Behörighet för artificiell reproduktion av djur

Bestämmelser om behörighetsvillkor som gäller artificiell reproduktion av djur finns i statsrådets förordning om ingrepp på djur och metoder för artificiell reproduktion av djur (1165/2023) som utfärdats med stöd av lagen om djurens välbefinnande (693/2023) som trädde i kraft den 1 januari 2024.

Den som utför ingreppet ska ha ett av utbildningsanordnaren utfärdat intyg över avlagd examen, examensdel eller motsvarande utbildning där kompetenskrav för seminering av djurarten i fråga ingår.

Den behörighet för artificiell reproduktion av djur som erhållits med stöd av tidigare lagstiftning gäller fortfarande.

Livsmedelsverket i samarbete med jord- och skogsbruksministeriet som ansvarar för verkställandet av lagstiftningen om försöksdjur samt Regionförvaltningsverket i Södra Finland som ansvarar för tillsynen över lagstiftningen om försöksdjur har utarbetat en anvisning Krav på djurens välfärd vid artificiell reproduktion för aktörer som arbetar med artificiell reproduktion.

Behörighetsvillkor för seminering av djur 

Nötkreatur, svin, får och getter får semineras av en veterinär eller en person som har avlagt en examen där kompetenskrav för seminering av djurarten i fråga ingår. Sådana examina är för närvarande yrkesexamen för seminör (yrkesexamen inom lantbruksbranschen, kompetensområdet för seminolog) och specialyrkesexamen för specialseminör. Den behörighet som examen ger är djurartsspecifik och den kan fås för seminering av nötkreatur, svin, får och/eller getter.

Rävar och mårdhundar får semineras av en veterinär eller en person som har avlagt en examen där kompetenskrav för seminering av djurarten i fråga ingår. Sådana examina är för närvarande grundexamen inom lantbruksbranschen (kompetensområdet för pälsdjursuppfödning) och specialyrkesexamen för farmare.

Hästdjur får semineras av en veterinär eller en person som har avlagt en examen, examensdel eller motsvarande utbildning där kompetenskrav för seminering av hästdjur ingår. En förutsättning för seminering som utförs av någon annan än en veterinär är att en utövare av veterinäryrket har fastställt den rätta tidpunkten för semineringen. Seminering som utförs av någon annan än en veterinär ska utföras inom ett dygn från det nämnda fastställandet av semineringstidpunkten och får utföras endast en gång.

Utbildning som ger behörighet för seminering av hästdjur (s.k. stuteriassistent) ordnas för närvarande av Helsingfors universitets djurklinik Saaren eläinklinikka

Om ett hästdjur semineras med fryst sperma eller genom djupseminering i livmoderhornet, får ingreppet dock utföras endast av en utövare av veterinäryrket.

Fjäderfä och bin får semineras av en person som har tillräcklig kompetens för att utföra ingreppet så att djuret inte orsakas onödig smärta eller onödigt lidande och djurets välfärd inte i onödan äventyras.

Hundar och katter samt andra djurarter för vilka särskilda behörighetsvillkor inte har föreskrivits får semineras endast av en veterinär.

Kirurgiska semineringsmetoder får tillämpas endast av en veterinär.

Behörighetsvillkor som semestervikarie för seminolog 

Nötkreatur och svin får semineras också av en studerande som avlägger veterinärmedicine examen eller examen i husdjursvetenskap och som är semestervikarie för en seminolog som en del av sina studier, förutsatt att den studerande har avlagt en examensdel som ingår i examen och där kompetenskrav för seminering ingår eller genomgått motsvarande utbildning. Mer information om de krav som ställs på kursens innehåll och genomförande finns i avsnittet Innehåll och anordnare av utbildning som ger behörighet till seminering.

Behörighetsvillkor för inseminering av djur på hemgården av innehavaren 

Nötkreatur, svin, får, getter, rävar och mårdhundar som innehas av en djurinnehavare får semineras av djurinnehavaren, dennes anställda eller en lantbruksavbrytare som avses i lagen om avbytarservice för lantbruksföretagare (1231/1996) under semester- eller vikariehjälpsavbytartjänst, om personen i fråga har avlagt en examen, examensdel eller motsvarande utbildning där kompetenskrav för seminering av djurarten i fråga ingår.

Examensdelen som innehåller krav på yrkesskicklighet för gårdsinseminering ingår till exempel i grunderna för yrkesexamen inom lantbruksbranschen (kompetensområdet för skötsel av produktionsdjur). I fråga om pälsdjur ingår den examensdel som innehåller krav på yrkesskicklighet i seminering också i grunderna för grundexamen inom lantbruksbranschen (kompetensområdet för pälsdjursskötsel) och specialyrkesexamen för farmaremästare.

Innehållet i och anordnarna av utbildning som ger behörighet för seminering

Bestämmelser om innehållet i en examen, en examensdel eller motsvarande utbildning som innehåller krav på yrkesskicklighet vid seminering av djur finns i paragraf 12 (hästdjur) och 11 (övriga djur) i statsrådets förordning 1165/2023.

Utbildningen ska innefatta praktisk övning i seminering. Det praktiska semineringskunnandet ska visas genom ett yrkesprov innan utbildningen har slutförts med godkänt resultat.

