Kansallinen vertailulaboratoriotoiminta

Kansallinen vertailulaboratorio ohjaa paikallislaboratorioita ja varmistaa löydökset sekä keskittyy alan vaativiin tutkimuksiin.

Ruokavirasto toimii kansallisena vertailulaboratoriona seuraavilla tutkimusaloilla: elintarvikkeiden ja rehujen turvallisuus, eläintautidiagnostiikka ja kasvianalytiikka.

Ruokavirasto tekee ainoana laboratoriona Suomessa kaikki analyysit seuraavilla alueilla:

  • helposti leviävien ja vaarallisten eläintautien määrittäminen
  • jäämäanalytiikka
  • rehujen sisältämien eläinperäisten ainesosien määrittäminen
  • tietyt mikrobiologiseen elintarviketurvallisuuteen liittyvät analyysit

Elintarvikkeiden ja rehujen turvallisuus

Elintarvikkeiden ja rehujen turvallisuustutkimuksissa Ruokavirasto toimii kansallisena vertailulaboratoriona EU:n valvonta-asetuksen (2017/625), zoonoosidirektiivin (2003/99/EY) ja kansallisen lainsäädännön perusteella.

Eläintautidiagnostiikka

Suomen eläintautilainsäädäntö määrää tietyt tutkimukset tehtäväksi Ruokavirastossa. Ruokavirasto toimii eläintautilain (441/2013) edellyttämien tutkimustehtävien vertailulaboratoriona, ja näitä tutkimuksia tekevät laboratoriot ovat velvollisia noudattamaan Ruokaviraston antamia ohjeita. EU:lla on direktiiveihin perustuen joko tauti- tai eläinlajikohtaisia yhteisön vertailulaboratorioita, jolloin Ruokavirasto toimii direktiivien edellyttämänä kansallisena vertailulaboratoriona.

Maailman eläinten terveysjärjestö (OIE) on nimennyt Ruokaviraston rapuruton OIE-vertailulaboratorioksi.

Kasvianalytiikka

Kasvinterveyden EU-vertailulaboratoriot ja Suomen kansalliset vertailulaboratoriot (NRL)

Sivu on viimeksi päivitetty 20.10.2023