Djuravelsverksamhet

Aveln om produktionsdjur styrs av förordningen om djuravel ((EU 2016/1012) samt lagen om djuravelsverksamhet (319/2014 ändrats 514/2018). Djuravellagstiftningen tillämpas på renrasiga nötkreatur, svin, får, getter och hästdjur samt hybridavelssvin. Genom förordningen om djuravel föreskrivs för de ovan nämnda djurslagens del om bland annat stamböcker och register för avelsdjur, om stambokförande eller avelsregisterförande sammanslutningar, om godkännande av avelsdjur och avelsmaterial från dem för avel, samt om handel och införsel av avelsdjur och avelsmaterial från dem. I handel av avelsdjur och deras könsceller och embryon förutsätts härstamningsbevis, vars format föreskrivs av kommissionens genomförandeförordning (EU) 2017/717 och dess förändringar (EU) 2020/602 och (EU) 2021/761. För hästdjur föreskrivs härstamningsbevisets format av kommissionens delegerade förordning (EU) 2017/1940.

EU-förordningen om djuravel har tillämpats från och med den 1 november 2018. Förordningen är direkt tillämplig i alla medlemsstater. Också lagen om djuravelsverksamhet ändrats den 1.11.2018 och i detta sammanhang upphävdes också jord- och skogsbruksministeriets förordningar om djuravel.

På ansökan kan Livsmedelsverket godkänna en offentligrättslig eller privaträttslig sammanslutning som stambokförande eller avelsregisterförande sammanslutning för en ras eller hybridavelssvin, förutsatt att sammanslutningen har tillräcklig sakkännedom samt administrativa och ekonomiska förutsättningar för att effektivt sköta uppgiften som stambokförare eller avelsregisterförande. Den måste också fylla de andra villkor föreskriven i förordningen om djuravel och djuravelsverksamhetslaget. Till ansökan om godkännande ska det fogas utredning om de omständigheterna och ett förslag till reglemente för rasen eller linjen. Ansökningar behandlas på Livsmedelsverkets enheten för djurens välfärd och identifiering, kontaktadress hyvi@ruokavirasto.fi. Behandlingen är avgiftsbelagd.

Djuravel och djurskydd

I lagstiftningen om djurskydd bestäms om allmänna ramvillkor för djuravel. Dessa bestämmelser gäller alla djur som används för avel, såväl produktionsdjur som hobby- och sällskapsdjur.

Enligt djurskyddslagen ska djurskyddsaspekterna samt djurens hälsa beaktas vid djuravel. Det är förbjudet att använda sig av sådan djuravel eller sådana avelsmetoder som kan orsaka djuret lidande eller avsevärda men för djurets hälsa eller välbefinnande. Avsikten med bestämmelsen är att förhindra sådan djuravel där följden blir individer vars utseende eller arvsanlag orsakar djuret lidande eller avsevärda men. Avsikten är också att förhindra att antalet svåra födslar orsakade av olämplig djuravel ökar och att det uppkommer bestående missbildningar hos avkomman. I djurskyddsförordningen bestäms dessutom att man inte får använda sig av sådan naturlig eller artificiell fortplantning eller sådan avelsmetod som orsakar eller kan orsaka att djuret lider eller skadas.

I djurskyddslagen ingår dessutom bestämmelser om behörighetskraven för personer som bedriver artificiell reproduktion av djur.

 

Sidan har senast uppdaterats 25.7.2023