Utbildning i seminering av hästdjur får ges och påvisande av kunnande genom yrkesprov får tas emot endast av en veterinär. I fråga om andra djurarter får ett yrkesprov för examen tas emot av en veterinär eller seminör. En examensdel eller motsvarande utbildning får också tas emot av till exempel en person som har rätt att utföra seminering på hemgårdar.

Utbildning som ger behörighet för seminering får ordnas av:

  1. en sådan utbildningsanordnare som har ett i lagen om yrkesutbildning (531/2017) avsett och av undervisnings- och kulturministeriet beviljat tillstånd att ordna examina och utbildning för en sådan examen där utbildning i seminering av djurarten i fråga ingår,
  2. en yrkeshögskola som avses i yrkeshögskolelagen (932/2014),
  3. ett universitet som avses i universitetslagen (558/2009).

Även andra instanser kan ordna s.k. utbildning som förbereder för examen. Utbildningsstyrelsen fastställer examina och examensdelar som gäller artificiell reproduktion som ordnas som yrkesutbildning. Mer information om den utbildning som ordnas fås på Utbildningsstyrelsens webbplats eller genom att kontakta läroanstalter som ordnar utbildning inom branschen direkt. Mer information om den utbildning som yrkeshögskolorna och universiteten erbjuder fås genom att kontakta dessa instanser direkt.

Behörighetsvillkor för embryoöverföring

Embryon för överföras till nötkreatur av en veterinär eller en person som har avlagt en examen där kompetenskrav för seminering ingår samt en anknytande examensdel där kompetenskrav för embryoöverföring ingår. Av nötkreaturen får samlas embryon in av en veterinär eller en person på veterinärens ansvar eller under veterinärens tillsyn som har avlagt en examen som innehåller krav på yrkesskicklighet i fråga om seminering samt en examensdel som innehåller krav på yrkesskicklighet i samband med embryoöverföring.  Kraven på yrkesskicklighet vid embryoöverföring ingår i praktiken i specialyrkesexamen för specialseminör.

För andra djurarter (med undantag av försöksdjur för vilka det föreskrivs om behörighetskrav i lagstiftningen om försöksdjur) får äggceller och embryon samlas in och embryon överföras endast av en veterinär.

Behörighetsvillkor för andra åtgärder för artificiell reproduktion

Rektal ultraljudsundersökning av nötkreatur och svin för säkerställande av dräktighet eller äggstockarnas tillstånd får förutom av en utövare av veterinäryrket utföras av den som har avlagt en examen där kompetenskrav för seminering av djurarten i fråga ingår. Sådana examina är yrkesexamen för seminör och specialyrkesexamen för specialseminör, om utbildningen innehåller krav på yrkesskicklighet i rektal ultraljudsundersökning. Praktiska kunskaper i rektal ultraljudsundersökning ska visas genom yrkesprov innan utbildningen kan godkännas till denna del. Tidigare avlagd yrkesexamen för seminör eller specialyrkesexamen för specialseminör ska vid behov kompletteras med ett separat yrkesprov i rektal ultraljudsundersökning.

Spermainsamling får utföras av en person som har tillräckligt kunnande för att utföra ingreppet så att djuret inte orsakas onödig smärta eller onödigt lidande och så att djurets välbefinnande inte i onödan äventyras.

Mjölkning av fiskrom och mjölke får utföras av en person som har tillräcklig kompetens för att utföra ingreppet så att djuret inte orsakas onödig smärta eller onödigt lidande och så att djurets välbefinnande inte i onödan äventyras. Kramning av fiskar som hålls i fiskodlingsanläggningar på rom och mjölke ska ske under anestesi.

Yrkeskvalifikationer som har förvärvats utomlands

Livsmedelsverket beslutar om den rätt som yrkeskvalifikationer som förvärvats utomlands medför att verka i Finland i uppgifter som gäller seminering av djur eller embryoöverföring. På ärendet tillämpas lagen om erkännande av yrkeskvalifikationer 1384/2015.

Tidigare förvärvad kompetens

Den behörighet för artificiell reproduktion av djur som erhållits med stöd av den tidigare djurskyddslagen eller annan lagstiftning gäller fortfarande.

Ett intyg utfärdat av utbildningsanordnaren över avlagd examen eller en examensdel eller avlagd utbildning för fjäderhjälpare i enlighet med kraven i den 31 december 2023 upphävda djurskyddslagen gäller fortfarande i den omfattning som nämns i intyget.

Före ändringen av djurskyddslagen 2014 var utövandet av artificiell reproduktion av djur som används för husdjursproduktion i huvudsak tillståndspliktigt. Personer som har ett tillstånd för artificiell reproduktion, som varit giltigt den 1 maj 2014 och som beviljats med stöd av lagen om husdjursavel eller hästhushållningslagen, har rätt att fortsätta med artificiell reproduktion i enlighet med det beviljade tillståndet. Ett dylikt tillstånd anses motsvara utbildning som motsvarar den examensdel som nämns i den nuvarande lagstiftningen.

Sidan har senast uppdaterats 15.3.2024