Bortskaffande och användning

Möjligheterna till bortskaffande och utnyttjande av animaliska biprodukter avgörs i första hand av deras kategori enligt biproduktförordningen. Biproduktkategorin för en viss biprodukt avgörs å sin sida antingen direkt enligt lagstiftningen eller i vissa fall genom aktörens beslut ("by law or by choise"). Mer om klassificering i punkten Klassificering

Kategorin för en biprodukt avgör dock inte direkt om den duger som foder. Till exempel en rutten biprodukt är inte duglig som foder, oavsett biproduktkategorin.  

Kategori 1 biprodukterna ska

 • bearbetas i en godkänd bearbetningsanläggning för kategori 1 -material
 • bortskaffas genom förbränning i en avfallsförbränningsanläggning som är godkänd av miljömyndigheterna eller i en förbränningsanläggning som är godkänd enligt biproduktförordningen
 • matavfall som härrör från transportmedel i internationell trafik ska grävas ner på en avstjälpningsplats som uppfyller miljöskyddslagstiftningens krav eller brännas i en förbränningsanläggning som uppfyller miljöskyddslagstiftningens krav
 • nedgrävning av nötkreatur, får och getter är tillåten i avlägsna områden
 • användas för framställning av vissa framställda produkter som inte är avsedda att användas som foder för produktionsdjur eller spridas på markfrån vilken växter används för utfodring av produktionsdjur

Kategori 2 biprodukterna ska

 • bearbetas i en godkänd bearbetningsanläggning för kategori 1 eller kategori 2 material
 • bortskaffas genom förbränning i en avfallsförbränningsanläggning som är godkänd av miljömyndigheterna eller i en förbränningsanläggning som är godkänd enligt biproduktförordningen
 • biprodukter från vattenlevande djur ska omvandlas till ensilage eller komposteras i en godkänd komposteringsanläggning
 • mjölk, mjölkbaserade produkter, råmjölk, naturgödsel ochmag- och tarminnehåll som den behöriga myndigheten inte anser att medför risk för spridning av allvarliga överförbara sjukdomar får spridas på marken i obearbetad form
 • utöver det ovan nämnda materialet får ägg och äggprodukter komposteras eller omvandlas till biogas i obearbetad eller förbehandlad form, om den behöriga myndigheten inte anser att materialet medför risk för spridning av allvarliga överförbara sjukdomar
 • en del av kategori 2 materialet kan användas för utfodring av pälsdjur, djurparksdjur, cirkusdjur, kräldjur, vilda djur, arbetshundar eller larver som används som fiskagn
 • nedgrävning är tillåtet enligt djurart och i fråga om biprodukter från vissa produktionsanläggningar i separat fastställda avlägsna områden
 • ska användas för framställning av vissa framställda produkter som inte är avsedda att användas som foder för livsmedelsproducerande djur eller spridas på markfrån vilken växter används för utfodring av livsmedelsproducerande djur

Kategori 3 biprodukterna ska

 • bearbetas i en godkänd bearbetningsanläggning för kategori 1, kategori 2 eller kategori 3 material
 • bortskaffas genom förbränning i en avfallsförbränningsanläggning som är godkänd av miljömyndigheterna eller i en förbränningsanläggning som är godkänd enligt biproduktförordningen
 • i fråga om matavfall bearbetas med bearbetningsmetoder som tillåts i förordningen, komposteras eller omvandlas till biogas
 • komposteras eller omvandlas till biogas
 • biprodukter från vattenlevande djur ska omvandlas till ensilage eller komposteras i en godkänd komposteringsanläggning
 • en del av materialet kan under vissa förutsättningar användas för tillverkning av foder för produktionsdjur och sällskapsdjur samt för tillverkning av organiska gödselmedel och jordförbättringsmedel
 • en del av materialet kan användas för utfodring av pälsdjur, djurparksdjur, cirkusdjur, kräldjur, vilda djur, arbetshundar eller larver som används som fiskagn
 • nedgrävning är tillåtet i fråga om biprodukter från vissa produktionsanläggningar i separat fastställda avlägsna områden
 • obehandlad mjölk, råmjölk eller av dem framställda produkter som den behöriga myndigheten inte anser att medför risk för spridning av allvarliga överförbara sjukdomar får spridas på marken i obearbetad form
 • ska användas för framställning av vissa framställda produkter som inte är avsedda att användas som foder för livsmedelsproducerande djur eller spridas på markfrån vilken växter används för utfodring av livsmedelsproducerande djur 
   

Anläggningar som är godkända och registrerade enligt biproduktförordningen: Animaliska biprodukter > Godkännande eller registrering av anläggningar >  Förteckning över godkända eller registrerade anläggningar enligt biproduktförordningen Godkända eller registrerade anläggningar

 

Sidan har senast uppdaterats 14.12.2023