Aikaisemmat tiedotteet

Evirasta Ruokavirastoon vuoden 2019 alussa (28.11.2018)

Elintarviketurvallisuusvirasto Eviran toiminta siirtyy 1.1.2019 perustettavaan Ruokavirastoon. Ruokavirasto muodostetaan yhdistämällä Evira, Maaseutuvirasto ja osa Maanmittauslaitoksen tietotekniikan palveluyksiköstä. 

Ruokavirasto jatkaa kaikilta osin Eviran nykyistä toimintaa. Laboratoriotoiminta ja vertailulaboratoriot, Eviran suorittama valvonta ja ohjaus sekä mm. laboratorioiden hyväksyntä jatkuvat Ruokaviraston tehtävinä. Maaseutuvirastosta viraston tehtäväksi tulevat EU:n maataloustuki- ja maaseuturahastojen varojen käyttö ja maksatus.
Lue lisää Evirasta Ruokavirastoon

Elintarvikemikrobiologian validointi ja verifiointi – käytössä olevat menettelyt (28.11.2018)

Elintarvikemikrobiologian validoinnin ja verifioinnin tueksi on ilmestynyt viime vuosina ohjaavia standardeja ja oppaita, jotka tukevat menetelmien käyttöönottoa ja pätevyyden osoittamista. Menetelmän käyttöönotto laboratoriossa rakentuu validoinnin varaan. Validointi käsittää usean laboratorion välisen vertailututkimuksen, joten Eviran hyväksymä laboratorio harvoin itse osallistuu varsinaiseen validointiin.
Lue lisää elintarvikemikrobiologian validoinnista ja verifioinnista

Eviran trikinellaviikot: trikiinitutkimuskurssi ja vertailututkimus 2018 (28.11.2018)

Parasitologian vertailulaboratorion trikinellatoiminta on monena vuonna ollut syyspainotteista, ja tänäkin vuonna vertailututkimus järjestettiin lokakuun lopulla ja trikiinitutkimuskurssi marraskuun 7.-8. päivänä.

Vertailututkimukseen osallistuneille laboratorioille lähetettiin kullekin neljä 20 g lihanäytettä, joista kahteen oli lisätty eläviä hoitajasoluun kapseloituneita trikinellatoukkia (3 ja 5 kappaletta), ja kaksi oli ns. negatiivisia kontrolleja. Vertailulaboratorion lisäksi tutkimukseen osallistui 12 laboratoriota, joista 11 kykeni tunnistamaan positiiviset näytteet oikein. Kaikki laboratoriot tunnistivat kaikki negatiiviset näytteet oikein.
Lue lisää Eviran trikinellaviikoista

Maanparannusaineen vertailumittaus, kevät 2018 (28.11.2018)

Eviran kasvianalytiikan ja kemian yksiköt järjestivät yhdessä SYKE:n kanssa kansainvälisen vertailumittauksen, jossa laboratoriot määrittivät maanparannusaineen kypsyysastetta, fytotoksisuutta sekä kemiallista koostumusta. Kaikkiaan 96 % tuloksista oli hyväksyttäviä ja osallistujat hallitsivat kyseiset määritykset pääasiassa hyvin.
Lue lisää maanparannusaineen vertailumittauksesta

EURL VTEC/STEC – vuosikokous 2018

Kokouksessa kerrottiin mm. STEC ISO/TS 13136 standardin uudistamistyöstä, joka on parhaillaan käynnissä. Kokouksessa käsiteltiin myös hiljattain valmistunutta WHO:n raporttia STEC riskeistä elintarvikkeissa (World Health Organization. Shiga toxin-producing Escherichia coli (STEC) and food: attribution, characterization, and monitoring: report). Raportti korostaa virulenssigeenien karakterisoinnin merkitystä seroryhmien sijaan STEC elintarvikelöydösten riskinarvioinnissa. Eristetyn kannan seroryhmät ovat kuitenkin tärkeä lisä epidemiologiseen taustatietoon. STEC löydöksen riskinarviointi on nyt konkretisoitu taulukkoon STEC kantojen ominaisuuksista. Kyseinen raportti ottaa myös hyvin kantaa PCR -skreenaukseen, jonka antamien alustavien tulosten tulkinta on aiheuttanut ongelmia monissa maissa, myös Suomessa.
Lue lisää EURL VTEC/STEC -vuosikokouksesta

EU-vertailulaboratorio Mykotoksiinit ja kasvitoksiinit

EU:n Mykotoksiinit & kasvitoksiinit – referenssilaboratorio siirtyi maaliskuussa 2018 RIKILT Wageningenin (Alankomaat) alaisuuteen ja he järjestivät vuoden 2018 vuosikokouksen ensimmäistä kertaa.
Lue lisää EU-vertailulaboratorio Mykotoksiinit ja kasvitoksiinit

