset mikrobiologiset määritysmenetelmät, jotka perustuvat pesäkelaskentaan, MPN-tekniikoihin, erilaisiin laitetekniikoihin (esim. impedanssi tai virtaussytometria), molekyylibiologiaan (esim. kvantitatiivinen PCR) tai ATP-mittaukseen.
Lue lisää uusitusta mittausepävarmuusstandardista

EURL Prosessikontaminantit Workshop (11.12.2019)

EURL-Prosessikontaminantit workshop järjestettiin 10.-11.10.2019 Kööpenhaminassa. Prosessikontaminanteista PAHit, akryyliamidi, furaani ja MCPD- ja glysidyyliesterit olivat aiheina. Workshopissa käsiteltiin näihin kontaminantteihin liittyviä lainsäädännön muutoksia, vertailututkimuksia ja menetelmien kehitystä.
Matkakertomus

Lisätietoja: tutkija Mirja Hokkanen, mirja.hokkanen@ruokavirasto.fi, p. 040 489 3406

EURL mycotoxins & plant toxins Workshop (11.12.2019)

EURL mycotoxins & plant toxins Workshop 2019 Kokous järjestettiin 1.-2.10.2019 Wageningenissa, Hollannissa, Wageningen Food Safety Research (WFSR) - organisaation toimesta, joka tunnettiin aikaisemmin nimellä RIKILT. Suomesta kokoukseen osallistui edustajat Ruokavirastosta ja Tullilaboratoriosta. Kokouksen pääpaino oli menetelmien suorituskykyvaatimusten katselmoinnissa ja LOD/LOQ -arvojen määrittämisessä. Muita käsiteltyjä aiheita olivat ajankohtaiset lainsäädäntöön liittyvät asiat, vertailututkimusten käsittely, pyrrolitsidiinianalytiikka ja sen haasteet sekä ajankohtaiset tutkimushankkeet mukaan lukien esittelyt visuaalisista määritysmenetelmistä.
Matkakertomus

Lisätietoja: Marjo Kolmonen, marjo.kolmonen@ruokavirasto.fi ja Meri Kokkonen, meri.kokkonen@tulli.fi

Kanojen ja kalkkunoiden salmonellavalvonta: näytteiden käsittely- ja koostamisohjeeseen muutoksia (19.8.2019)

Kanojen ja kalkkunoiden salmonellavalvonnasta annettua maa- ja metsätalousministeriön asetusta (1037/2013) on muutettu asetuksella 803/2019. Muutos tuli voimaan 1.8.2019.

Muutoksesta johtuen myös näytteiden käsittely- ja koostamisohjetta Evira 6002 liite 1 on muutettu. Muutokset ovat kohdissa 3.8 – 3.10 sekä 4. 

Siipikarjaa koskeva näytteenotto-ohje 

Lisätietoja:
Erikoistutkija Henry Kuronen, henry.kuronen@ruokavirasto.fi, p. 029 520 4503
Erikoistutkija Satu Hakola, satu.hakola@ruokavirasto.fi, p. 029 520 4206

Uusi mittausepävarmuuslaskuri Ruokaviraston sivuilla (11.6.2019)

Ruokaviraston sivuilla on julkaistu laskuri mikrobiologisten kvantitatiivisten määritysten mittausepävarmuuden laskemista varten. Se korvaa Ruokaviraston aiemmin ylläpitämän, S. Niemelän julkaisuun (MIKES J1/2001) perustuvan laskentataulukon.
Lue lisää mittausepävarmuuslaskurista

Natriumin määrittämiseen elintarvikkeista uusi NMKL-menetelmästandardi (27.2.2019)

NMKL on julkaissut uuden menetelmästandardin natriumin määritykseen: Sodium (Na). Determination by capillary electrophoresis (CE) in foodstuffs. NMKL method No. 203, 2018. Menetelmä perustuu tutkija Christina Bäckmanin työhön (Evira, nyt eläkkeellä) ja sen kirjoittajina toimivat erikoistutkija Tiina Ritvanen (Ruokavirasto), professori Dag Ekeberg (NMBU, Norja) ja tutkija Leena Lilleberg (Ruokavirasto).
Lue lisää uudesta menetelmästandardista

Lihan mikrobilääkejäämätestin vertailututkimus syksyllä – uusien osallistujien ilmoittautuminen (27.2.2019)

Ruokaviraston laboratoriopalvelun mikrobiologian yksikkö järjestää ensi lokakuussa lihan mikrobiologisen mikrobilääkejäämätestin (asetus nro 21/EEO/2001) vertailututkimuksen. Vertailututkimus järjestetään nykyään vain joka toinen vuosi. Vertailua koskeva tiedotuskirje lähetetään vertailututkimukseen vuonna 2017 osallistuneille laboratorioille. Vertailututkimukseen voivat kuitenkin osallistua kaikki halukkaat ilmoittamalla yhteystietonsa 20.9.2019 mennessä osoitteella katariina.pekkanen@ruokavirasto.fi. Osallistuminen on maksutonta.

