Handel av avelsmaterial

Avelsdjur som är stambokförda ska alltid åtföljas av ett härstamningsbevis då de säljs eller på annat sätt överlåts och införs i en annan stambok. Samma krav gäller också för avelsmaterial av avelsdjur som förts in i stamböcker. Kravet tillämpas både i handeln inom Finland och i handeln mellan medlemsstaterna.

Av avelsdjur och avelsmaterial som förs in från länder utanför EU krävs att sändningen åtföljs av samma uppgifter som på den inre marknaden, men uppgifterna kan anges även i andra dokument. Avelsdjuren eller donatorerna till avelsmaterialet som är avsedda att införas i en stambok och som förs in från länder utanför EU måste vara först införda i en stambok som förs av ett EU-godkänt avelsorgan i avsändartredjelandet. Kommissionen upprättar en förteckning över denna avelsorgan. Mer information om Brexit.

Härstamningsbeviset utfärdas av det avelsorgan som för den stambok i vilken dessa avelsdjur är införda. Information om avelsmaterial kan även utfärdas av en seminstation eller spermastation eller av en embryosamlingsgrupp eller embryoproduktionsgrupp som godkänts för den inre marknaden.

Ovan nämnda krav tillämpas också på djur som införts i ett register för hybridavelssvin och avelsmaterial från dem. Härstamningsbeviset av hästdjur ingår i dess identitetshandling.

Om innehållet i härstamningsbevisen föreskrivs i förordningen om djuravel, och det finns en format av härstamningsbevis i en skild genomförandeförordning (EU) 2017/717 och dess förändringar (EU) 2020/602 och (EU) 2021/761. Då det gäller hästdjur finns format av härstamningsbeviset i en delegerade förordning (EU) 2017/1940. Avsikten med bestämmelserna om innehållet i och förlagan till härstamningsbevis är att harmonisera olika härstamningsbevis som används i olika medlemsstater och att på så sätt trygga och underlätta handeln med avelsdjur och avelsmaterial för alla parter. Härstamningsbeviset ska utfärdas på minst ett av den sändande medlemsstatens officiella språk.

Förordningen om djuravel möjliggör vissa undantag från hur uppgifterna i härstamningsbevisen presenteras ifall medlemsstatens behöriga myndighet tillåter det. Därför har Livsmedelsverket utfärdat en föreskrift om härstamningsbevis i vilken presenteras de undantag som tillåts i Finland.

Därtill möjliggör förordningen om djuravel direkt följande undantag:

  • Om resultatet av individprövning eller avelsvärdering är offentliggjorda på en webbplats, kan det i härstamningsbeviset hänvisas till den webbplats där resultaten finns tillgängliga.
  • Uppgifterna om verifiering av avelsdjurs identitet, genealogisk information, individprövning och avelsvärdering samt genetiska defekter kan meddelas på tilläggsblad, som förlagan hänvisar till på punkten i fråga.
  • När det gäller dräktiga hondjur får uppgifterna om insemination eller betäckning anges i ett separat dokument.
  • För en grupp renrasiga avelssvin eller hybridavelssvin kan ett gemensamt härstamningsbevis utfärdas om djuren har samma ålder och samma mor och far.

När det gäller avelsmaterial möjliggör förordningen om djuravel direkt följande:

  • Om resultatet av individprövning eller avelsvärdering av donatorhandjuret eller donatorhondjuret är offentliggjorda på en webbplats, kan det i härstamningsbeviset hänvisas till den webbplats där resultaten finns tillgängliga.
  • Uppgifterna om verifiering av donatorhandjurets eller donatorhondjurets identitet, genealogisk information, individprövning och avelsvärdering samt genetiska defekter och genetiska särdrag kan meddelas på tilläggsblad, som förlagan hänvisar till på punkten i fråga.

Vid import av levande djur samt könsceller och embryon ska dessutom de allmänna kraven på import av djur följas. Ta reda på de aktuella importvillkoren på Livsmedelsverkets webbsida Införsel och utförsel av djur.

Sidan har senast uppdaterats 11.5.2021