Talousvesiasetukseen tulevat uudet muuttujat

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi (EU) 2020/2184 ihmisten käyttöön tarkoitetun veden laadusta (juomavesidirektiivi) on pantava täytäntöön viimeistään 12.1.2023. Uudistuksia tulee terveydensuojelulakiin, talousvesiasetukseen ja muihinkin säädöksiin.

Talousvesiasetuksen (1352/2015) liitteen I kemiallisiin laatuvaatimuksiin tullaan lisäämään juomavesidirektiivin liitteen I B osassa esitetyt kemialliset muuttujat, joita ei vielä ole talousvesiasetuksessa. Uusia kemiallisia laatuvaatimuksia tulevat olemaan bisfenoli A, kloraatti, kloriitti, haloetikkahapot, mikrokystiini-LR ja PFAS-yhdisteet.

Tutkittavat PFAS-yhdisteet ovat:

 • Perfluorobutaanihappo (PFBA)
 • Perfluoropentaanihappo (PFPA)
 • Perfluoroheksaanihappo (PFHxA)
 • Perfluoroheptaanihappo (PFHpA)
 • Perfluoro-oktaanihappo (PFOA)
 • Perfluorononaanihappo (PFNA)
 • Perfluorodekaanihappo (PFDA)
 • Perfluoroundekaanihappo (PFUnDA)
 • Perfluorododekaanihappo (PFDoDA)
 • Perfluorotridekaanihappo (PFTrDA)
 • Perfluorobutaanisulfonihappo (PFBS)
 • Perfluoropentaanisulfonihappo (PFPS)
 • Perfluoroheksaanisulfonihappo (PFHxS)
 • Perfluoroheptaanisulfonihappo (PFHpS)
 • Perfluoro-oktaanisulfonihappo (PFOS)
 • Perfluorononaanisulfonihappo (PFNS)
 • Perfluorodekaanisulfonihappo (PFDS)
 • Perfluoroundekaanisulfonihappo
 • Perfluorododekaanisulfonihappo
 • Perfluorotridekaanisulfonihappo

 Muuttujien mittausepävarmuusvaatimukset on kerrottu juomavesidirektiivin liitteessä III (s. 51-53). Laboratoriot voivat hakea hyväksyntää edellä mainittujen muuttujien tutkimusmenetelmille sitten, kun talousvesiasetus uudistuu ja tulee voimaan vuoden 2023 alussa.

Uusia laatuvaatimusmuuttujia on tutkittava vedenjakelualueilta vasta vuodesta 2026 lähtien, jollei paikallinen riskinarviointi edellytä tutkimusten aloittamista jo aiemmin. Uusien muuttujien tutkimista koskeva siirtymäsäännös löytyy juomavesidirektiivin artiklasta 25. Muuttujia tullaan tutkimaan riskinarvioinnin perusteella. Talousvesiasetuksessa ja sen soveltamisohjeessa tullaan kertomaan tarkemmin muuttujien tutkimustiheydestä ja näytteenottopaikoista.

Talousvesiasetuksen liitteen I laatutavoitteisiin tullaan lisäämään seuraavat muuttujat: kovuus, magnesium, kalsium ja kaliumin. Muuttujille ei anneta enimmäisarvoja, eikä niille säädetä erikseen tutkimustiheyttä. Näiden muuttujien tutkimusmenetelmille ei tarvitse hakea Ruokaviraston hyväksyntää. Laatutavoitemuuttujia voidaan tutkia vedenjakelualueilla jo vuoden 2023 alusta alkaen. Juomavesidirektiivin liitteen IV mukaan veden kovuuden, magnesiumin, kalsiumin ja kaliumin tulosten on oltava kuluttajien saatavilla verkossa.

Ympäristöterveydenhuollon viranomaisten Vati-tietojärjestelmän talousvesivalvonnan viranomaistutkimustulokset siirtyvät vuoden 2023 alusta alkaen eteenpäin Vati-järjestelmästä Vesi.fi-sivustolle, josta veden käyttäjä voi katsella esim. osoitetietonsa perusteella vedenjakelualueensa talousveden laadun tuloksia. Vesi.fi sivuston avulla pannaan täytäntöön juomavesidirektiivin vaatimus yleisölle tiedottamisesta.

Viranomaisvalvontatutkimusten lisäksi talousvettä toimittavien laitosten on tehtävä omavalvontaa. Omavalvonnan muuttujien tutkimusmenetelmille ei tarvitse hakea Ruokaviraston hyväksyntää, omavalvonnan tutkimustuloksia ei tallenneta Vati-järjestelmään, eivätkä omavalvonnan tulokset siirry Vesi.fi-sivustolle. Juomavesidirektiivi edellyttää talousvettä toimittavia laitoksia seuraamaan omavalvonnassa somaattisia kolifaageja raakavedestä mikrobiologisten riskien torjuntaa koskevien käsittelyprosessien toimivuuden valvontaa varten, jos se katsotaan riskinarvioinnin perusteella aiheelliseksi.  Tutkimusmenetelminä voidaan käyttää EN ISO 10705–2 ja EN ISO 10705–3 (juomavesidirektiivin liite III s. 50).

Legionellan tutkimustarpeesta ja vertailumittauksista on kerrottu Ruokaviraston vertailulaboratorioiden uutiskirjeessä 4/2021.

Lisätietoja:

Jaana Kilponen, Valvira, jaana.kilponen@valvira.fi
Heli Laasonen, Valvira, heli.laasonen@valvira.fi
Jarkko Rapala, STM, jarkko.rapala@gov.fi

 

Sivu on viimeksi päivitetty 9.6.2022