Lisätietoja: tutkija Katariina Pekkanen, katariina.pekkanen@ruokavirasto.fi, p. 040 159 1267

Mikrobiologiset riskit orgaanisten lannoitevalmisteiden käsittelyssä (27.2.2019)

Multa, kuten maaperäkin, sisältää luontaisesti paljon erilaisia mikrobeja. Legionella on luonnossa yleisesti esiintyvä bakteeri, jonka pitoisuus orgaanisissa lannoitevalmisteissa voi kasvaa merkittävästi erilaisten käsittelymenetelmien seurauksena. Legionellahavainnot ovat lisääntyneet Euroopassa merkittävästi viimeisten kymmenen vuoden aikana. Legionella voi aiheuttaa aerosolimuodossa keuhkoon päästessään hengitystieinfektioita, mutta lisäksi myös iho-, verenkierto- ja suolistoinfektioita. Legionellan aiheuttaman riskin tunnistaminen ja siltä suojautuminen on tärkeää. Legionellat sairastuttavat herkemmin riskiryhmiin kuuluvia henkilöitä, mutta myös perusterveitä.
Lue lisää mikrobiologisista riskeistä

EURL-Campylobacter – vuosikokous 2018 (27.2.2019)

Kokouksessa kuultiin EFSAn kuulumisia liittyen kampylobakteerien torjuntaan elintarvikeketjussa. ECDC:n edustaja kertoi EU:n kampylobakteeritilanteesta. EURL:n esitykset käsittelivät mm. C. upsaliensis ja C. helveticus -bakteerien tunnistamista, kampylobakteerien toteamista maidosta ja suunnitteilla olevaa kollaboratiivista tutkimusta aiheesta sekä käynnissä olevaa VETPOD-pikamenetelmän validointia kampylobakteereille. Kokouksessa käsiteltiin myös mittausepävarmuusstandardin ISO/TS 19036 päivitystä ja soveltamista. Päivityksen on määrä valmistua kesällä 2019. Lisäksi jäsenmaiden edustajat esittelivät omia projektejaan, kuten kampylobakteerien selviytymistä lannan mädätysprosessista, kvantitatiivisen referenssimateriaalin valmistamista sekä kokogenomisekvensoinnin käyttöönottoa kansallisessa referenssilaboratoriossa. Matkakertomus sisältää linkin kokouksen esityksiin.
Linkki matkakertomukseen

Lisätietoja: Maria Aarnio, maria.aarnio@ruokavirasto.fi, p. 040 489 3456

Koulutuspäivä 18.3.2019: Mikrobiologisten menetelmien mittausepävarmuus

Ruokavirasto järjestää koulutuspäivän mikrobiologisten menetelmien mittausepävarmuudesta 18.3.2019 Ruokavirastossa Viikissä. Päivän aikana tutustutaan käytännössä ISO 19036 standardin mukaisen mittausepävarmuuden laskemiseen ja mittausepävarmuuden hyödyntämiseen elintarvikemikrobiologisessa analytiikassa. Tapahtuma on tarkoitettu mm. elintarvikenäytteiden mikrobiologisia tutkimuksia tekeville laboratorioille. Tilaisuus on maksuton. Tervetuloa!
Tilaisuuden ohjelma

Ilmoittautuminen: Boost-koulutuspalvelu
Jos osallistut etäyhteyden kautta, ole hyvä ja varaa etäyhteyspaikka oheisen linkin kautta: Etäyhteys

Lisätietoa:
erikoistutkija Saija Hallanvuo, saija.hallanvuo@ruokavirasto.fi, p. 029 520 4211 (koulutuksen sisältöön liittyvät asiat), johdon assistentti Johanna Mäkelä, johanna.makela@ruokavirasto.fi, p. 029 520 4723 (muut asiat)

 

 

 

 

 

Sivu on viimeksi päivitetty 12.6.2020