Analyysitiedonsiirtopalvelu osaksi laboratoriohyväksyntää?

Terveydensuojelulain 49 a §:ään ehdotetun muutoksen nojalla terveydensuojelulain mukaisia tutkimuksia tekevän laboratorion hyväksynnän edellytyksenä olisi jatkossa analyysitiedonsiirtopalvelun käyttäminen talousvesitulosten toimittamiseen. Laboratorioilta muutos edellyttäisi uutta Ruokaviraston antamaa hyväksymispäätöstä tai ilmoitusta analyysitiedonsiirtopalvelun käytöstä. Ruokaviraston hyväksynnän saaneita terveydensuojelulain nojalla talousvesitutkimuksia tekeviä laboratorioita on tällä hetkellä 30.
Lausuntopyyntö hallituksen esityksestä eduskunnalle laiksi terveydensuojelulain muuttamisesta sekä eräiksi siihen liittyviksi laeiksi oli lausunnoilla 8.4.2022 saakka.

Hallituksen esityksellä pannaan täytäntöön Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi (EU) 2020/2184 ihmisten käyttöön tarkoitetun veden laadusta (juomavesidirektiivi).

Ehdotettu terveydensuojelulain 49 § 2 momentti:

’Tutkimuksia tekevällä laboratoriolla tulee olla kirjallinen laatujärjestelmä, ja laboratorion on pystyttävä osoittamaan tekemiensä määritysten luotettavuus. Laboratoriolla tulee lisäksi olla tarvittava asiantuntemus ja tekniset valmiudet tutkimuksen suorittamiseen ja tutkimustulosten toimittamiseen valvonnan tarpeita varten.’

Lisäksi Terveydensuojelulain 49 a §:n asetuksenantovaltuutta ehdotetaan muutettavaksi lisäämällä pykälään 5 momentti, jonka mukaan valtioneuvoston asetuksella annettaisiin tarkempia säännöksiä tutkimuslaboratorioiden hyväksymisen edellytyksistä. Asetuksenantovaltuutta laajennettaisiin nykyisestä koskemaan terveydensuojelulain mukaisten tutkimustulosten toimittamista. Valtuutuksen nojalla täydennettäisiin Valtioneuvoston antamaa asetusta (152/2015) elintarvikelain, rehulain ja terveydensuojelulain nojalla tutkimuksia tekevistä laboratorioista siten, että siinä säädettäisiin tutkimustulosten toimittamisesta analyysitiedonsiirtopalvelun kautta

Ympäristöterveydenhuollon viranomaisten Vati-tietojärjestelmän talousvesivalvonnan viranomaistutkimustulokset tulee olla vuoden 2023 alusta alkaen ajantasaisina kirjattuna Vati-järjestelmään, josta ne siirtyvät Vesi.fi-sivustolle, josta veden käyttäjä voi katsella esim. osoitetietonsa perusteella vedenjakelualueensa talousveden laadun tuloksia. Ensisijaisen tärkeää tulosten siirtymiselle koko ketjussa on se, että laboratoriot käyttävät analyysitiedonsiirtopalvelua. Yleisölle tiedottamisesta on säädetty juomavesidirektiivin liitteessä IV (s. 54).

Lisätietoja:

Jaana Kilponen, Valvira, jaana.kilponen@valvira.fi
Heli Laasonen, Valvira, heli.laasonen@valvira.fi
Jarkko Rapala, STM, jarkko.rapala@gov.fi

Sivu on viimeksi päivitetty 9.6.2022