EU-uimarantojen mikrobiologiset tutkimukset

Yleisten uimarantojen eli ns. EU-uimarantojen tutkimuksista on säädetty sosiaali- ja terveysministeriön asetuksella (177/2008). Näille uimarannoille laaditaan uimakaudelle näytteenotoista seurantakalenteri. Uimakausi ajoittuu aikavälille 15.6.–31.8. Uimaveden laatua on seurattava vähintään neljällä näytteellä lukuun ottamatta Lapin maakuntaa ja Kuusamon ja Taivalkosken kuntia, joissa näytteiden vähimmäismäärä lyhyen uimakauden vuoksi on kolme. Ensimmäinen näyte on otettava vähän ennen uimakauden alkua, ja loput kolme näytettä tasaisin väliajoin uimakauden aikana. Näytetulokset ja uimavesien laatu raportoidaan EU:lle. Laadun määrittämiseen käytettyjen mikrobiologisten muuttujien menetelmät ovat seuraavat:

  • Escherichia coli SFS-EN ISO 9308-1, 9308-2 tai 9308-3
  • Suolistoperäiset enterokokit SFS-EN ISO 7899-1 tai 7899-2

Edellä mainittujen ulosteperäistä saastumista kuvaavien mikrobiologisten muuttujien avulla EU- uimarannoille määritetään uimaveden laatua kuvaava uimavesiluokka. Uimavesiluokka määritetään 95. ja 90. prosenttipisteiden avulla. Tämän laskennan vuoksi nk. nollatulos ilmoitetaan asiakkaalle menetelmän havaitsemisrajana joko pienempi kuin merkin kanssa tai ilman (esim. <1 tai 1).

On suositeltavaa, että laboratorio säilyttää pienen osuuden näytetilavuudesta, kunnes analyysin alustavat tulokset ovat tiedossa. Tämä seurantanäytteen analysointi pienemmästä tilavuudesta on tarpeellista, jos analyysitulos osoittaa ns. ylikasvua. Seurantanäytteen analysoinnilla pystytään muuttujalle saamaan numeerinen tulos, jota tarvitaan uimavesiluokan laskennassa. Tämä on tärkeää, koska EU-uimarantojen seurantakalenterin mukaisia tutkimuksia ei voi tällaisessa ennalta arvaamattomassa tilanteessa korvata uusintanäytteenotolla. Jos jostain poikkeussyystä alkuperäistä seurantanäytettä ei ole, voi tuloksen ilmoittaa etumerkillä suurempi kuin (>). Näin viranomainen tietää, että näyte on ylikasvanut eikä tarkkaa tulosta ole pystytty määrittämään. Tällöin uimavesiluokan laskennassa joudutaan käyttämään epätarkkaa >x -lukuarvoa.

Lisätietoja:

Uimavesiasetuksen 177/2008 soveltamisopas

Heli Laasonen, Valvira, heli.laasonen@valvira.fi
Outi Zacheus, THL, outi.zacheus@thl.fi

Sivu on viimeksi päivitetty 25.9.2023