EU-vertailulaboratorioissa muutoksia: Raskasmetallianalytiikka ja typpiyhdisteet

EU-vertailulaboratorio CEFAOn toiminta loppuu Roomassa 31.12.2018 ja siirtyy vuoden 2019 alusta Tanskaan EURL-MN:ään. Raskasmetallien alueella on toiminut kaksi vertailulaboratoriota: Roomassa eläinperäisten elintarvikkeiden alalla (EURL-CEFAO) ja Belgiassa ei-eläinperäiset elintarvikkeet ja rehut ja villikala (EURL-HM).
Lue lisää EU-vertailulaboratoriomuutoksista

Salmonellastandardin suomennos on julkaistu 

Elintarvikeketjun mikrobiologia. Horisontaalinen menetelmä salmonellan osoittamiseen, pitoisuuden määrittämiseen ja serotyypitykseen. Osa 1: Salmonellan osoittaminen (ISO 6579-1:2017)

Standardin suomennos on julkaistu, käännös on tilattavissa Suomen Standardisoimisliitto SFS ry:n verkkokaupasta https://sales.sfs.fi/.

Standardin ISO 6579-1 ensimmäinen painos kumoaa ja korvaa standardit ISO 6579:2002 ja ISO 6785:2001, joita on uudistettu teknisesti. Standardiin sisältyy myös muutos ISO 6579:2002/Amd 1:2007 ja korjaus ISO 6579:2002/Cor 1:2004. Huomioitavaa on, että standardiin on sisällytetty standardin ISO 11133:2014 mukainen kvantitatiivinen kasvualustojen toimivuuden testaus.
Lue lisää salmonellastandardin suomennoksesta

Eviran Vertailulaboratoriotoiminta 2017

Evira toimii EU:n kansallisena vertailulaboratoriona yhteensä yli 40 tutkimusalalla:

  • elintarvikkeiden, rehujen ja lannoitteiden mikrobiologisen, parasitologisen ja kemiallisen turvallisuuden analytiikka (23 vertailulaboratorion aluetta)
  • eläintautien ja zoonoosien diagnostiikka (18 vertailulaboratorion aluetta).
    Lue lisää Eviran vertailulaboratoriotoiminnasta

Seleenin vertailututkimus, syksy 2017

Kansallisena vertailulaboratoriona Eviran tehtävänä on EU:n valvonta-asetuksen EC No 882/2004 mukaisesti koordinoida hyväksyttyjen virallisten laboratorioiden toimintaa. Vertailututkimusten järjestäminen tarjoaa Eviralle keinon seurata hyväksyttyjen laboratorioiden menestymistä sekä itse laboratorioille mahdollisuuden kehittää laboratoriotulosten laatua.
Lue lisää seleenin vertailututkimuksesta

Hyväksyttyjen laboratorioiden vertailutulokset hyvällä tasolla

Evira on käynyt läpi hyväksyttyjen laboratorioiden toimittamat uusimmat koosteet laboratoriorekisterissä olevien menetelmien pätevyyskokeista. Toteutettu seuranta koski vuosia 2016 ja 2017. 
Lue lisää hyväksyttyjen laboratorioiden vertailutuloksista

Ympäristöterveydenhuollon yhteinen VATI-järjestelmä: käyttöönoton vaikutukset laboratorioihin

Ympäristöterveydenhuollon keskitetty toiminnanohjaus ja tiedonhallintajärjestelmä VATI otetaan käyttöön vuoden 2019 alussa. VATI on tietovarasto ja käyttöliittymä, joka kattaa ympäristöterveydenhuoltoon kuuluvat terveydensuojelulain ja elintarvikelain mukaiset tehtävät. VATIssa hallinnoidaan mm. valvontakohteita, -toimenpiteitä ja -suunnitelmia sekä tehdään näihin liittyvää seurantaa, raportointia ja kehittämistä. VATI korvaa nykyisen keskitetyn valvontatietovarasto KUTI-YHTIn sekä sen käyttöliittyminä toimineet kuntajärjestelmät.
Lue lisää VATI-järjestelmästä

Terveydensuojelulain mukaisissa tutkimuksissa käytettävät menetelmät – ohje päivitetty 

Valviran ohje ”Terveydensuojelulain mukaisissa tutkimuksissa käytettävät menetelmät” on päivitetty. Uusi Valviran ohje 22/2018 on julkaistu Valviran verkkosivulla https://www.valvira.fi/ymparistoterveys/terveydensuojelu/laboratoriot.
Lue lisää 

Elintarvikevälitteisten virusten tutkimukset alkamassa Evirassa

Elintarvikevälitteisten virusten analyysimenetelmien pystytys ja akkreditointi on käynnissä Evirassa. Noroviruksen ja hepatiitti A -viruksen analytiikkapalvelut pyritään aloittamaan tämän vuoden aikana, tarkempi ajankohta ilmoitetaan myöhemmin. Analyysejä tehdään alustavan suunnitelman mukaan ainakin ruokamyrkytysepäilyihin liittyville elintarvikkeille ja pintanäytteille. Analyysipalvelua voidaan myöhemmin mahdollisesti laajentaa myös mm. projekti- ja omavalvontanäytteille. 

Lisätietoja:

Eviran Laboratoriopalvelut, virologian tutkimusyksikkö, Erikoistutkija Maija Summa, p. 050 517 1267, maija.summa@ruokavirasto.fi, erikoistutkija Tuija Kantala, p. 050 3236050, tuija.kantala@ruokavirasto.fi

Salmonellatutkimuksiin tulevien näytteiden tutkimisajoista

Evira muistuttaa hyväksyttyjä salmonellatutkimuslaboratorioita, että näytteiden tutkimus pitää aloittaa 48 tunnin kuluessa näytteiden laboratorioon saapumisesta eikä näytteenotosta ole saanut kulua tutkimuksen aloitusajankohtana enempää kuin 96 tuntia (alla linkit lainsäädäntöihin, liitteet 1). Jos laboratorioon tulee tätä vanhempia näytteitä, niitä ei saa tutkia salmonellavalvontaohjelman mukaisina näytteinä.
Näin pyritään osaltaan varmistamaan salmonellatutkimusten luotettavuus. Asianmukaiset tutkimusajat ovat myös seikka, johon salmonellavalvontaohjelmien toimintaa arvioivat ulkopuoliset tahot, esim. EU:n komission auditointiyksikkö, herkästi puuttuvat.
http://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2013/20131030
http://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2013/20131037
Lisätietoja:
Erikoistutkija Henry Kuronen, p. 044 7201782, henry.kuronen@ruokavirasto.fi

Ohjeita laboratoriolle: Valtakunnallinen lehtivihannesprojekti – Bacillus cereus, E. coli, STEC ja EPEC-tutkimukset

Helmikuussa käynnistyi Eviran valtakunnallinen Patogeenit pakatuissa lehtivihanneksissa 2018—2019 -valvontaprojekti, josta laboratoriot saavat tilauksia valvontayksiköiltä. 

Laboratorioiden tulee käyttää projektin tutkimuksiin akkreditoituja menetelmiä. Alustava STEC- ja EPEC -tutkimukset tehdään ISO/TS 13136:2012 menetelmän mukaisesti. E. coli­ -määritykseen käytetään ensisijaisesti menetelmiä EN/ISO 16649–2:2001 tai NMKL 125:2005, muunneltu (ß- glukuronidaasin tuotto tutkitaan). Bacillus cereus -ryhmän (alustava Bacillus cereus) tutkimukset tehdään käyttäen menetelmiä EN/ISO 7932:2004 tai NMKL 67: 2010 (laskenta suoritetaan Bacillus cereus –selektiiviagarilta).
Lue lisää valtakunnallisesta lehtivihannesprojektista

Evira nimetty elintarvikeperäisten virusten kansalliseksi vertailulaboratorioksi

Maa- ja metsätalousministeriö on nimennyt Eviran elintarvikeperäisten virusten kansalliseksi vertailulaboratorioksi 26.1.2018 alkaen.
EU:n elintarvikevälitteisiä viruksia käsittelevänä vertailulaboratoriona toimii Livsmedelsverket Uppsalassa Ruotsissa.
Lisätietoja: Erikoistutkija Tuija Kantala, p. 050 3236050, tuija.kantala@ruokavirasto.fi

Elintarvikkeiden mikrobiologisten tutkimusten vertailulaboratoriotoiminta Evirassa

Vertailulaboratoriotoiminta on organisoitu uudelleen Mikrobiologian tutkimusyksikössä Vertailulaboratorion ohjaustehtävien prosessin aloitettua toimintansa 1.3.2018. Prosessin tärkein asiakastaho ovat kansalliset hyväksytyt laboratoriot. Muita asiakastahoja ovat valvontaviranomaiset, kunnaneläinlääkärit, rehuja ja rehuaineita maahantuovat yritykset ja elintarviketeollisuus.
Lue lisää elintarvikkeiden mikrobiologisista tutkimuksista

 

 

Sivu on viimeksi päivitetty 31.7.2019